بخشی یادگیری مشارکتی بر اضطراب ریاضی و رفتار کمک طلبی / خندان، فرح
تاریخ درج : ‎1390/2/1 | بازدید : 1145
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : غلامعلی لواسانی، مسعود
رشته گرایش : روانشناسی تربیتی
استاد مشاور : حجازی، الهه
دانشگاه : دانشگاه تهران
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1389

چکيده:
پژوهش حاضر اثر بخشی یادگیری مشارکتی بر اضطراب ریاضی و رفتار کمک طلبی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان را مورد بررسی قرار داد.روش تحقیق آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون بود و 8 جلسه به طول انجامید. برای اندازه گیری متغییر ها از پرسشنامه اضطراب ریاضی شکرانی(1381) و پرسشنامه رفتار کمک طلبی((پذیرش واجتناب از کمک طلبی)) قدم پور(1377) استفاده شد. به منظور اجرای طرح پژوهش، در مرحله پیش آزمون و بعد از اجرای هر دو پرسشنامه، بر اساس بالاترین نمرات اضطراب ریاضی 40 دانش آموز از 2 مدرسه به روش همتاسازی انتخاب ودر دوگروه کنترل و آزمایش قرار داده شدند. تدریس مباحثی از کتاب ریاضی 1در گروه کنترل به روش سنتی و در گروه آزمایش به شیوه یاد گیری مشارکتی بود. بعد از اتمام جلسات آموزشی ، مجددا دو پرسشنامه اضطراب ریاضی و رفتار کمک طلبی در هر دو گروه کنترل و آزمایش اجرا شد. جهت تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کوواریانس تک عاملی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که روش یادگیری مشارکتی در مقایسه با روش سنتی به طور معنی داری استفاده از راهبردهای کمک طلبی را در دانش آموزان افزایش و اضطراب ریاضی و اجتناب از کمک طلبی را در آنهاکاهش می دهد.