بررسی عوامل انسجام بین متنی در نوشته های دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهر تهران / ابوذر٬ سمیه
تاریخ درج : ‎1389/4/22 | بازدید : 924
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : بهمن زندی
رشته گرایش : دانشکده ادبیات و علوم انسانی
استاد مشاور : فرهاد شقاقی
دانشگاه : دانشگاه پیام نور
استاد ناظر :
واحد : زبانشناسی و زبانهای خارجی
تاريخ دفاع : 1384

چکيده:
هدف پژوهش بررسی میزان به کارگیری عوامل انسجام متن (دستوری، واژگانی و معنایی و منطقی) در نوشته های دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی و شناسایی مشکلات و کاستی های موجود در پرورش مهارت نوشتن در دوره ی ابتدایی و جلب توجه مسولان به منظور یافتن راهی جهت رفع انی مشکل است. ۱. میزان بسامد کاربرد هریک از عوامل انسجام متن در نوشته های دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی به مقدار است؟ ۲. کدام یک از عوامل انسجم متن از بیشترین کاربرد در نوشته های دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی برخوردار است؟ ۳. کدام یک از عوامل انسجام متن از کمترین کاربرد در نوشته های دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی برخوردار است؟ با توجه به این که پژوهش حاضر، پژوهشی اکتشافی است، فرضیه ای ندارد. روش پژوهش، توصیفی از نوع تحلیل محتوا است. بر این اساس، از میان انسجام های به کار رفته، بیشترین بسامد به ترتیب به انسجام واژگانی، انسجام دستوری و سپس انسجام پیوندی تعلق داشته است. در میان وصل های انسجام دستوری، ارجاع شخصی از بیشترین بسامد برخوردار است و پس از آن به ترتیب ارجاع اشاری و ارجاع مقایسه ای قراردارد. در میان وصل های انسجام پیوندی بیشترین بسامد به ترتیب به پیوند افزایشی، پیوند زمانی، پیوند علی و در نهایت به پیوند تباینی تعلق داشته است. در میان وصل های انسجام واژگانی، تکرار عین واژه از بیشترین بسامد برخودار است و پس از آن به ترتیب واژه ی عام، باهم آیی، هم معنایی و شمول معنایی قرارگرفته است