شرح قصاید، ترکیبات و ترجیعات حکیم سنائی غزنوی ( از شماره ۳۰۱ تا آخر ترکیبات و ترجیعات ) / کریم پسندی، کورس
تاریخ درج : ‎1389/4/12 | بازدید : 959
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : حسین سرداغی
رشته گرایش : زبان و ادبیات فارسی
استاد مشاور : محمدرضا برزگر خالقی
دانشگاه : دانشگاه بین المللی امام خمینی
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1383

چکيده:
موضوع این پایان نامه، شرح قصاید، ترکیبات و ترجیعات از دیوان سنایی غزنوی شاعر و حکیم معروف قرن پنجم و ششم هجری است که از قصیده ۳۰۱ آغاز و بع ترکیبات و ترجیعات ختم میگردد. متن مورد تحقیق، دیوان حکیم سنایی غزنوی به تصحیح استاد مدرس رضوری بوده است. روش کار در پایان نامه بدین ترتیب بوده که در هر قصیده یا ترکیب بند و ترجیع بند ابتدا معانی واژه ها و اصطلاحات با تکیه بر لغت نامه بیان گردیده و اصطلاحات عرفانی، فلسفی، کنایی، و تلمیحی از کتابهایی که تحت همین عنوان بودن استخراج شده است.و نکات دستوری و بدیعی بیتها ، تمثیلات و تشبییهات نیز در حد توان بیان شده اند. شواهدی از نظم و نثر برای بعضی از معانی واژه ها و مضامین ادبیات آورده شده است و در پایان نیز در صورت نیاز خود بیت به صورت ساده شرح داده است. و در ضمن فرهنگ اصطلاحات عرفانی و نیز فهرست مصراع اول قصاید ، ترکیبات و ترجیعات در آخر پایان نامه آمده است. از آنجایی که سنایی ، با آیات و احادیث و قصص پیامبران و حکایات آشنایی کامل دارد و در اشعار خود از آنها بهره فراوان برده است و اشارات و تلمیحات بسیاری در این رابطه دارد ، در پایان نامه گنجانده شده است و در مقدمه نیز احوال و آثار سنایی و سبک شاعری او بیان گردیده است.