دنیای سنایی "بر مبنای دیوان حکیم سنایی غزنوی " / صادقیان زمانی ، سندس
تاریخ درج : ‎1389/3/30 | بازدید : 1045
کلید واژه ها :
مقطع :
استاد راهنما : محمدی ، محمدحسین
رشته گرایش : علوم انسانی
استاد مشاور : برزگر خالقی ، محمدرضا
دانشگاه : دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره )
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1382

چکيده:
در پژوهش حاضر حدود ۱۲۰ موضوع ، از موضوع های اصلی دیوان سنایی ، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . در هر فصل ، ضمن تحلیل موضوع ها، شعرهایی از دیوان ، به عنوان شاهد، آورده شده است سعی شده در این پژوهش موضوعایی انتخاب شود که بیشتر، مشرب فکری و اعتقادی سنایی را روشن می سازد این پژوهش از یک مقدمه و ۸ فصل تشکیل شهد است . در مقدمه درباره ی علت انتخاب موضوع ، اهمیت مساله ، پیشینه ی پژوهش و روش کار، توضیحاتی داده شده است فصل اول ، سنای سنایی : در این بخش زندگی سنایی ، براساس آن چه که خود در دیوان بیان کرده ، مورد تحلیل قرار می گیرد. همچنین به اهمیت سنایی نزد دیگر بزرگان ادب و ارزش دیوان از نیز اشاره ای می شود فصل دوم : الهیات (مسائل کلامی ) مسائل کلامی نمود بسیار وسیعی در دیوان سنایی دارند. در این بخش بعضی از موضوعات کلامی دیوان سنایی ، شناسایی شده اند و ضمن ارائه ی تعریفی مختصر از هر موضوع ، دیدگاه کلامی سنایی نیز مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است فصل سوم امور مردمی و اجتماعی : در این بخش برخی از مسائلی که به زندگی مردم و جامعه قرن ششم مربوط می شود و در دیوان سنایی انعکاس یافته مطرح می گردد فصل چهارم ، اندیشه ها و بینش ها: سنایی درباره ی بعضی از موضوعات دیدگاه ویژه و منحصر به فردی ارائه داده که در این قسمت مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد فصل پنجم : پدیده های طبیعی : طبیعت دیوان سنایی ، زیبا و ستودنی است . سنگ ها، گیاهان ، حیوانات ، پرندگان ، آواها و همه ی اجزای کائنات برای خود حکایتی دارند. گوشه ای از حکایت این پدیده های زیبای طبیعی در این بخش آورده می شود فصل ششم ، دانش ها: برخی از واژه ها و اصطلاحات در دیوان سنایی به صورت علمی و تخصصی به کار رفته اند که بیانگر علم و اطلاع سنایی و مردم قرن ۶ از علوم مختلف است . در این بهش این واژه ها و اصطلاحات مورد بررسی قرار می گیرند فصل هفتم ، دین و مذهب : سنایی به عنوان شاعری متشرع ، در ضمن ابیات فراوانی ، انسان را به سوی تشرع و دیانت فرا می خواند علاوه بر این مذهب سنایی نیز از موضوع های مورد اختلاف سنایی شناسان است . در این بخش ضمن بیان تعریف سنایی از دین ، دیدگاه وی راجع به مذهب نیز بررسی می شود و در ادامه بعضی از موضوعاتی که به اعتقادات دینی مربوط می شوند نیز مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند فصل هشتم ، صوفیانه ها: عرفان و تصوف از مهمترین مضامین دیوان سنایی است ، چرا که سنایی را به عنوان یکی از مهم ترین بنیان گذاران شعر صوفیانه ی فارسی می شناسیم و می توان گفت هیچ اندیشه ای از اندیشه های مرکزی عالم تصوف وجود ندارد که در شعر سنایی انعکاس نیافته باشد. بنابراین در این فصل ضمن شناسایی و دسته بندی مضامین صوفیانه ، بعضی از اصطلاحات و رموز نیز مورد شرح و تحلیل قرار می گیرند