بررسی اصول تربیتی از دیدگاه قرآن و علم روان شناسی جدید / لبیبی، الهه.
تاریخ درج : ‎1388/9/21 | بازدید : 454
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : ناصره مولانا
رشته گرایش : علوم اجتماعی و روانشناسی
استاد مشاور : گل بابا سعیدی.
دانشگاه : ازاد اسلامی
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1385

چکيده:
هدف پژوهش ارائه اصول تربیتی از دیدگاه قرآن به عنوان برترین و آخرین مکاتب دینی و مقایسه آن با علم روانشناسی که علمی موفق در عصر معاصر می باشد. روش پژوهش حاضر، روش مطالعه است که به روش کتابخانه ای و موضوعی و مبتنی بر ارتباط و تحلیل می باشد. قرآن نظریات تربیتی بسیاری در تمام ابعاد رشد و کمال انسان دارد. نظرات تربیتی قران به عنوان کامل ترین مکتب دینی با اصول روانشناسی معاصر رابطه نزدیکی را دارا می باشد.‬