حق حبس در نکاح / ظهیری، عباس
تاریخ درج : ‎1388/8/14 | بازدید : 943
کلید واژه ها : عقد معوض، نکاح، مهریه، تمکین، حق حبس، Contract for a valuable consideration, marriage, ‎marriage settlement, submission, right of lien
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : علی محمد یثربی
رشته گرایش : حقوق خصوصی
استاد مشاور : علی علوی قزوینی
دانشگاه : دانشگاه تهران
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1387

چکيده:
ماده 1085 قانون مدنی به اجمال، از حق امتناع زن از ایفای وظایف زناشویی تا زمان تسلیم مهر به او بحث کرده است. این حق، اصطلاحاً « حق حبس » نامیده شده است. حق حبس در نکاح یکی از موضوعات حقوق خانواده و یکی از آثار و تبعات عقد نکاح است. عقد نکاح را نمی توان عقدی معوض دانست و برای بررسی احکام آن به احکام معاوضات مراجعه کرد. با توجه به مبانی ارادی و قانونی قرارداد و قواعد و اصول مربوط به عقود معوض، حق حبس در معاوضات خلاف قاعده بوده و جز در مواردی که قانون به آن تصریح کرده نمی توان به وجود آن اظهار نظر کرد. بر همین اساس، عقد نکاح را نمی توان با معاوضات قیاس کرد؛ لذا حق حبس در نکاح، در حقیقت استثنایی در استثناست. مفاد حق حبس شامل تمکین به معنای عام و شامل تمام وظایف شرعی و قانونی زن در برابر مرد است. مهریه عندالمطالبه نوعی از مهریه حال است ولیکن، مهریه عندالاستطاعه به دلیل معلق و مشروط بودن زمان مطالبه، نمی توان آنرا مهریه حال در نظر گرفت. تقسیط مهریه موجب سقوط حق حبس زوجه نمی شود؛ زیرا تقسیط موجب تغییر وصف حال بودن مهریه نخواهد بود. از آنجائیکه منبع اصلی اقتباس قانون مدنی و خصوصاً مباحث مربوط به حقوق خانواده از فقه امامیه است، لذا برای بررسی و تحلیل مباحث مربوطه، ناگزیر به مراجعه به منابع معتبر فقهی هستیم. بر همین اساس، محور اصلی این تحقیق، بررسی آرا و نظرات فقهای عظام می باشد. چکیده (انگلیسی): Abstract: Article 1058 of the Civil Code has briefly discussed on wife's ‎right to refuse to fulfill her matrimonial duties up to payment of the marriage ‎settlement. This right is known as “right of lien”. The right of lien in marriage is one of ‎subjects under family law and is one of results of marriage contract. The marriage ‎contract could not be considered as a “contract for a valuable consideration” and we ‎could not find its regulations under considerations category. Considering the ‎intentional and legal bases of the marriage contract and the rules and bases of ‎contracts for a valuable consideration, the lien in contracts for a valuable consideration ‎shall be contrary to the rules and, except for some few cases that explicitly referred to ‎in the law, we can not have any comment in this subject. In the same way, we can not ‎compare the marriage contract with contracts for a valuable consideration; therefore, ‎the right of lien in marriage contract could be regarded as an exception in another ‎exception. The right of lien in marriage contract includes submission, in general sense ‎of the word, and includes all wife's lawful and legal duties against her husband. The ‎on-demand marriage settlement is a kind of current marriage settlement but the ‎marriage settlement, which is to be paid when the husband is able to pay, could not be ‎regarded as an on-demand marriage settlement because of its suspended and ‎conditional nature. On the other hand, the agreement on payment of the marriage ‎settlement through installment shall not waive the wife's right of lien; because the ‎installment payment of the marriage settlement shall not change the on-demand nature ‎of the marriage settlement. Since the main source of legislation in civil law, more ‎especially in family law, is Shiite Jurisprudence, therefore, inevitably, the valid ‎jurisprudence references should be investigated. Based on the foregoing, the main ‎core of this thesis is investigation and study of the opinions and views of the ‎Honorable Jurists.‎

1300 عنوان مجله
000,54 عنوان شماره مجله
000,880 عنوان مقاله