نقش جهت گیری مذهبی والدین در سبک های فرزند پروری و خشونت خانوادگی / غلامی جلیسه، سمیه
تاریخ درج : ‎1388/8/3 | بازدید : 3002
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : سعید پورنقاش تهرانی
رشته گرایش : روانشناسی تربیتی
استاد مشاور : هادی بهرامی احسان
دانشگاه : دانشگاه تهران
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1386

چکيده:
چکیده (فارسی): به منظور بررسی نقش جهت گیری مذهبی والدین در سبکهای فرزندپروری و خشونت خانوادگی تعداد 180 زوج از مناطق 22 گانه شهر تهران به شیوه تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و سه پرسشنامه جهت گیری مذهبی ، سبکهای فرزندپروری و خشونت خانوادگی بر روی آنها اجرا گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که والدینی که از جهت گیری مذهبی بالاتری برخوردارند ، در تربیت فرزندان خود از سبک قاطع استفاده می کنند و والدینی که جهت گیری مذهبی پایین تری دارند از دو سبک فرزندپروری مستبد و سهل گیر درتربیت فرزندان خود استفاده می کنند . هم چنین نتایج این بررسی حاکی از این بود که زوجینی که از جهت گیری مذهبی بالاتری برخوردارند ،خشونت کمتری را نسبت به همسر خود اعمال می کنند. به عبارتی ، بر اساس این پژوهش جهت گیری مذهبی بالاتر پیش بینی کننده خشونت کمتر در میان زوجین می باشد. چکیده (انگلیسی): To determine the role of religious orientation in child rearing and ‎domestic violence 180 couples using a random clustering sample design were chosen ‎in a and were administered questionnaires pertinent to religious orientation domestic ‎violence and child rearing style Our results showed that parents with higher religious ‎tendencies resorted to authoritative style of child rearing whereas couples with lower ‎religious tendency adopted authoritarian and permissive child rearing style Also our ‎results indicated that parents with higher religious orientation committed lesser ‎amount of violence towards their spouses In sum our results showed that higher ‎religious orientation can be a reliable predictive factor in lower levels of violence ‎between couples .