بررسی ارتباط بین ویژگیهای ساختار سازمانی وبهره وری در واحدهای منتخب صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران رادیو معارف-رادیو مرکزقم / عبد خدا، سیمین
تاریخ درج : ‎1388/7/25 | بازدید : 2000
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : وردی نژاد، فریدون
رشته گرایش : مدیریت دولتی
استاد مشاور : مقیمی، محمد
دانشگاه : دانشگاه تهران
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1387

چکيده:
چکیده باتوجه به محدودیت منابع و نامحدود بودن خواسته های افراد، کوششهای اقتصادی انسان همیشه و همواره معطوف برآن بوده است که حداکثر نتیجه را از حداقل تلاشها و امکانات بدست آورد. در این محیط پویا، سازمانی موفق است که ضمن تحقق سایر شرایط ، مناسبترین ساختار را با توجه به اهداف و تواناییهای خویش بکار گرفته و برای استمرار و امتداد شادابی و نشاط بایستی رضایت مستمر کارکنان را فراهم آورد تا نتیجه نهایی کارشان پیوسته به ارزش افزوده منتج شود. آیا نوع ساختار سازمانی بر بهره وری موثر است؟ چه نوع ساختاری با چه ویژگیهایی بهره وری را افزایش می دهد؟ ساختار سازمانی با ویژگی رسمیت پایین، پیچیدگی کمتر و عدم تمرکز، دارای تاثیر بر بالارفتن بهره وری در این سازمان است. بهره وری یک الویت و یک انتخاب ملی برای رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی جوامع است. یکی از معیارهایی که چهارچوب پیشرفت تحقق توسعه پایدار به مفهوم توسعه همه جانبه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی را در هر کشوری تعیین می کند ، میزان بهره وری است. برای سنجش عامل بهره وری دو مجموعه مورد مقایسه از شاخصهای محیطی استفاده شده است، و برای سنجش ساختار، آزمون تفاوت میانگین بین دو نمونه و آزمون من- ویتنی(تفاوت رتبه ای میان دو نمونه) مورد استفاده قرار گرفته است. مهمترین نتیجه گیری این تحقیق ، رابطه ساختار سازمانی و بهره وری می باشد که در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که ساختار سازمانی تاثیر معنی دار بر بهره وری دارد. هر چه ساختار بیشتر متمرکز باشد بهره وری آن کمتر است .هرچه ساختار از رسمیت بیشتری برخوردار باشد از بهره وری کمتری برخوردار است. هرچه ساختار پیچیده تر باشداز بهره وری کمتری برخوردار است. *نظر به اهمیت صدا و سیما سازندگی بخش فرهنگی در کشور و افزایش بهره وری در آن ، بایستی ساختاری طراحی گردد که از منابع انسانی و ابزار و سرمایه های آن حداکثر استفاده لازم بشود و از قدرت لازم برای رویایی با تحولات فرهنگی برخوردار گردد. *ساختار سازمانی یکی از عوامل مهم و موثر در بهره وری است در دنیای متحول امروز که رقابت و خلاقیت و نوآوری و همچنین بهره وری و تامین رضایت شغلی کارکنان عامل بقا و دوام سازمان می باشند ساختار می تواند به عنوان یکی از اساسی ترین عوامل موثر بر این فرایند عمل کند . واژه های کلیدی: سازمان – ساختار سازمانی – رسمیت – پیچیدگی – تمرکز – کارایی – بهره وری –اثربخشی چکیده (انگلیسی): Abstract In a dynamic situation an organization is suecssful which obtains both the best condition and construction and it would provide the suitable way to fulfil the permanent satisfaction of its employees for accesing the best consequences of their task. So is the organizations construction effects on Productivity? Which of the construction with specialization could provid more efficiency? The organizational construction with low offeciaity and complexity and concentration is more effective in the productivity in an organization. Productivity is a priority and a national selection in developing economic and social welfare in a society. Productivity is a criterion which determines attainment of a permanent developing step in a country both in economic-society and culture. For measuring the productivity factors we use two groups of circumferencial factors and for examination of constructional we use the average – deference test between two sample and man-witney test.The more important consequences of the research is the construction of the organization and productivity in which in this research we understand that the construction of organization has much effects on productivity. Whatever the construction is more concentration its productivity is more fewer. And when the consruction is more officially its productivity is less. Noting to the Islamic Republic of irans Broadcasting (IRIB)views construction of our contryes culture and rising of its productivity we should use a basic design to use the human resoures and its instrument on its high level and confront with the cultural attitudes. Keyword: Organization Structur Organizational Formalization Complexity Centralization Productivity Efficiency Effectiveness