ناصبی گری، مفهوم و سیر تاریخی / مجتهدی، مهدی
تاریخ درج : ‎1388/7/24 | بازدید : 522
کلید واژه ها : ناصبیان / *خلافت / *اثبات خلافت / متن ها / تاریخ اسلام / قرن: 1-7ق.
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : بادکوبه هزاوه، احمد
رشته گرایش : الهیات و معارف اسلامی-تاریخ و تمدن ملل اسلامی
استاد مشاور : عالم زاده، هادی
دانشگاه : دانشگاه تهران
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1385

چکيده:
پدیدة نصب یا ناصبی گری، از مفاهیمی است که در تاریخ اسلام شکل گرفته است. معنای لغوی آن در آغاز, برپا کردن بوده است و سپس به معنی دشمنی و جنگ درآمده و در این معنی اخیر کاربرد وسیعی پیدا کرده است. این واژه در متون شیعی کاربرد اصطلاحی یافته و مراد از آن دشمنی با علی7 و اهل بیت پیامبر9 است. با گذشت زمان و از سدة هفتم به بعد, اصطلاح ناصبی به متون غیر شیعی نیز راه یافت. به نظر می رسد بهترین توضیح دربارة مفهوم و مصداق نصب در دیدگاه شیعی, در متون فقهی صورت گرفته که به معنی خاص یعنی اظهار دشمنی و جنگ با امام معصوم محدودشده است. ناصبی در متون غیر فقهی، مفهومی عام و مصداقی وسیعتر, غیر از ناصبی به معنی دقیق فقهی است. در این تحقیق سعی شده تا این تفاوت به وضوح نشان داده شود و با اشاره به احکام نواصب در فقه امامیه و برخی از تعاریف خاص ناصبی, درک بهتری از این مفهوم حاصل شود. بخش مهمی از ساختار این پژوهش را نگاه تاریخی و با تاکید بر آثار معتزلی، شکل می دهد که بر اساس آن، مفاهیمی چون عثمانیه، نابته و حشویه مورد بررسی قرارمی گیرند. نگارنده بر آن است تا با تاکید بر دیدگاه های شیعی و در حوزة زمانی شش قرن اول هجری قمری، به مقولة ناصبی گری بپردازد و افزون بر بحث در حوزة مفهوم شناسی، سعی نموده تا سیری تاریخی از تحولات این پدیده به دست دهد. این پایان نامه با یک مدخل دربارة نصب در لغت و اصطلاح و دو فصل با عنوان «ناصبی گری در متون شیعی» و «ناصبی گری در نگاه تاریخی» و چهار پیوست در پایان, سامان یافته است. چکیده (انگلیسی): Phenomenon of Na?b and Nasibiism is concept created during history of Islam. The first meaning of Nasb in Arabic refers to setting something up or raising it and as a second meaning, changed to take a hostile stance against somebody. The concept of Na?b during time is changed from later to new terminological meaning i.e. to fight against Ali and household of prophet (peace be upon them). Most function of this word was second meaning at first and used in Shia’s texts but, after Sixth/twelfth Century, penetrates to other non-Shia’s text. It seems the most complete separation about the concept of Nasb in Shi‘it View is found in it’s jurisprudential texts precisely limited to special meaning i.e. beliefs include hating ‘Ali and/or household of prophet (peace be upon them) that make some people to set themselves up against them and insult Ahl al-Bayt in words and deed. In other texts it has broader and different meaning .In this research is tried to show this difference clearly. The commands issued about Na?ibis and to some extant special definitions of Nasebiism are explained to help understanding the concept of Na?b. An important part of this thesis is the historical view based more on Mutazilite’s books and to consider concepts as ‘UTHM?N?YYA, N?BITA and HASHW?YYA. This study is to consider Nasibiism according to Shiism’s point of view during first six centuries; and addition to semantics, it tried to find out Historical Development of Nasibiism. This thesis contains an entry about Nasb in word and term and two chapter: Nasibiism in shia’s texts and Nasibiism in historical view and also four section as a supplement