بررسی ژانره ای چکیده های پایان نامه های کارشناسی ارشد در رشته های آموزش زبان انگلیسی ، ادبیات انگلیسی و جامعه شناسی / افشاری، معصومه
تاریخ درج : ‎1388/7/23 | بازدید : 3223
کلید واژه ها : پایان نامه ها / چکیده ها / درجه کارشناسی ارشد / نوع ادبی / ساختار متن / تجزیه و تحلیل ساختاری
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : علوی، سیدمحمد
رشته گرایش : آموزش زبان انگلیسی
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشگاه تهران
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1384

چکيده:
این پژوهش در زمینه تجزیه و تحلیل کلام به بررسی ساختارهای کلی و جزئی در چکیده های پایان نامه های دانشجویان ایرانی در مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های آموزش زبان انگلیسی ادبیات زبان انگلیسی و جامعه شناسی می پردازد. در راستای تکمیل این رساله تعداد چکیده در رشته های مذکور بر اساس مدل های ارائه شده توسط سویلز دادلیونز و برت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند تا تفاوت ها و شباهت های ساختاری میان چکیده های نوشته شده توسط دانشجویان ایرانی و مدل های ارائه شده برای نوشتن قسمت های مختلف یک چکیده مشخص شود. نتایج بررسی این چکیده ها نشان داد که چکیده های نوشته شده توسط دانشجویا آموزش زبان انگلیسی و دانشجویان جامعه شناسی بیشترین تطابق را با مدل های نمونه داشتند در حالیکه چکیده های نوشته شده توسط دانجویان رشته ادبیات زبان انگلیسی تطابق بسیار ناچیزی را با مدل های استاندارد نشان دادند. آنچه که از نتایج به دست آمده استنباط می شود. این است که گرچه دانشجویان ایرانی تا حدی با اصول کلی و مراحل نوشتن چکیده براساس استانداردهای ارائه شده در زبان انگلیسی آشنا هستند ولی این میزان آشنایی کافی نیست. این مسئله لزوم گنجاندن دروس و آموزش هایی که بتواند این دانشجویان را با این استانداردها آشنا کند را آشکار می دارد. چکیده (انگلیسی): The present study was an attempt to examine the presence of macrostructures (I-M-R-C) and microstructures or moves as well as their compatibility with the models presented by Dudley- Evans (1989), Swales (1981) and Brett (1994) in Iranian MA students' Thesis Abstracts. To conduct the research, 120 Iranian TEFL, English Literature and Sociology Thesis Abstracts were analyzed in terms of their macrostructures and constituent move schemata. A frequency count and a Chi-square test were employed to find any macrostructural and microstructural differences between these three groups of Thesis Abstracts and the original models. The findings of the present study revealed that although there were some deviations in Iranian Thesis Abstracts from original models proposed for different genres, Iranian Thesis Abstracts in the fields of TEFL and Sociology proved to have compatibility with standard models