تأثیر موسیقی بر بهبود یادگیری مهارت های حرکتی ظریف دست دست کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر 13-9 ساله شهرستان اسلامشهر / خوران، هادی
تاریخ درج : ‎1388/7/22 | بازدید : 1213
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : فرخی، احمد
رشته گرایش : گروه مبانی علوم زیستی . رفتار حرکتی
استاد مشاور : جابری مقدم، علی اکبر
دانشگاه : دانشگاه تهران
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1386

چکيده:
هدف از تحقیق حاضر، تاثیر موسیقی بر بهبود یادگیری مهارتهای حرکتی ظریف دست کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر 9-13 ساله شهرستان اسلامشهر می باشد. 20 کودک عقب مانده ذهنی آموزش پذیر به صورت تصادفی ساده از بین مدارس استثنایی این شهر انتخاب شد و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. از آزمودنیهای هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد بدین صورت که هر کودک هفت خرده آزمون مربوط به مهارتهای حرکتی ظریف آزمون ازرتسکی- برونسکی را انجام دادند، هر دوگروه برنامه تمرینی را به مدت چهار هفته هر هفته سه جلسه(12 جلسه) انجام دادند. متغیر مستقل(موسیقی مخصوص کودکان"سری رنگارنگ2-4") در طول تمرینات به گروه آزمایش اعمال شده و به گروه کنترل اعمال نمی شد. در پایان از تمام آزمودنیها پس آزمون بعمل آمد. در این پژوهش جهت تجریه و تحلیل آماری داده ها از آزمون t مستقل و همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد که موسیقی در بهبود یادگیری مهارتهای حرکتی ظریف دست آزمودنیها در مجموع هفت خرده آزمون و مهارتهای سوار کردن میله ها، نخ کردن مهره ها، پرتاب توپ داخل سبد و خارج کردن سکه از کیف تاثیر معنا داری ندارد(05/0?p) و بر مهارتهای برش و رنگ آمیزی اشکال ساده و انداختن مهره داخل میله گرد تاثیر معناداری دارد(05/0?p).نتیجه کلی تحقیق حاضر اینست که با توجه به پیچیدگی مهارتهای ظریف و نیاز بیشتر به پردازش، این نوع از موسیقی در بهبود مهارتهایی که از نظر زمانی محدود هستند تاثیر معناداری ندارد. نتایج حاصل، از نظریات سگن، آیرس و نظریات رشدی وباریکی توجه این کودکان حمایت می کند. چکیده (انگلیسی): The purpose of this study was to investigate the music effects on hand fine movements learning improvement in educatable mental retarded children of 9-13 year old. For this study, 20 educatable mental retarded children were selected randomly and assigned into experimental and control groups. Pre test was performed for both groups through which, each child was done 7 subtests of Lincoln – Oseretsky motor development test. Then two groups participated in practical protocol that included 4 weeks and 3 sections in each week. Independent variable was music (special music for children: Rangarang ) only displayed for experimental group. Finally post test was completed. In order to analyze the data, independent and pair T test was used. The findings did not show the significant effects of music on learning of hand fine motor skills (p?0/05) but there were significant effects on cutting and painting of simple picture skill and throwing the dice in to bar skills. It conclude that listening to music because of fine movement is more elaborate and their need to more processing of information could not help the children with mental retarded when they are doing practices which have time limitation. This result supported Seggen, Aieres, growth and attention narrowing theory