بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و میزان خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان / فخرالسادات سیف هاشمی
تاریخ درج : ‎1388/7/15 | بازدید : 1430
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : دکتر سعید رجائی پور
رشته گرایش : علوم تربیتی-مدیریت آموزشی
استاد مشاور : دکتر قربانعلی سلیمی
دانشگاه : دانشگاه اصفهان
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1382

چکيده:
هدف تحقیق حاضر ”بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و خلاقیت مدیران مدارس متوسطه شهر اصفهان“ بود. سؤالات تحقیق با در نظر گرفتن ابعاد سه گانه ذهنیت فلسفی یعنی جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری و خلاقیت مدیران و با توجه به متغیرهایی همچون جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه خدمت و نوع مدرسه غیر انتفاعی و دولتی، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 343 نفر از مدیران کلیه مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 82-81 بود که با استفاده از روش نمونه گیری نظام دار تصادفی متناسب با حجم، تعداد 90 مدیر انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل یک پرسشنامه ذهنیت فلسفی با 30 گویه و یک پرسشنامه خلاقیت نیز با 30 گویه بود که ضریب پایایی با استفاده از فرمول کرونباخ 73/0 برای پرسشنامه ذهنیت فلسفی و برای پرسشنامه خلاقیت 77/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی، آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و رگرسیون چند متغیره) صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که بین ذهنیت فلسفی و خلاقیت مدیران رابطه مثبتی وجود دارد. همچنین بین هر یک از ابعاد ذهنیت فلسفی با خلاقیت رابطه وجود دارد. بین ذهنیت فلسفی و ابعاد آن و خلاقیت مدیران با توجه به ویژگیهایی مانند سن، سابقه خدمت، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی و نوع مدرسه دولتی و غیر انتفاعی تفاوت معنی داری مشاهده نگردید اما بین ویژگی جنسیت و خلاقیت مدیران تفاوت معنی دار مشاهده شد. به اینصورت که خلاقیت در مدیران زن بیشتر از مدیران مرد بود