مسؤولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری / قربانلو، پرویز
تاریخ درج : ‎1388/6/7 | بازدید : 944
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : امیر حسین فخاری
رشته گرایش : معارف اسلامی و حقوق
استاد مشاور : ربیعا اسکینی
دانشگاه : تهران
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1379

چکيده:
مسوولیت بر دو قسم است: ‎۱- اخلاقی ‎۲- حقوقی : و مسوولیت حقوقی، یا کیفری است و یا مدنی : و مسئولیت مدنی ممکن است قراردادی باشد یا قهری. برای تمایز مسئولیت مدنی مدیران از مسئولیت مدنی شرکت، ماهیت رابطه مدیران با شرکت را در قبال اشخاص ثالث، یا سه نظریه" وکالت " و " نمایندگی " و " رکن بودن " تبیین نموده و نظریه " رکن بودن " را بر دو نظریه دیگر مرجح دانستیم . اما این رابطه را در داخل خود شرکت و بین مدیران آن، تابعی از یک قرارداد خاص دانستیم که برخی از ویژگیهای وکالت و نمایندگی را نیز در بر دارد. مبنای مسوولیت مدنی ایران در حقوق ایران " تقصیر" است و تقصیر به معنی تعدی و تفریط می باشد که در تشخیص و تبیین آن سه منبع مهم " عرف " ، " قرارداد" و " قانون " در دو مرحله قبل و بعد از ایجاد خسارت به ایفای نقش می پردازند. در مرحله اول با ترسیم موازین و چارجوبها و در مرحله دوم با تعیین نحوه جبران خسارتها. مسوولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری به دو صورت قهری و قراردادی در مقابل سه شخص ( ‎۱- شرکت ‎۲- اشخاص ثالث ‎۳- شرکا یا سهامداران ) ممکن الوقوع است، که از لحاظ نحوه اجرا به دو حالت عادی ( شامل انفرادی و اشتراکی ) و تضامنی صورت می پذیرد. اقامه دعوا عله مدیران به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم ممکن است انجام گیرد. در دعوای مستقیم، زیان دیده شخصا" اقامه دعوا می کند و در دعوای غیر مستقیم، سهامداران به حساب خود ولی به نام شرکت علیه مدیران مختلف اقاوه دعوا می نمایند. قوانین و مقررات حاکم بر مسوولیتهای مدنی را می توان به چهار گروه، طبقه بندی نمود. ‎۱- ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷: ‎۲- ق.ت. مصوب ۱۳۱۱: ‎۳- قانون بخش تعاونی اقتصاد ج.ا.ا.: ‎۴- سایر قوانین عمومی همچون ق.م.م.،ق.م. و نیز قوانین متفرقه دیگر از قبیل ق. مالیاتهای مستقیم و قانون تامین اجتماعی و قانون کار و ....، و همچنین آیین نامه ها و تصویب نامه های صادر شده از مراجع ذی صلاح که به نحوی مرتبط با شرکتهای تجاری و اختیارات و وظایف مدیران آنها می باشد.