قاعده اقدام و جایگاه آن در مسئولیت مدنی با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان / برگریزانه، احسان
تاریخ درج : ‎1388/6/5 | بازدید : 3888
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : حسین مصطفوی
رشته گرایش : معارف اسلامی و حقوق
استاد مشاور : سعید بیگدلی
دانشگاه : امام صادق (ع)
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1386

چکيده:
قاعده اقدام یکی از قواعد مهم فقهی است که در حقوق ایران خصوصا مباحث مسئولیت مدنی آثاری از آن می توان مشاهده کرد با این وجود این قاعده کمتر مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و آن را کمتر مورد بحث و بررسی قرار داده اند. قاعده اقدام در دو معنا به کار رفته یکی موجب ضمان و دیگری مسقط ضمان موجب ضمان بودن در معاملات معوض فاسد مطرح می شود که در آنجا غیر مالک بر علیه مالک اقدام می کند ولی مسقط ضمان بودن در جایی است که مالک علیه خود اقدام می کند. با توجه به اینکه در این تحقیق سعی داریم جایگاه قاعده اقدام را در مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار بدهیم قاعده اقدام از آن جهت که مسقط ضمان است مورد بررسی قرار گرفته است. قاعده اقدام به عنوان قاعده ای مسقط ضمان یا به صورت کامل اثر معاف کنندگی دارد یا بصورت جرئی به عبارت دیگر یا مسقط کامل مسئولیت است یا مسقط جزئی مسئولیت. با توجه به اینکه در نظام حقوقی انگلستان دو قاعده وجود دارد که آثار آنها مشابه قاعده اقدام در فقه و حقوق ما می باشند تصمیم به مطالعه تطبیقی با حقوق انگلس گرفته ایم. این دو قاعده عبارتند از: ‎۱- قاعده شرکت در خطا(‎۲ (contributory negligence‎- قاعده تقلیل خسارت(mitigation of damages‎)