بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در افراد عقب مانده ذهنی در شهر اصفهان / راضیه ایزدی
تاریخ درج : ‎1388/5/13 | بازدید : 654
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : دکتر مختار ملک پور
رشته گرایش : روانشناسی-عمومی
استاد مشاور : دکتر حسین مولوی
دانشگاه : دانشگاه اصفهان
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1382

چکيده:
بررسی رابطه بین عقب ماندگی ذهنی و اختلالات روانی از جمله مسایلی است که در سالهای اخیر توجه محققین علوم رفتاری بویژه متخصصین «افراد با نیازهای خاص» را به خود جلب نموده است. این پژوهش به منظور بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در افراد عقب مانده ذهنی در یک نمونه 100 نفری (58 پسر و 42 دختر) از نوجوانان و بزرگسالان عقب مانده ذهنی در مراکز توان بخشی حرفه ای شهر اصفهان انجام شد. پرسشنامه «آسیب شناسی روانی در بزرگسالان عقب مانده ذهنی» جانی. ل ماتسون که دارای دو فرم «خودسنجی» و «ارزیابی بوسیله دیگران» و متشکل از یک نمره کل و 8 زیر مقیاس است، به صورت مصاحبه های ساختار یافته با افراد عقب مانده ذهنی و مربیان آنان مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از رتبه درصدی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل و اریانس چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان شیوع اختلالات روانی در افراد عقب مانده ذهنی در فرم «خودسنجی» و «ارزیابی بوسیله دیگران» به ترتیب عبارت بود از : اسکیزوفرنیا 4% و 11%، اختلال خلقی 18% و 26%، اختلال روانی جنسی 2% و 3%، اختلال انطباق 14% و 33%، اضطراب 19% و 29%، اختلال شبه جسمی 14% و 11%، اختلال شخصیت 11% و 23% و سازگاری نامناسب 6% و 19% . یافته های این پژوهش نشان داد که در زیر مقیاس های اسکیزوفرنیا (05/0>P) ، اختلال خلقی (01/0>P) اختلال روانی جنسی (05/0>P)، سازگاری نامناسب (05/0>P) و نمره کل (01/0>P) میانگین دختران بالاتر از پسران بود و فرم «ارزیابی بوسیله دیگران» نیز میزان شیوع بالاتری را نسبت به فرم «خودسنجی» نشان داد. همچنین نتایج حاکی از یک رابطه مثبت و معنادار بین هوشبهر و آزمودنی ها و نمرات زیر مقیاس های اسکیزوفرنیا (01/0>P)، اختلال خلقی (05/0>P)، اختلال روانی جنسی (01/0>P)، اضطراب (05/0>P)، اختلال شخصیت (05/0>P) سازگاری نامناسب (01/0>P) و نمره کل (01/0>P) در فرم «خودسنجی» بود