علل گرایش نسل جوان امروز به فرهنگ بیگانه / موحّدنیا، فریدون
تاریخ درج : ‎1388/1/20 | بازدید : 2503
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : حجّت الاسلام والمسلمین دکتر تاج آبادی، حسین
رشته گرایش :
استاد مشاور :
دانشگاه : موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1379

چکيده:
هدف از این تحقیق، بررسی و شناخت انگیزه های جوانان در گرایش به فرهنگ غرب است. از آن جا که جوانان در آینده جامعه و کشور، نقش حسّاس و اساسی دارند، استکبار جهانی برای نفوذ و تسلّط خود بر هر کشوری، نخست به تضعیف فرهنگ ملّی و اسلامی پرداخته; سپس با روش های گوناگون، در جذب جوانان به فرهنگ غرب می کوشد. این جا است که دستگاه های سازمان و نهادهای فرهنگی و تربیتی کشور باید هوشیارانه با این معضل اجتماعی برخورد کرده، با تمام امکانات، به مقابله با تهاجم فرهنگی بپردازند; بدین جهت، پژوهشگر در این تحقیق، به دنبال پاسخ به این سه پرسش فرعی است:سؤالات تحقیق 1. چه عواملی باعث می شود این نسل به باورها و آداب و رسوم دینی درست خود بی توجّه شود یا از آن دست برداشته، به فرهنگ بیگانه رو آورد؟ 2. آیا اسلام می تواند از گرایش های نامناسب جوانان به فرهنگ بیگانه جلوگیری کند؟ 3. هدایت نسل جوان در گرو چه اموری است؟ در فصل اوّل، تحت عنوان کلّیات تحقیق به مباحثی چون ادبیات موضوع، تعریف واژه هایی چون فرهنگ، گرایش، جوان، و دوره جوانی پرداخته شده است و اگر چه موضوع تحقیق، نو و بدیع است، در عین حال از موضوعات همگون با موضوع تحقیق استفاده شده است.در فصل دوم، با توضیح این نکته که تمدّن غرب پس از رنسانس با اصالت دادن به انسان و ترویج اومانیسم در صدد نفی مذهب و فرهنگ های غیرغربی برآمده، و نظریه پردازان غربی، با طرد دین و دین باوری، کوشیدند دانش را به جای مذهب قرار دهند، بعضی از منابع مهم مورد تحقیق، نقد شده است.فصل سوم، شامل روش تحقیق، پرسش تحقیق، طرح تحقیق و فنّ تحقیق است. در روش تحقیق سعی شده علل گرایش و انگیزه های جوانان به فرهنگ غرب بررسی شود. پرسش این تحقیق درصدد بررسی و تحلیل علل گرایش نسل جوان امروز به فرهنگ غرب و بیگانه است. طرح تحقیق به شیوه وصفی بوده و به بررسی اسناد و مدارک موجود پرداخته است.فنّ تحقیق، کتابخانه ای و گردآوری مطالب به صورت فیش برداری از اسناد و مدارک است.فصل چهارم که بخش اصلی پایان نامه است، سه بخش را دربرمی گیرد: بخش اوّل، آسیب شناسی نسل جوان، و بخش دوم، فرهنگ و عناصر آن و بخش سوم، درباره تجزیه و تحلیل داده ها است که به تبیین و پاسخ به پرسش های اصلی و فرعی تحقیق می پردازد.در فصل پنجم، پژوهشگر، نتایجی را که در این تحقیق آمده، بیان کرده و پیشنهادهای خود را ارائه داده است.