حضرت علی(ع) و حکومت / اسماعیل زاده، ثریا
تاریخ درج : ‎1388/1/18 | بازدید : 2053
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : حامد مقدم، احمد
رشته گرایش :
استاد مشاور :
دانشگاه : فردوسی مشهد
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع :

چکيده:
عنوان رساله حاضر، حضرت علی(ع) و حکومت می باشد. از آنجا که حکومت یکی از اساسی ترین بنیاد های اجتماعی است و مورد عنایت خاص و شدید اسلام است و هدف امام علی(ع) در جنگها و جهاد ها تاسیس حکومت اسلامی بود، امروز هم حکومت ما باید انعکاسی از آن حکومت باشد. رساله با هدف نشان دادن علاقه و پیگیری شدید این امام عزیز به تأسیس و استقرار حکومت اسلامی تدوین یافته و شامل 11 فصل است. فصل اول، به درآمدی بر شخصیت والای امام علی(ع)، شامل مهمترین گزینه از آرمانهای علوی، روش تربیتی، روش تجزیه ای و روش موضوعی. فصل دوم، منشأ و مشروعیت حکومت از دیدگاه حضرت علی(ع)، شامل حکومت و مشروعیت، مشروعیت و مقبولیت در حکومت علوی، حکومت در نهج البلاغه، منشأ حکومت، حکومت حق و... فصل سوم، قدرت و اقتدار از دیدگاه امام علی(ع)، شامل، دولت، مفهوم و ماهیت دولت، دیکتاتوری، استکبار زدایی و... فصل چهارم، حکومت، حاکم و آئین کشور داری از دیدگاه حضرت علی(ع)، شامل؛ لزوم حکومت در اندیشه علی(ع) تعریف حکومت از دیدگاه ایشان، نگرش های حکومتی در تاریخ، رفتار حاکم با خود و... فصل پنجم، مردم سالاری و شایسته سالاری در حکومت علی(ع)، شامل، اعتراف به حقوق مردم، منطق نهج البلاغه، بها دادن به مردم، مردم داری در حکومت علوی و... فصل ششم، با عنوان حقوق و انتظارات مردم در حکومت از دیدگاه حضرت علی(ع)، شامل: مردم و حکومت، حاکم و رعیت، نحوه برخورد با مردم و... فصل هفتم، مقایسه سیستم حکومت علی(ع) با انواع حکومتهای امروزی. فصل هشتم، مشکلات حکومت امام علی (ع)، اشاره به علل انقلاب در خلافت امام علی(ع)، اشاره به علل انقلاب در خلافت امام علی(ره) و... فصل نهم، آسیب شناسی حکومت از دیدگاه حضرت علی(ع)، شامل معنای آسیب شناسی، نقش عوامل درونی و بیرونی در آسیب شناسی انقلاب، سیاست مدیریت و... فصل دهم، اهداف و آرمانهای حکومت دینی از نگاه امام علی(ع) شامل: آرمانهای حکومت از منظر عام، آرمانهای حکومت از منظر خاص و... . فصل یازدهم، علل انتقال مرکز حکومت به کوفه و پیامد های آن. برخی منابع مورد استفاده مؤلف در این رساله عبارتند از: - قدرت و مشروعیت (سید عباس حسینی قائم مقامی) - حکومت حکمت(مصطفی دلشاد) - سیری در نهج البلاغه(شهید مطهری) - بهترین ها و بدترین ها از دیدگاه حضرت علی(ع)(مصطفی اسرار) - سیاست و مدیریت از دیدگاه امام علی (ع)(محمد تقی رهبر)و...