اثرات رشد جمعیت بر توسعه اقتصادی ایران (۱۳۳۵ - ‎۱۳۶۵) / امانی همدانی، محمد حسین
تاریخ درج : ‎1387/7/18 | بازدید : 1543
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : محمد مشکوه
رشته گرایش : معارف اسلامی و اقتصاد
استاد مشاور : حبیب الله زنجانی
دانشگاه : امام صادق (ع)
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع :

چکيده:
هدف از این تحقیق، بررسی اثرات متقابل جمعیت و توسعه اقتصادی و به عبارتی تحلیل اثرات روندهای زمانی جمعیت بر شاخص های اجتماعی- اقتصادی و بخشهای مختلف اقتصاد ایران است. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته در شش فصل تنظیم شده است . فصل اول به بیان تئوریها و مفاهیم محض جمعیت می پردازد. فصل دوم به مطالعه روندهای جمعیتی در ایران اختصاص دارد. در این فصل جمعیت ایران در خلال تاریخ از لحاظ میزان رشد و میزان باروری و مرگ و میر بررسی می شود. در فصل سوم جمعیت ، آموزش و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد. فصل چهارم به جمعیت و بهداشت می پردازد. متغیرهای اقتصادی، جمعیتی و مهاجرت در فصل پنجم مورد بحث واقع می شود. دراین فصل نظریات و مدلهای مهاجرت، عوامل مهاجرت، اثرات مهاجرت و مهاجرت های خارجیان به ایران و ... مطرح می شوند. نهایتا" فصل ششم به مساله اشتغال، جمعیت و عوامل مرتبط با آن می پردازد. براساس یافته های تحقیق می توان گفت به دلیل عدم هماهنگی مولفه های اساسی رشد جمعیت با سایر متغیرهای کلان و اساسی اقتصاد کشور که قاعدتا" سهمی عمده در فرآیند توسعه اقتصادی کشور داشته و خواهند داشت، متاسفانه از مقادیر قابل قبولی برای ایجاد مرحله خیز اقتصادی برخوردار نبوده اند. تحولات جمعیت ایران نه تنها سهمی در پیشرفت فرآیند توسعه نداشته، بلکه به کاهش، سقوط و افت بسیاری از شاخصهای اقتصاد توسعه و رفاه اجتماعی ایران انجامیده است و اگرچه خود عامل اصلی توسعه نیافتگی و قرار گرفتن در دام مذکور قلمداد نمی گردد لکن حداقل عامل تشدید کننده ای برای سقوط در این دام محسوب می شود و چه بسا اگر متغیرهای کلان و اساسی مورد نظر دارای میزانهای مطلوبی بودند، رشد جمعیت و البته به عنوان علت تامه با مدیریتی کارا و همه جانبه می توانست به نحو بهینه با عوامل دیگر تولید ترکیب شود و به طور موثر تخصیص یابد.