ارزش زمانی پول ازدیدگاه مدیریت مالی و فقه جعفری / فطانت، محمد
تاریخ درج : ‎1387/6/31 | بازدید : 1780
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : ایرج توتونچیان
رشته گرایش : معارف اسلامی و مدیریت
استاد مشاور : حسن مصطفوی، حسین عبده تبریزی
دانشگاه : امام صادق (ع)
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع :

چکيده:
هدف از این رساله، بررسی تطبیقی ارزش زمانی پول در مدیریت مالی و فقه جعفری و پاسخ یابی این سوال است که آیاکارکردهای ارزش زمانی پول در مدیریت مالی منع شرعی دارد؟ تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در پنج فصل تنظیم شده است. فصل اول اختصاص به کالبد شناسی موضوع تحقیق دارد. دراین فصل مباحثی پیرامون ارزش، بازار شول و سرمایه و ... ارائه می شود. فصل دوم، به بررسی نظریه ارزش زمانی پول می پردازد. در فصل سوم، آراء فقها و اندیشمندان غیر فقیه در مورد موضوع بررسی شده و مقارنه و تطبیقی بین مفاهیم و آراء فقهی صورت می گیرد. درفصل چهارم، دیدگاهی در ارزیابی پروژه و تخصیص منابع در فرض عدم قبول مفهوم ارزش زمانی پول و مساله تنزیل از زبان قائلین به رد مفاهیم مزبور ارائه می شود و درآن پیشنهاد جایگزین برای مفهوم ارزش زمانی پول و مساله تنزیل در صورت عدم قبول مفاهیم مزبور ارائه می شود ونحوه تخصیص منابع در فرض عدم وجود" بهره" مورد توجه قرار گیرد. سرانجام، فصل پنجم به نتیجه گیری از مباحث ارائه شده می پردازد. براساس یافته های تحقیق، مفهوم ارزش زمانی پول و مساله تنزیل دربازار سرمایه موضوعا" از مفهوم ربا خارج است و ظاهرا" مستلزم آن نمی باشد و مفاهیم ارزش زمانی پول در شرایط تورم به دلیل کاهش قدرت خرید پول عقلا" ثابت است و درتصمیم گیریها می توان از نرخ تورم به عنوان یکی از عناصر نرخ تنزیل استفاده نمود. البته قبول مفهوم ارزش زمانی پول در شرایط تورم مستلزم قبول ضمان کاهش قدرت خرید پول نیست. باتوجه به حرمت ربا و لاجرم عدم وجود معیار خارجی ( مانند بهره در سیستم سرمایه داری) در ارتباط با تخصیص منابع و حد بهینه سرمایه گذاری که از اهداف اصلی بحث ارزش زمانی پول و مساله تنزیل می باشد باید گفت که نرخ سوددهی منتظره پروژه ها با مقایسه با یکدیگر انتخاب می گردند و دراین مورد نیازی به نرخ بهره نخواهد بود