حقوق اهل بیت(ع) در قرآن از دیدگاه اهل سنت / پورظهیر، زهرا
تاریخ درج : ‎1387/6/17 | بازدید : 749
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : نجارزادگان، فتح الله
رشته گرایش :
استاد مشاور :
دانشگاه : اصول الدین
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1382

چکيده:
تحقیقی که پیش روی شماست پژوهشی است پیرامون بررسی حقوق اهل بیت(ع) از دیدگاه اهل سنت که در آن حقوق اهل بیت(ع) با آیات قرآن معرفی شده و سپس آن حقوق با روایات اهل سنت بررسی شده است. در خصوص کیفیت کاوش و حدود بررسی، سعی نگارنده در این پژوهش برآن بوده است که با مطالعة گسترده در منابع مورد نظر نخست آیات مورد نظر در هر کدام از حقوق را استخراج و پس ازتفسیر لغوی آنها به فراخور میزان روایات موجود و در دسترس به تحلیل وبررسی این روایات بپردازد این تحلیل بیشتر ناظر به نقد دیدگاههای اهل سنت و اثبات دیدگاه شیعه می باشد. منابعی که در طول مطالعات این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از: 1 تفاسیر قرآن اعم از تفاسیر روائی و غیر روائی اهل سنت از قبیل الکشاف عن حقایق غوامض التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه التأویل، جامع البیان عن تأویل آی القرآن، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، البحر المحیط، الجامع لاحکام القرآن و برخی تفاسیر روائی و غیر روائی شیعه از قبیل نور الثقلین، تفسیر نمونه، المیزان فی تفسیر القرآن، مجمع البیان لعلوم القرآن و ... 2 کتب روایی اهل سنت بویژه کنز الهمال، ینابیع الموده و ... 3 کتب روایی شیعه بویژه اصول الکافی، بحا الانوار و ... دهها منابع پراکنده دیگر. پژوهش حاضر حاوی پیشگفتار و یک چکیده و سه فصل اساسی است که در مجموع به ارزش شناخت اهل بیت(ع) و حقوق اهل بیت(ع) و بررسی آنها می پردازد. در فصل اول: مباحث مقدماتی و تمهیدی چندی از قبیل کلیات پرسشهای اصلی پژوهش و پیشینة پژوهش مورد نقد و بررسی قرار می گیرد واژه های کلیدی پژوهش نیز در این فصل بررسی می شوند. در فصل دوم: با نگاهی به ارزش شناخت اهل بیت(ع) و حقوق آنان عناوین حقوق اهل بیت(ع) در روایات معرفی گردیده و بیان شده است. 3 این نوشتار که به بررسی حقوق اهل بیت(ع) از دیدگاه اهل سنت می پردازد شامل 4 گفتار است که در هرکدام از آنها یکی از حقوق اهل بیت(ع) از دیدگاه اهل سنت به شرح ذیل بررسی می شود. ا حق مودت و دوستی اهل بیت(ع): این گفتار بر آن است که اثبات کند منظور از القربی در آیة مودت خویشان نزدیک و اهل بیت پیامبر(ع) می باشند. 2 بررسی حقوق مالی: در قرآن اموالی برای اهل بیت(ع)مشخص گردیده که متعلق به آنهاست اموالی از قبیل خمس، فئ، انفال که با شرح این مباحث از دیدگاه اهل سنت این حقوق برای اهل بیت (ع) اثبات شود. 3 حق امامت و رهبری: این گفتار با تشریح مباحث امامت در آیات ولایت به اثبات این حق از دیدگاه اهل سنت می پردازد. 4 حق رضایت و وراثت اهل بیت(ع): که طی دو مبحث حق وصایت و حق وراثت ضمن بیان آیة وراثت کتاب به ارائه دیدگاههای اهل سنت در این مورد و بیان روایات مربوط به وصایت می پردازد و به این ترتیب حقوق اهل بیت(ع) در دیدگاههای اهل سنت بررسی و تشریح می گردد.