تکفیر دراسلام / محمد زاده، رضا
تاریخ درج : ‎1387/5/30 | بازدید : 506
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : غلامحسین ابراهیمی دینانی
رشته گرایش : الهیات، معارف اسلامی وارشاد
استاد مشاور : احمد طاهری عراقی، محمد باقر حجتی
دانشگاه : امام صادق (ع)
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع :

چکيده:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی مساله کفر و تکفیر در اسلام و پاسخ یابی به این سوالات است که آیا از نظر دانشمندان و بزرگان اسلام، در معنای کفر و نقطه مقابل آن یعنی ایمان، اتفاق نظر وجود دارد یا نه؟ در صورت مثبت بودن جواب، متفق علیه چیست؟ و در صورت منفی بودن، اختلاف به چه صورت است؟ میزان و قاعده شرعی از دیدگاه شرع جهت تحقق ایمان یا ارتداد و کفر افراد کدام است؟ آیا هر نوع اتهامی از نظر شرعت جایز است؟ و اگر نیست، علتش چیست؟ آیا اتهاماتی که در طول تاریخ نسبت به افراد صورت گرفته، منطبق با تعالیم و دستورات شریعت مقدس در این زمینه هست یا نه؟ روش تحقیق در این رساله، روش کتابخانه ای است. پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است: فصل اول اختصاص به بررسی لغوی و اصطلاحی ایمان و کفر دارد. در فصل دوم، موضع اسلام نسبت به احکام حقوقی مربوط به ارتداد بیان شده است. فصل سوم، در حقیقت مروری است بر حوادث تاریخی مربوط به اتهامات و تکفیرها در میان اکثر فرقه ها و جریانات مسلمان. نتایج حاصل از تحقیق عبارت است از: اختلاف پیرامون مفهوم اصطلاحی ایمان و کفر، میان اهل اسلام و ناظر بودن بحثها به ثمرات اخروی آنها بیش ااز احکام دنیوی، ذومراتب بودن ایمان و کفر و جاری شدن احکام مسلمان بااقرار به شهادتین، مشروط بودن حکم به تکفیر به ضوابط و شرایطی که صدور آن را مقرون با احتیاط و تامل دقیق می سازد، خطرهایی که عدم توجه به شرایط و لوازم تکفیر در جامعه اسلامی پدید می آورد، ضرورت اجتناب از خلط میان ضروریات دین و مذهب.