معاد از دیدگاه قرآن و ادیان آسمانی / غلامی، ابراهیم
تاریخ درج : ‎1386/3/3 | بازدید : 4881
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : شاکر، محمدکاظم
رشته گرایش : علوم قرآن و حدیث
استاد مشاور :
دانشگاه : آزاد اسلامی واحد اراک
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1379

چکيده:
در این تحقیق معاد از دیدگاه سه آیین یهود و مسیح و اسلام مورد بررسی قرار گرفته و موضوعات مورد بحث در آن عبارت است: پدیده ی مرگ، مرگ از دیدگاه عهد عتیق و یهود، مرگ از دیدگاه مسیح (آیین مسیحیت)، مقایسه ی پدیده ی مرگ در سه آئین، برزخ از دیدگاه سه آیین، رستاخیز در سه آئین، علائم وقوع قیامت در آئین مسیحیت، معاد جسمانی از دیدگاه سه آئین یاد شده، بهشت و جهنم از دیدگاه مسیح، یهود و اسلام، وجوه اشتراک و افتراق سه آئین در اعتقاد به معاد و بهشت و جهنم، قیامت