هماهنگی و تناسب در ساختار قرآن کریم / خرقانی ، حسن
تاریخ درج : ‎1386/1/19 | بازدید : 760
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : معرفت ، محمد هادی
رشته گرایش :
استاد مشاور :
دانشگاه : علوم اسلامی رضوی
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1379

چکيده:
پایان نامه حاضر در شش فصل با این مباحث تنظیم و تدوین شده است: فصل اول، کلیات: دانش تناسب و فائده آن، تناسب سبک بیانی قرآن، اثبات معجزه بودن قرآن؛ فصل دوم، زمینه تاریخی جمع قرآن و وحیانی بودن ساختار آن: پیامبر و قرآن، صحابه و قرآن، نگارش قرآن، دلایل جمع آن در زمان صحابه، معتقدان به جمع در زمان پیامبر؛ فصل سوم، هماهنگی ها و تناسب های واژگانی و آوایی قرآن؛ فصل چهارم، تناسب های درون آیه ای: چگونگی مرزبندی آیات، جمله مرکب از چند آیه، فواصل آیات؛ فصل پنجم، تناسب های درون سوره ای: همبستگی موضوعی در سوره، تفسیر سوره، بخش های سه گانه سوره( سرآغاز، پیکره و سرانجام آن)، نمونه های از حسن تخلص در قرآن، چگونگی حل مشکلات در زمینه پیوند برخی آیات؛ فصل ششم، تناسب میان سوره ها