بررسی عصمت انبیا از دیدگاه فخر رازی و مقایسه ی آن با آرای شیعه / فروغی اصل ، فریده
تاریخ درج : ‎1386/1/16 | بازدید : 2548
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : معارف، مجید
رشته گرایش : علوم قرآن و حدیث
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشکده ی اصول دین تهران
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1379

چکيده:
پایان نامه ی حاضر در چهار بخش با این موضوعات نگارش شده است: بخش اول، کلیاتی درباره ی عصمت و نبوت: تعریف عصمت و نبوت، حقیقت عصمت از دیدگاه اشاعره و شیعه، منشأ عصمت؛ بخش دوم، مراتب عصمت: مصونیت از گناه و نافرمانی، مصونیت از خطا و اشتباه، بررسی سهو نبی از دیدگاه علمای شیعه؛ بخش سوم، لزوم عصمت انبیا: لزوم عصمت انبیا از دیدگاه متکلمان شیعه و فخر رازی، عصمت انبیا قبل از بعثت، عصمت پیامبر اسلام قبل از بعثت؛ بخش چهارم، دیدگاه های فخر رازی و دانشمندان شیعه در تفسیر آیات موهم صدور گناه از انبیا: بررسی آرای آنان در خصوص پیامبراسلام(ص)، بررسی آرای آنان در مورد سایر انبیا، مقایسه ی روش های تفسیری فخر رازی و علمای شیعه در تفسیر آیات متشابه.