ترجمه و تحقیق البرهان فی علوم القرآن «باب سی وچهارم، بحث نسخ) / عاشوری، نادعلی
تاریخ درج : ‎1385/9/24 | بازدید : 890
کلید واژه ها :
مقطع : کارشناسي ارشد
استاد راهنما : آذرنوش، آذرتاش
رشته گرایش : لهیات و معارف اسلامی، گرایش علوم قرآن و حدیث
استاد مشاور :
دانشگاه : دانشگاه تهران
استاد ناظر :
واحد :
تاريخ دفاع : 1370

چکيده:
در پایان نامه حاضر، بخشی از کتاب البرهان فی علوم القرآن زرکشی تحت عنوان «معرفة ناسخه من منسوخه» ترجمه و تحقیق شده است. موضوعات این بخش عبارت است از: مهمترین مؤلفان علم نسخ،اهمیت این علم، تعریف نسخ در لغت و اصطلاح، جوازنسخ، اقسام سوره های قرآن از لحاظ وجود آیات ناسخ یا منسوخ در آنها، انواع نسخ.