دانشنامه (55039)

گنجینه معارف : تاریخچه حدیث
نظر به این که قسمتی از احادیث در تبیین و تفسیر آیات قرآن و ثواب قرائت آنها وارد شده، جای تردید نیست که پیشینه حدیث از سرآغاز نزول وحی است، و قرآن و حدیث دو راهنمای مردم مسلمان بوده اند و طبق احادیثی ک...
تاریخ درج : 1385/5/2 | بازدید : 2408
گنجینه معارف : سیر تاریخی حدیث
صحیفه امام علی درود بروی از صدر اسلام تا کنون در میان اهل تسنن و اهل تشیع از آنچنان شهرتی برخوردار بوده است که بخاری در کتاب «الجامع الصحیح (1) » به نقل حدیث از آن پرداخته است و دیگر محدثان نیز احاد...
تاریخ درج : 1385/5/2 | بازدید : 1800
گنجینه معارف : تاریخ صدور حدیث
تاریخ هرحادثه و پدیده، از چگونگی وقوع آن خبر می دهد، و به شناسنامه ای می مانَد که آیندگان را از هویّت و چند وچون آن با خبر می سازد.تاریخ، در نهان خود، اسراری بسیار از انسانها، رفتارها، وقایع، مکتبها و...
تاریخ درج : 1388/5/1 | بازدید : 1442
گنجینه معارف : مراکز حدیث
کتاب: ص 33 نویسنده: کاظم مدیر شانچی علامه قاسمی (در قواعد التحدیث ص 81) فرموده: در صدر اول معتمدترین شهرهای اسلامی از لحاظ نقل حدیث نبوی اهل مدینه و پس از آن بصره و سپس شام بوده است. آنگاه از خطیب...
تاریخ درج : 1385/5/2 | بازدید : 1651
گنجینه معارف : مکتب های حدیثی شیعه در سده های اولیه
شناخت و تحلیل مکاتب حدیثی شیعی در سده های اولیه اسلامی، از مباحث جدّی در محورهای مربوط به بررسی تاریخ تحول حدیث، و هم چنین ادوار فقه و اجتهاد در عالم تشیع است. علی رغم اهمیت این گونه مباحث و نقش آن در...
تاریخ درج : 1386/11/28 | بازدید : 5160
مقالات مجلات : امام هادی و حوزه حدیثی قم
پس از شهادت امام محمد تقی (ع) به سال 220 هجری فرزند بزرگوارش امام هادی (ع) به امامت رسید و انوار امامتش بر جهان اسلام پرتو افکند. زمامداران بغداد و سامرا در زمان امامت آن بزرگوار عبارت اند از: معت...
تاریخ درج : 1386/11/14 | بازدید : 1715