فلسفه اختلاف انسان ها از لحاظ خلقت
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/9/15 | بازدید : 398
کلید واژه ها :
پرسشآیا انسان ها از ابتدا با هم فرق دارند؟ اگر بله، پس آیا خدا (معاذ الله) ظالم است؟ راز و رمز اختلاف انسان ها از لحاظ خلقت در چیست ؟

پاسخ

الف ـ انسان ها فرق دارند ولی فرق آنها از ناحیه «تفاوت» است نه از ناحیه «تبعیض»یعنی انسان ها به جهات استعدادها و زمینه ها متفاوت خلق شده اند مثلاً کسی استعداد یادگیری ریاضی را بهتر دارد و دیگری استعداد نقاشی و سومی استعداد در امور عملی دارد و این تفاوت ها نه تنها ظلم نیست بلکه بسیار حکیمانه است و اگر همه انسان ها به یک منوال بودند، جامعه بشری پا نمی گرفت و با مشکلات عدیده ای رو برو می شد که شاید بر کسی پوشیده نباشد.اما تبعیض، این است که دو نفر هر دو، استعداد یکسان داشته، ولی تنها یکی از آنان از امکانات بهره برده و دیگری محروم باشد، این فعل ظالمانه است و به حضرت حق منسوب نیست؛ خداوند به هر انسانی که استعداد داشته و با اختیار خود بخواهد، حتماً عطا خواهد کرد. و قصور از ناحیه انسان ها و استعدادها است نه خداوند.

ب ـ در مورد بعضی از انسان های عقب افتاده و معلول ذهنی باید گفت که این امر از ابتدا نبوده است و دخالت امور طبیعی عمدی یا غیر عمدی)علل طبیعی(باعث چنین ضایعاتی شده است.

ج ـ البته فارغ از همه این بیانات، ظلم در مورد خداوند منتفی است؛ چون ظلم از بین بردن حق دیگران است، در حالی که کسی بر خداوند حقی ندارد.ارسال نظر