ازدواج با زنان شیعه، سنی، اهل کتاب و غیر اهل کتاب
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/9/9 | بازدید : 3831
کلید واژه ها :
پرسشازدواج دائم و موقت با زنان شیعه، اهل تسنن، اهل کتاب و غیر اهل کتاب {مانندبودائیهاوهندوها} چگونه است لطفا احکام مربوط به آنها را بطور مشروح بیان فرمائید؟

پاسخ

بطور مسلّم زن مسلمان نمی‏تواند به عقد کافر در بیاید و مرد مسلمان هم نمی‏تواند با زنهای کافره غیر اهل کتاب ازدواج نماید[i] و همچنین است ازدواج دائم با زنهای اهل کتاب مانند زنهای یهودی و مسیحی، منتهی در رابطه با ازدواج دائم با زنان اهل کتاب، عده‏ای از علماء احتیاط واجب را در ممنوعیت می‏دانند و عده‏ای هم ازدواج دائم با آنان را جایز می‏دانند ، امّا همه متفقند که ازدواج موقت با آنها مانعی ندارد.

 امّا ازدواج با فرقه‏های اسلامی که محکوم به کفرند مثل خوارج و ناصبی نیز همانند کفار جایز نیست و حتی عده‏ای از علماء ازدواج موقت با آنها را بنابر احتیاط واجب منع کرده‏اند .

پس ازدواج دائم و موقت با زنان شیعه جایز است و همچنین است ازدواج دائم و موقت با زنهای سنی مگر آنهایی که محکوم به کفر باشند مانند خوارج و نواصب.

و ازدواج موقت با اهل کتاب، مسلما جایز است و غیر اهل کتاب که ملحق به کفارند ، مسلما ازدواج با آنها جایز نمی باشد.[ii]


[i] البته در این مورد عده‏ای از علماء فقط ازدواج دائم را منع کرده‏اند.

[ii] تحریر الوسیله، ج2، ص285
ارسال نظر