معرفی کتاب'سفینة البحار و مدینة الاحکام وآلاثار'
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/5/28 | بازدید : 4378
کلید واژه ها :
پرسشکتاب "سفینة البحار و مدینة الاحکام و آلاثار" از نظر سند و اعتبار چگونه کتابی است ؟

پاسخ

"سفینة البحار و مدینة الحکم و آلاثار" یکی از کتب مرحوم حاج شیخ عباس قمی (1294ق ـ 1359ق) است که در واقع تدوین موضوعی بحار الأنوار علامه مجلسی و تلخیص آن است که تألیف آن حدود بیست سال طول کشید و چون این کتاب گزینش موضوعی بحار است از اعتبار خاص خود برخوردار است. بخصوص که مرحوم شیخ عباس قمی، محدثی توانا و پرتلاش بوده است. البته معتبر بودن یک اثر حدیثی هرگز به معنای صحیح بودن و درست بودن تمام احادیث آن نیست و خود مؤلف هم چنین ادعایی ندارد. او احادیث صحیح و سقیم را نقل می کند و ممکن است ذیل احادیث هم ذکر کند که این حدیث ضعیف یا صحیح یا ... می باشد.
ارسال نظر