محارم سببی زن
منبع : پایگاه اسلام کوئست | تاریخ درج : ‎1388/6/4 | بازدید : 5382
کلید واژه ها :
پرسشآیا دایی یا عموی همسر به زن محرم می شوند؟

پاسخ
در اسلام اسباب محرمیت سه چیز است:  نسب (هم زاد بودن)، سبب (ازدواج) و رضاع و شیر دادن[1]. یقینا دایی یا عموی همسر از محارم نسبی زن محسوب نمی شوند، اما آیا از محارم سببی اند یا نه؟ یعنی آیا به سبب ازدواج، عمو و دایی همسر هم با زن محرم می شوند یا نه؟ در پاسخ باید گفت:
افرادی که به واسطه ی ازدواج، بر زن ها و دختر ها محرم می شوند، عبارتند از:
1. شوهر.
2. پدر شوهر و پدر بزرگ او.
3. پسر و نوه ی شوهر هر چند فرزند این زن نباشد و از زن سابق شوهر باشد، در این صورت این زن جدید نامادری آنان خواهد شد و نامادری با فرزندان شوهر محرم است.
4. شوهر مادر (ناپدری).
5. شوهر دختر (داماد).[2]
به جز این افراد، دیگر مردها نامحرم زن محسوب می گردند حتی شوهر خواهر، برادر شوهر، عمو ودایی شوهر.[3]


[1] برای محرمیت با شیر شرایطی در رساله های عملیه آمده است که بدون آنها محرمیت حاصل نمی شود.

[2] تحریر الوسیله ، ج 2 ص 277 ، مساله 1.

[3] نک: همان، ج2 ،ص 280، مساله 15.ارسال نظر