معنی کلمه احوط و احتیاط واجب
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/11/16 | بازدید : 5509
کلید واژه ها :
پرسشمعنی احوط و احتیاط واجب چیست؟

پاسخ

احوط از اصطلاحات فقهی است بمعنی مطابق با احتیاط.

اگر این عبارت بعد از فتوی ذکر شود بمعنی احتیاط مستحبی و اگر بعد از فتوی نباشد به معنای احتیاط واجب است.

احتیاط واجب بمعنی واجب بودن یک چیز است با این فرق که می­شود در این مسأله مجتهد فتوی نداده است و می توان به مجتهد دیگر که درباره این مسئله فتوی داده­است مراجعه نمود.

در آخر جلد 2 کتاب توضیح المسائل مراجع بسیاری از اصطلاحات فقهی بیان گردیده است.
ارسال نظر