نامهای حضرت محمد(صلی الله علیه و آله) در قرآن چیست؟
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/11/4 | بازدید : 4042
کلید واژه ها :
پرسشنام های حضرت محمد در قرآن چیست؟

پاسخ

نام پیامبر اکرم (ص) در قرآن کریم تحت عنوان "محمد" چهار بار و تحت عنوان "احمد" یکبار ذکر شده است.

احمد در سوره صف/ آیه 6. و محمد در سوره های: آل عمران/144، احزاب/40، محمد /2 و فتح/29 آمده است.

عناوینی چون "رسول الله"، "الرسول"، "امی" و ... نیز در قرآن کریم آمده است.
ارسال نظر