بوسیدن شرمگاه زن توسط شوهر
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/10/30 | بازدید : 12571
کلید واژه ها :
پرسشبوسیدن و لیس زدن عورت زن توسط شوهر چه حکمی دارد؟ آیا مرد می تواند به هر لذتی که دوست دارد برسد و زن نباید هیچگونه ممانعتی بکند؟

پاسخ

اشکال ندارد، بلی اگر بعضی از لذتهای مرد موجب اذیت و ضرر برای زن باشد، جلوگیری اشکال ندارد.
ارسال نظر