صیغه عقد موقت
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/10/27 | بازدید : 6148
کلید واژه ها :
پرسشمن صیغه عقد موقت ازدواج را می خواهم که بتوانم با نامزدم عقد موقت کنم .

پاسخ

اگر نامزد شما باکره باشد باید اذن پدر یا پدر بزرگ پدری او را لحاظ کنید و بدون اذن والد اشکال دارد[1]به هر تقدیر صیغه موقت را باید کسی اجرا کند که بتواند آن را به عربی صحیح[2]قرائت کند و معنای آن را هم اراده کند و اگر خودتان می خواهید جاری کنید به رساله عملیه مرجع تقلید خود رجوع کنید و در هر صورت بعد از تعیین مدت و مهریه که حتما باید پرداخته شود مگر آنکه همسر شما آن را هبه کند زن می گوید:

"زوجتک یا متعتک یا انکحتک نفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم"و مرد هم بلافاصله می گوید"قبلت"و عقد موقت درست است.

و اگر وکیل بگیرند وکیل زن می گوید: "متعت موکلتی موکلک فی المده المعلومه علی المهر المعلوم"و وکیل مرد می گوید:"قبلت لموکلی هکذا"

و اگر وکیل هر دو نفر یکی است به جای زن می گوید:"متعت موکلتی موکلی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم"و به جای مرد می گوید:"قبلت لموکلی هکذا"

و اگر مرد خود وکیل زن است و او را برای خود عقد می کند می گوید:"متعت موکلتی نفسی فی المده المعلومه علی المهر المعلوم" و بلافاصله می گوید: "قبلت هکذا"

و با این حساب عقد موقت جاری می شود.[3][1]توضیح المسائل مراجع،مسأله، 2376.

[2]توضیح المسائل مراجع،مسأله، 2370.

[3]توضیح المسائل مراجع، مسأله 2369.
ارسال نظر