حکم انواع رقص و موسیقی
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/10/13 | بازدید : 7208
کلید واژه ها :
پرسشحکم انواع رقص و موسیقی چیست؟ (لطفا متن فتوا و نام مجتهد ذکر شود)

پاسخ

متن فتوای آیات عظام امام خمینی، خامنه ای، سیستانی، صافی، فاضل، مکارم،و... درباره رقص چنین است:"رقص بطور کلی اشکال دارد مگر رقص زوجه فقط برای شوهرش و دور از چشم دیگران[1]"،"رقص زن برای شوهر جایز است در صورتی که با موسیقی حرام همراه نشود[2].


در مورد موسیقی فتوای آیات عظام بهجت، تبریزی، خامنه ای، سیستانی، صافی،  فاضل، مکارم این است :موسیقی مطرب (شادی آور) که مناسب مجلس لهو و فساد باشد حرام است و تشخیص آن با شخص مکلف و با مراجعه به اهل عرف عام است[iii].


[1]مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، تهیه و تنظیم سید محسن محمودی، صفحه203و204و205

[2]امام خمینی، استفتائات ج2،س35و25، تبریزی،استفتائات، س1042 خامنه ای، اجوبةالاستفتائات، س1174و1171 سیستانی،sistani.org ،رقص،ش2، صافی،جامع الاحکام،ج2،س1580و1585، مکارم، استفتائات، ج1، س 534و 535و520 نوری، استفتائات، ج2، س574 ،دفتر وحید، فاضل،ج1،س1737و989.

[iii]توضیح المسائل مراجع، ج2،ص810-مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید ،تهیه وتنظیم سید محسن محمودی ،از صفحه45تا66.
ارسال نظر