ترتیب خواندن نماز
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/10/13 | بازدید : 5207
کلید واژه ها :
پرسشآیا ممکن است ترتیب نماز را مفصلا شرح دهید؟

پاسخ

بعد از نیت، تکبیره الاحرام گفته می شود. سپس حمد و سوره قرائت شده بعد از آن به رکوع می رویم . در رکوع باید ذکر رکوع گفته شود. سپس قیام می نماییم و بعد از قیام متصل به رکوع به سجده می رویم. در سجده ،ذکر سجده را گفته واندکی می نشینیم و سپس سجده دوم را همانند سجده اول به جا می آوریم.بعد از آن برای خواندن رکعت دوم قیام کرده و بعد از حمد و سوره قنوت می گیریم و دوباره به همان ترتیب رکوع و دو سجده به جا آورده آنگاه تشهد را می خوانیم و چنانچه نماز دو رکعتی باشد همان جا سلام نماز را داده و نماز را تمام می کنیم. اما اگر نماز سه رکعت باشد بعد از تشهد بلند شده و تسبیحات اربعه را سه بار خوانده و به رکوع می رویم سپس دو سجده، و بعد از دو سجده تشهد و سلام داده نماز را تمام می کنیم و اگر نماز چهار رکعتی باشد مانند نماز ظهر و عصر و عشاء،برای رکعت چهارم بلند شده و تسبیحات اربعه را سه بار خوانده و به رکوع و سجود می رویم و تشهد و سلام داده نماز تمام می شود.

در واقع ترتیب به این شکل است اول نیت ، قیام ، تکبیره الاحرام ، قرائت ، رکوع ذکر رکوع ، سجود ، ذکر سجود ، تشهد ، سلام.
ارسال نظرنویسنده: ایوب ایازی
1390/5/21
لطفا"ترتیب نماز راباجزییات کامل بصورت روان وساده بیان کنید تاکودکان هم بتوانند استفاده کنندو نیز برای بزرگان هم شیرین تراست