صیغه خواهر و برادری
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/10/13 | بازدید : 5592
کلید واژه ها :
پرسشآیا می توان بدون اذن پدر صیغه محرمیت "خواهر و برادری" در مورد دختر عاقل و بالغ برقرار ساخت؟

پاسخ

1- محرمیت "خواهری و برادری" فقط از راه "نسب حقیقی" یعنی فرزند یک پدر و مادر و یا فرزند یک مادر و یا یک پدر بودن و "نسب رضاعی" یعنی محرمیت از راه شیر که در زمان شیرخوارگی با شرایط خاص خود ممکن است، به وجود می­آید.

2- شرعاً و قانوناً ما صیغه محرمیت به نام «خواهر و برادری» نداریم و چنین امری مشروع و قانونی نیست و زن و مرد نامحرم فقط با صیغه عقد ازدواج می­توانند با هم محرم ­شوند.
ارسال نظر