فرق بین امامان و پیامبر اسلام از دیدگاه شیعه
منبع : پایگاه حوزه | تاریخ درج : ‎1385/9/23 | بازدید : 1295
کلید واژه ها :
پرسشفرق بین امامان و پیامبر اسلام از نظر شیعه چیست؟

پاسخ
پیامبر گرامی اسلام دارای شؤون متعددی از جمله: 1. رسالت 2. مرجعیت علمی و دینی 3. ریاست عامه و زعامت سیاسی 4. ولایت تکوینی و هدایت باطنی 5. دریافت وحی بودند که امامان معصوم جز دریافت وحی و رسالت، دیگر شؤون پیامبر اکرم(ص) را دارا هستند.ارسال نظر