مجلات > علمی، خبری > پژوهشگران > آذر و دی - اسفند و بهمن 1384، شماره 4 و 5


فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

پدید آورنده : ، صفحه 55

عنوان پایان نامه

بحر طویل فارسی و بحر طویل سرایان

فرهنگ نوادر لغات و اصطلاحات دیوان شاه نعمت اللّه ولی

زن در آئینه امثال و حکم

رأس مال الندیم تألیف ابوالعباس احمد ابن علی

ذکر از دیدگاه اهل تصوف

فنا و مفهوم آن در مثنوی مولانا

بررسی تمثیل و مثل حکمت

پریشان حکیم قاآنی (تصحیح متن همراه با توضیح لغات و فهرست آیات)

توصیف ازمنه در شاهنامه فردوسی و مقایسه آن با گشتاسب نامه دقیقی

زبان تصوف در آثار فارسی احمد غزالی

بررسی شخصیت های داستانی در مثنوی های عطار

اصطلاحات و تعبیرات عرفانی آن در نوبت سوم کشف الاسرار میبدی

مثنوی طریق التحقیق براوتاس

نقد شعر از آثار مهدی اخوان ثالث

تاریخ و تطور علوم بلاغت تا اوایل قرن 6 هجری

عناصر حماسی و اسطوره ای شاهنامه در شعر فارسی از ابتدا تا قرن 5

دیوان فدایی مازندرانی

تلمیح در سه اثر عطار

بررسی شخصیت ها و مکان های عرفانی در غزلیات سعدی

آیینه و کاربرد آن در تصویرهای مثنوی سعدی

تصحیح مثنوی محمود و ایاز

تصحیح سه اصل نخست از فصل دوم تذکره خیرالبیان

تصحیح مثنوی انتهانامه سلطان ولد

گونه های آزمایشی در آثار حماسی

ترکیبات تأویل و تصویری قرآن و حدیث در شعر فارسی

ترجمه و توضیح کتاب اسلام و کمدی الهی

تأویل ساختاری هفت پیکر

طنز در مثنوی معنوی

زندگی و مرگ در شاهنامه فردوسی

بررسی ویژگی های سبکی نثر داستانی جمال زاده، صادق هدایت، ابراهیم گلستانی

جلوه های زندگی اجتماعی در قصاید انوری

تمثیل های مشترک در سنایی، عطار و مولوی

جلوه های وصف در شعر 3 شاعر معاصر

بررسی آثار داستانی سیمین دانشور

تصحیح دیوان شریف تبریزی

جنگ روانی در شاهنامه فردوسی

سیر ترجمه رمان های خارجی در نیمه دوم قرن سیزدهم

سرآغاز و سیر ادبیات داستانی

تشخیص در شعر سهراب سپهری

بررسی ناهنجاری های اجتماعی دوره غزنویان

هفت شهر در هفت بحر

سیمای خانواده در شاهنامه

سیمای پیامبر اکرم (ص) در آثار فارسی عین القضات همدانی و شیخ شهاب الدین سهروردی

سیمای جامعه در تاریخ بیهقی

تحلیل ساختاری و معنای الهی نامه عطار

شادی و امید در مثنوی مولوی

خشونت و مدارا در مثنوی

بازتاب مسائل اجتماعی در دیوان مسعود سلمان

منش های پهلوانان برجسته در شاهنامه و ایلیاد و اودیسه هومر

شخصیت بخشی به مفاهیم انتزاعی در غزلیات شمس

بازتاب مسائل اجتماعی در دیوان ادیب الممالک فراهانی

گفت وگوی انسان با خدا، خدا با انسان در الهی نامه

بررسی اجمالی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا

پژوهش در مفهوم زمان در جلوه های آن

بررسی اوضاع اجتماعی قرن هشتم در شعر سلمان ساوجی

نقد و تحلیل کلیدر دولت آبادی

بررسی اشعار فریدون مشیری

مقایسه انسان فرهمند در شاهنامه باولی در مثنوی

بررسی سبکی مرزبان نامه و تاریخ جهانگشای

انسان کامل در مثنوی های عطار

بررسی مفهوم سیر و بیان پذیری وناپذیری آن در متون نثر عرفانی فارسی تا سده هفتم

مثنوی و تأویل حکایات و داستان های آن

پیشگویی در شاهنامه فردوسی

نقش حاکمان محلی و خانواده های بزرگ در گسترش زبان و ادبیات فارسی

مقایسه شاهنامه و گرشاسب نامه از دیدگاه سبک و ساختار زبانی

بررسی شخصیت حلاج در ادبیات فارسی از مولوی تا جامی

ابزار بیان اندیشه در مثنوی دفتر اول و دوم

تحقیق در دیوان اوحدی مراغه ای

سبک شعر ملک الشعراء بهار

فرهنگ دشواری های سندبادنامه

آسیب شناسی اجتماعی در قابوس نامه

سیمای اولیا در مثنوی

گویش کهکی تفرش (بوروبشه) ادبیات و باورهای مردمی

بررسی اشعار تعلیمی در شاهنامه فردوسی

کتاب شناسی توصیفی اقتصادی علوم بداعی فارسی

ترجمه و شرح و توضیح کتاب Sufism (مبانی تصوف)