مجلات > قرآن و حدیث > بشارت > مهر و آبان 1377، شماره 7


برندگان بشارت (6)

پدید آورنده : ، صفحه 68

1ـ آزادی، علیرضا ـ کرج.

2ـ آقا دادی، مجید ـ اصفهان.

3ـ آقایی، صدیقه ـ قم.

4ـ ابراهیمی، مظاهر ـ اصفهان.

5ـ ابوطالب دخت شورکی، مصطفی ـ قم.

6ـ اصل رحیمی، وهاب ـ تبریز.

7ـ امینی فیل آبادی، حامد ـ اصفهان.

8ـ ایمانیان، امین ـ نجف آباد.

9ـ بابائیان، نوتاج ـ یزد.

10ـ باقری، اکرم ـ تهران.

11ـ برخوردار زواره، مجتبی ـ اردستان.

12ـ برهانی شیدانی، محمّد ـ اصفهان.

13ـ بندگیان، مجتبی ـ اصفهان.

14ـ پیکان پور، محمد تقی ـ تبریز.

15ـ ترسّلی، حسین ـ کاشان.

16ـ تقی زاده، الهه ـ تهران.

17ـ جعفری جبلی، حسین ـ اصفهان.

18ـ جعفری جبلی، مریم ـ اصفهان.

19ـ جعفری، زهرا ـ استان فارس.

20ـ جعفری، فاطمه ـ اصفهان.

21ـ جواهری، زهره ـ اصفهان.

22ـ حاتمی، علیرضا ـ اصفهان.

23ـ حرّی نجف آبادی، مهدی ـ مشهد.

24ـ حسن حیدری، نسیبه ـ اصفهان.

25ـ حسن زاده گشایش، صاحبعلی ـ تهران.

26ـ حضور بخش، ابراهیم ـ اصفهان.

27ـ خانی پور کینچا، محسن ـ قم.

28ـ خدایاری، خدیجه ـ تبریز.

29ـ خوانسالاری، محمد تقی ـ قم.

30ـ داداش پور، رقیه ـ مازندران.

31ـ رجبی، خدیجه ـ تهران.

32ـ رحمتی شهرضا، محمد ـ قم.

33ـ رحیمی، عفت ـ نجف آباد.

34ـ رکنی حسینی، سید علی اکبر ـ قم.

35ـ رنجبر، زهرا ـ تهران.

36ـ ستوده، رسول ـ مشهد مقدس.

37ـ سرّی، محمد علی ـ نجف آباد.

38ـ سقط چی، حنانه ـ زنجان.

39ـ سید مطهری، فیروزه ـ مازندران.

40ـ شیری، محمّد حسین ـ تهران.

41ـ صادقی موغاری، علی ـ تهران.

42ـ صالحی، مصطفی ـ شیراز.

43ـ صفر نورا…، بهجت ـ نجف آباد.

44ـ عابدی، سمانه ـ تهران.

45ـ عاشوری فرد، احمد علی ـ اصفهان.

46ـ عباسی، تقی ـ قم.

47ـ عرب بافرانی، صدیقه ـ قم.

48ـ عرب بافرانی، طاهره ـ قم.

49ـ علی پور، صدیقه ـ آمل.

50ـ فرقانی اله آبادی، حامد ـ قم.

51ـ فرهنگ کوپایی، مسعود ـ اصفهان.

52ـ کارگر، سعیده ـ یزد.

53ـ کاظمی، محمد ـ قم.

54ـ کرباسی آرانی، حامد رضا ـ آران و بیدگل.

55ـ کرباسی آرانی، محمد رضا ـ آران و بیدگل.

56ـ کریم پور اصفهانی، مریم ـ اصفهان.

57ـ کریم پور اصفهانی، مهدی ـ اصفهان.

58ـ کریم زاده، زهره ـ قم.

59ـ کریمی، فاطمه ـ یزد.

60ـ کمالی سروستانی، آزاد ـ سروستان.

61ـ گیوه چی، محمد ـ مشهد.

62ـ مجیدی، رضا ـ تهران.

63ـ مختاری، مژگان ـ نجف آباد.

64ـ مدنی، مسعود ـ مشهد.

65ـ میرشفیعیان، نرجس ـ اصفهان.

66ـ ناظم زاده، سید محمد ـ قم.

67ـ نمازی زاده، احسان ـ اصفهان.

68ـ نیک فر، مریم ـ نجف آباد.

69ـ وصالی برازنده، مجید ـ قم.

70ـ یزدانی خراجی، اسماعیل ـ اصفهان.

برندگان قرآن مترجم و ربع سکه بهار آزادی

برندگان قرآن بشارت

1ـ ابوالحسنی، حسین ـ اصفهان.

2ـ اجتهد، سید حسین ـ کاشان.

3ـ اکبری انگورودی، جواد ـ تهران.

4ـ اکبری انگورودی، فاطمه ـ قم.

5ـ اناری، مهدی ـ قم.

6ـ بحرینی، کوکب ـ آبپخش.

7ـ بحرینی، مرضیه ـ برازجان.

8ـ پاینده، علیرضا ـ مشهد.

9ـ جلالی نجف آبادی، عذرا ـ نجف آباد.

10ـ جواهر پور، اکرم ـ تهران.

11 حاتمی، فهیمه ـ اصفهان.

12ـ داود آبادی فراهانی، سکینه ـ قم.

13ـ ذبیحی، محمد علی ـ قم.

14ـ رحیمی، محمّد علی ـ اصفهان.

15ـ رضایی، احسان ـ تهران.

16ـ شوشتری، حمیده ـ تهران.

17ـ صفاری نجف آبادی، علیرضا ـ نجف آباد.

18ـ صنما، مهدی ـ اصفهان.

19ـ عباس پور اردکانی، حسن ـ قم.

20ـ عباسی کرافشانی، محسن ـ اصفهان.

21ـ علیمردانی، محمد ـ قم.

22ـ عنصری باسمنج، حسین ـ تبریز.

23ـ قائم مقامی، سیده ام البنین ـ سمیرم.

24ـ قیصری ها نجف آبادی، محسن ـ نجف آباد.

25ـ کریم پور اصفهانی، محسن ـ اصفهان.

26ـ کریمی، سلمی ـ شاهرود.

27ـ کریمی، مهدی ـ شاهرود.

28ـ لطفی جبلی، علیرضا ـ اصفهان.

29ـ میکائیلی، علی ـ اصفهان.

30ـ یاری سلطان نصیر، رضا ـ تهران.

برندگان سکه جدول بشارت (6)

1ـ بحرینی، زلیخا ـ برازجان.

2ـ ربّانی نسب، علی ـ قم.

3ـ قاسمی تودشکی، عاطفه ـ اصفهان.

4ـ کاظمیون، صدیقه ـ نجف آباد.

5ـ همائی خیری، زهرا ـ تهران.

برندگان قرآن جدول

1ـ اصغر زاده مجدآذر، مسعود ـ ارومیه.

2ـ اکبری، محمد حسین ـ رشت.

3ـ کریمی، فتح اللّه ـ کوهپایه.

4ـ امین پاچه کناری، طاهره ـ رشت.

5ـ امینی فیل آبادی، حامد ـ اصفهان.

6ـ امینی فیل آبادی، هادی ـ اصفهان.

7ـ اندرزگو، حسین ـ بوشهر.

8ـ بابک راد، مالک ـ اصفهان.

9ـ پورحیدر شیرازی، احسان ـ اصفهان.

10ـ پیرجمالی نیسیانی، حسن ـ اصفهان.

11ـ تمیمی، طوبی ـ برازجان.

12ـ ثابت راسخ، محمد ـ اصفهان.

13ـ جعفری پنجی، مهدی ـ مشهد.

14ـ حشمتی نجف آبادی، حمید ـ نجف آباد.

15ـ خلجی، محسن ـ تهران.

16ـ خنجری، اعظم ـ تهران.

17ـ خوشنودی، سعید ـ تهران.

18ـ رادان، زهرا ـ اصفهان.

19ـ رحمتی شهرضا، زهرا ـ قم.

20ـ رضائیان فیروز آبادی، مرتضی ـ قم.

21ـ سرمدی، مجاهد ـ نجف آباد.

22ـ شکرانی پور، وجیهه ـ اصفهان.

23ـ شمس، نفیسه ـ اصفهان.

24ـ شهبازی، مهدی ـ اصفهان.

25ـ صمصامی، غلامحسین ـ آبپخش.

26ـ صمصامی، مهدی ـ دشتشان.

27ـ طالب نجف آبادی، شهیده ـ قم.

28ـ عبداللهی، نورمحمد ـ قم.

29ـ عرب بافرانی، محمد ـ قم.

30ـ عرب زاده، اعظم ـ برازجان.

31ـ عسکریان، محمد ـ قم.

32ـ فقیهی، سمانه ـ اصفهان.

33ـ فلزی، مهدی ـ قم.

34ـ قاسمی، عباس ـ برازجان.

35ـ قاسمیه، محمّد رضا ـ کاشان.

36ـ قانعی مطلق، یحیی ـ مشهد.

37ـ کامتیان، لیلا ـ خوی.

38ـ کریمی، حسین ـ شاهرود.

39ـ کریمی، غلامرسول ـ تهران.

40ـ گلچی، علی ـ تهران.

41ـ مدنی، راضیه ـ مشهد.

42ـ مسعودی پور، مسعود ـ اصفهان.

43ـ مقدسی، مریم ـ قم.

44ـ ناری سلطان نصیر، حسینی ـ تهران.

45ـ یاری سلطان نصیر، محسن ـ قم.