مجلات > ادبیات و هنر > گنجینه > تیر 1387، شماره 71


فهرست منابع

پدید آورنده : ، صفحه 88

1. ابوالمعالی نصرالله منشی، ترجمه کلیله و دمنه، تصحیح و توضیح: مجتبی مینوی طهرانی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1343.

2. خواجه نظام الملک، سیرالملوک (سیاست نامه)، به اهتمام: هیوبرت دارک، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1347.

3. ملا محمدباقر سبزواری، روضه الانوار عباسی، مقدمه، تصحیح و تحقیق: اسماعیل چنگیزی اردهایی، تهران، آتیه میراث، 1377.

4. احمد نظامی عروضی سمرقندی، کلیات چهارمقاله، به سعی و اهتمام و تصحیح: علامه محمد بن عبدالوهاب قزوینی، تهران، انتشارات اشرافی، چاپ دوم، 1327.

5. علامه سید جعفر دارابی کشفی، تحفه الملوک، تهیه و تحقیق مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام، به کوشش: عبدالوهاب فراتی، قم، بوستان کتاب، 1381.

6. فضل الله بن روزبهان خنجی، سلوک الملوک، تصحیح و مقدمه: محمدعلی موحد، تهران، انتشارات خوارزمی، 1362.

7. بی­نام، تحفه (در اخلاق و سیاست)، به اهتمام: محمدتقی دانش­پژوه، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1341.

8. خواجه نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، به تنقیح و تصحیح مجتبی مینوی، علیرضا حیدری، تهران، انتشارات خوارزمی، چاپ پنجم، 1373.

9. امام محمد بن محمد غزالی، نصیحه الملوک، تصحیح: استاد علامه جلال الدین همایی، تهران، مؤسسه نشر هما، چاپ چهارم، 1367.

10. مولانا فخرالدین علی صفی، لطائف الطوائف، به سعی و اهتمام: احمد گلچین معافی، تهران، اقبال، چاپ هفتم، 1373.

11. شمس الدین محمد بن محمود شهرزوری، نزهه الارواح و روضه الافراح (تاریخ الحکما)، مترجم: مقصود علی تبریزی، به کوشش: محمدتقی دانش­پژوه و محمد سرور مولایی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم، 1384.

12. عین القضات همدانی، نامه­های عین القضات همدانی، به اهتمام: علینقی منزوی و عفیف عُسیران، تهران، اساطیر، 1377.

13. امام محمد غزالی، کیمیای سعادت، به کوشش: حسین خدیو جم، تهران، علمی و فرهنگی، 1361.

14. نجم رازی، مرصاد العباد، به اهتمام: محمدامین ریاحی، تهران، علمی و فرهنگی، 1383.

15. سعدی، گلستان، تصحیح: غلام حسین یوسفی، تهران، خوارزمی، 1377.

16. ملا احمد نراقی، معراج السعاده، (با تصحیح و ویرایش)، قم، هجرت، 1378.

17. قطب الدین اردشیر عبادی، التصفیه فی احوال المتصوفه، تصحیح: غلام حسین یوسفی، تهران، علمی، 1368.

18. عزّالدین محمود کاشانی، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه، تصحیح: عفت کرباسی و برزگر خالقی، تهران، زوّار، 1381.

19. شیخ احمد جام، مفتاح النجات، مصحح: علی فاضل، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373.

20. منتخب رونق المجالس و بستان العارفین، تصحیح: احمدعلی رجایی، تهران، دانشگاه تهران، 1354.

21. ابوالفضل رشید الدین میبدی، کشف الاسرار و عدّه الابرار، به اهتمام: علی­اصغر حکمت، تهران، امیرکبیر، 1361.

22. خواجه عبدالله انصاری، مجموعه رسائل خواجه عبدالله انصاری، تصحیح: محمد سرور مولایی، تهران، توس، 1377.

23. ابوسعید خرگوشی، شرف النبی و معجزاته، تهران، بابک، بی­تا.

24. ضیاءالدین نخشبی، سلک الملوک، تصحیح: غلامعلی آریا، تهران، زوّار، 1382.

25. امام محمد غزالی، منهاج العابدین، ترجمه: عمر بن عبدالجبار سعدی ساوی، به تصحیح: احمد شریعتی، تهران، امیرکبیر، بی­تا.

26. عبدالرحمن جامی، نفحات الانس من حضرات القدس، تصحیح: محمود عابدی، تهران، اطلاعات، 1375.

27. فریدالدین محمد نیشابوری، تذکره الاولیاء، تصحیح: محمد استعلامی، تهران، زوّار، 1380.

28. پند پیران، به تصحیح: جلال متینی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، 1357.

29. ابومنصور طاهر بن خانقاهی، گزیده در اخلاق و تصوف، تصحیح: ایرج افشار، تهران، علمی و فرهنگی، 1374.

30. علی بن عثمان هجویری، کشف المحجوب، به کوشش: محمود عابدی، تهران، 1383.

31. محمد اسیری لاهیجی، مثنوی اسرار الشهود، تصحیح: برات زنجانی، تهران، امیرکبیر، 1372.

32. عزیزالدین نسفی، الانسان الکامل، به کوشش: ماریژان موله، تهران، 1377.

33. شمس الدین تبریزی، گزیده مقالات شمس، انتخاب و توضیح محمدعلی موحد، تهران، شرکت تعاونی ناشران، 1375.