مجلات > ادبیات و هنر > گنجینه > بهمن 1383، شماره 47


کتاب نامه

پدید آورنده : ، صفحه 121

* قرآن کریم

1. رباب نامه، سلطان ولد، به کوشش نجیب مایل هروی، انتشارات مولی، چ اول، 1367.

2. دیوان، صباحی بیدگلی، به کوشش احمد کرمی، انتشارات ما، چ اول، 1365.

3. دو رساله در عشق، به کوشش ایرج افشار، انتشارات منوچهری، چ اول، 1377.

4. کشف الاسرار، رشیدالدین میبدی، به تصحیح علی اصغر حکمت، انتشارات امیر کبیر، چ چهارم، 1361.

5. مرموزات اسدی در مزمورات داودی، نجم الدین رازی، به کوشش دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی، انتشارات سخن، چ اول، 1381.

6. کیمیا (دفتر پنجم)، به کوشش سیداحمد بهشتی و حسین الهی قمشه ای، انتشارات روزنه، چ اول،1381.

7. خانقاه، معین الشریعه، به کوشش منوچهر دانش پژوه، مرکز نشر میراث مکتوب، چ اول، 1379.

8. مناقب الصوفیه، قطب الدین منصور عبادی، به کوشش محمدتقی دانش پژوه و ایرج افشار، کتابخانه منوچهری، چ اول، 1362.

9. منبر الوسیله، ابوالقاسم دهکردی، به کوشش مجید طالبی، بوستان کتاب، چ اول، 1379.

10. ابواب الجنان، واعظ قزوینی، چاپ هند، 1254 ق.

11. انیس العهد و مونس اللحد، صدرالدین واعظ قزوینی، کتابفروشی اسلامیه، چ اول، 1369 ه . ق.

12. تحفة الملوک، سیدجعفر کشفی دارابی، به کوشش عبدالوهاب فراتی، بوستان کتاب قم، چ اول، 1381.

13. کاشف الاسرار، نورالدین عبدالرحمن اسفراینی، تحقیق هرمال لندلت، انتشارات مؤسسه مطالعات اسلامی مک گیل، 1358.

14. غدیریه در شعر فارسی، مصطفی موسوی گرمارودی، انتشارات الهادی، چ اول، 1374.

15. کلمات علیّه غرّا، مکتبی شیرازی، به کوشش دکتر محمود عابدی، مرکز نشر میراث مکتوب، چ اول، 1378.

16. الارشاد، شیخ مفید، ترجمه و شرح رسولی محلاتی، انتشارات علمیه اسلامیه، 1346.

17. سفرنامه، فرد ریچاردز، ترجمه مهین دخت صبا، انتشارات علمی و فرهنگی، چ دوم، 1379.

18. تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، محمدعلی تهرانی، شرکت سهامی انتشار، چ اول، 1379.

19. رسالت انصافیه، ملا عبدالرسول مدنی کاشانی، نشر مرسل، چ اول 1378.

20. التنبیه و الاشراف، ابوالحسن مسعودی، ترجمه ابوالقاسم پاییز، انتشارات علمی و فرهنگی، چ سوم، 1381.

21. تحفة الملوک، ابی حفص اصفهانی، به تصحیح علی اکبر احمدی دارانی، نشر میراث مکتوب، چ اول، 1382.

22. پرسش از خدا در تفکر هایدگر، جیمزال پروتی، ترجمه محمدرضا جوزی (به ضمیمه رساله وارستگی، مایستر اکهارت)، نشر ساقی، چ اول، 1379.

23. تفسیر بصائر یمینی، محمد بن محمود نیشابوری، به تصحیح علی رواقی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چ اول، 1359.

24. تفسیر سور آبادی، ابو بکر عتیق نیشابوری، به تصحیح سعیدی سیرجانی، فرهنگ نشر نو، چ اول، 1381.

25. تفسیر منهج الصادقین، ملا فتح الله کاشانی، انتشارات اسلامیه، چ پنجم، 1378.

26. وجوه قرآن، ابوالفضل تفلیسی، به اهتمام مهدی محقق، انتشارات دانشگاه تهران، چ سوم، 1378.

27. تفسیر قرآن مجید (معروف به تفسیر کمبریج)، مؤلف ناشناس، به همت جلال متینی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چ اول، 1349.

28. پلی میان شعر هجایی و عروضی فارسی، به اهتمام و تصحیح احمدعلی رجایی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چ اول، 1353.