مجلات > ادبیات و هنر > گنجینه > بهمن 1381، شماره 23


فهرست منابع

پدید آورنده : ، صفحه 133

* قرآن مجید.

* اعترافات قدیس، آگوستین، ترجمه سایه میثمی، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چ اول، 1380.

* انیس الناس، شجاع، به کوشش ایرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1356.

* این برگ های پیر، به کوشش نحیب مایل هروی، نشر نی، چ اول، 1381.

* بهاگاواد ـ گیتا، پرابهوا پادا، ترجمه ی الهه فرمانی و... انتشارات دری، چ اول، 1377.

* پایدیا، ورنریگر، ترجمه محمد حسن لطفی، انتشارات خوارزمی، چ اول، 1376.

* تاریخ نامه ی طبری، گردانیده ی منسوب به بلعمی، به تصحیح محمد روشن، انتشارات سروش، چ دوم، 1378.

* تذکرة الاولیاء، عطار نیشابوری، به کوشش توکلی، انتشارات بهزاد، چ دوم، 1373.

* تفسیر سوره ی یوسف، احمد بن محمد بن زید طوسی، به اهتمام محمد روشن، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1356.

* جوامع الحکایات، سدیدالدین محمد عوفی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 1359.

* رسایل ابن عربی، به کوشش نجیب مایل هروی، انتشارات مولی، چ دوم، 1375.

* روض الجنان، ابوالفتوح رازی، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 1375.

* سکینة الاولیاء، محمد دارا شکوه، به کوشش جلالی نائینی، موسسه ی مطبوعاتی علمی، 1344.

* سیاست، ارسطو، ترجمه ی حمید عنایت، انتشارات علمی فرهنگی، چ سوم، 1371.

* سیرت رسول اللّه ، رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی، نشر مرکز، 1375.

* فوائد الافؤاد، خواجه حسن دهلوی به کوشش دکتر کیانی انتشارات روزنه، چ اول، 1377.

* کشف الاسرار، رشید الدین فضل اللّه میبدی، به کوشش علی اصغر حکمت، انتشارات امیرکبیر، چ سوم، 1357.

* کلیات سعدی، به کوشش محمد علی فروغی، انتشارات امیرکبیر، چ نهم، 1372.

* گزیده (در اخلاق و تصوف)، ابونصر خانقاهی، به کوشش ایرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1347.

* گنجینه ی بهارستان، سدیدالدین محمد عوفی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 1359.

* لطایف الامثال، رشید الدین وطواط، به کوشش حبیبه دانش آموز، انتشارات میراث مکتوب، چ اول، 1376.

* مجموع مصنفات شیخ اشراق، به کوشش دکتر نجف علی حبیبی پژوهشگاه علوم انسانی، چ سوم، 13280

* محبوب القلوب، قطب الدین اشکوری، ترجمه سید احمد اردکانی، تصحیح علی اوجبی، سازمان چاپ وزارت ارشاد اسلامی، چ اول، 1380.

* مناقب مرتضوی، محمدصالح الحسینی الترمذی، به تصحیح کورش منصوری، انتشارات روزنه، 1380.

* میراث اسلامی ایران، به کوشش رسول جعفریان، انتشارات کتابخانه ی مرعشی نجفی، چ اول، 1377.