مجلات > پژوهشی > پژوهه > فروردین و اردیبهشت 1386، شماره 23


معرفی مراکز اسلامی در آمریکا

پدید آورنده : ، صفحه 54

1. آکادمی اسلامی سعودی(The Islamic Saudi Academy)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی و پژوهشی

وابستگی: خصوصی

مسئول: ابراهیم عبدالرزاق

سال تأسیس: 1984 میلادی

تلفن: 0606- 780- 703

دورنگار: 0606- 780 - 730

سایت: www.saudiacademy.net

ایمیل: Amalmustafa@hotmail.come

نشانی: 8333 Richmond Highway Alexandria VA 22309

معرفی

این آکادمی، مرکزی تحقیقاتی است که پژوهش های زیادی در زمینه اسلام و مسلمانان ارائه کرده است. از دیگر فعالیت های آن، آموزش زبان عربی، آماده سازی فکری و روانی دانشجویان جهت رویارویی با مسائل جهانی و ایجاد کتابخانه ای با بیش از پنجاه هزار عنوان کتاب به زبان های عربی و انگلیسی است.

ساختار: این آکادمی را هیئت علمی، هیئت اجرایی و ریاست مرکزی اداره می کند.

نشریه: انتشار خبرنامه ماهانه که حاوی اخبار مرکزو مقالات متعدد است.

پژوهش های در دست انجام: پژوهش در مورد فرهنگ اسلامی راهی برای زندگی.

2. آکادمی الفاتح(Al- Fatih Academy)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

تلفن: 9382- 437- 703

دورنگار: 9382- 437 – 703

سایت: www.alfatih.org

ایمیل: info@alfatih.org

نشانی: VA 20172 Al-Fatih Academy P.O. Box 473 Herndon

معرفی

این آکادمی با هدف پرورش نسل مسلمان و ایجاد هویتی اسلامی برای آنان به ارائه آموزش های مذهبی، فرهنگی و آکادمیک می پردازد. در این راستا مدرسه ای اسلامی مشتمل بر سطوح ابتدایی تا سطوح عالی تأسیس کرده و در آن آموزش های قرآن و سنت ارائه می شود از دیگر فعالیت های آکادمی، عرضه خدمات اجتماعی است.

ساختار: این آکادمی، زیر نظر ریاست و با همکاری هیئت مدیره و اساتید آن اداره می شود.

نشریه: خبرنامه آکادمی.

3. آکادمی مسلمانان فلوریدای مرکزی(Muslim Academy of Central Florida)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

سال تأسیس: 1991 میلادی

تلفن: 9900 - 382- 407 دورنگار: 4190 - 277- 407

سایت: www.macf.net

ایمیل: muslimacademy@hotmail.com

نشانی:Muslim Academy of Central Florida 1021North Goldenrod Rd Orlando FL 32807

آکادمی مسلمانان فلوریدای مرکزی با هدف ارائه تصویری مثبت از مسلمانان در زمینه های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و...... برای دانشجویان به عنوان مکتبی کار آمد در ارائه برنامه های جامع و کامل برای روش زندگی ارائه می کند. این آکادمی همة امور مربوط به قوانین اجتماعی و شهر نشینی را بر اساس قرآن و سنت به داشتجویان آموزش می دهد.

4. اتحاد مسلمانان آمریکایی (American Muslim Alliance)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: دکتر آقا سعید

تلفن: 9858 - 252- 510

دورنگار: 9863- 252-510

سایت: www.amaweb.org ایمیل: info@amaweb.org

نشانی: Cedar Blvd Suite 220-E Newark CA94560 39675

معرفی

این مرکز با هدف سازماندهی جامعة مسلمانان آمریکا در قالب احزاب سیاسی در سراسر این کشور تأسیس شده است. در این راستا به فعالیت هایی چون: آموزش مبانی سیاست و مدیریت، مبارزات سیاسی، ساماندهی پژوهش های علمی، ارائه اطلاعات به مسلمانان شرکت کننده در مبارزات انتخاباتی، ثبت نام از رأی دهندگان و آموزش و بسیج آنها و ایجاد باشگاههای سیاسی اقدام می کند. اهداف این مرکز به شرح ذیل است:

1- پی گیری و حمایت از درخواست نمایندگی یک آمریکایی مسلمان در کنگره آمریکا؛

2- شناسایی و آموزش مسلمانان آمریکایی برای ادارة دفاتر عمومی نظام سیاسی این کشور؛

3- پشتیبانی از نمایندگی یک آمریکایی مسلمان در احزاب دموکرات و جمهوری خواه و کنوانسیون های ملی؛

4- تدوین استراتژی های سیاسی بلند مدت برای مسلمانان؛

5- پرورش رهبران آمریکایی مسلمان به منظور ساختن آینده این کشور.

ساختار: این مرکز زیر نظر ریاست و با هیئت مدیره اداره می شود.

کتاب: در آمدی برسامانة سیاسی آمریکا، جامعة خود را چگونه سازماندهی کنید، چگونه یک کلوب دموکرات یا جمهوری خواه ایجاد کنید، اسلام و رسانه ها.

پژوهش های در دست انجام: پژوهش در زمینة دموکراسی اسلامی.

5. ادارة دعوت و ارشاد(Idara Dawat-o- Irshad)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

سال تأسیس: 1990میلادی

تلفن: 8622 - 256(703)

دورنگار: 8622- 256 (703)

سایت: www.Irshad.org

ایمیل:imam@irshad.org

نشانی: P.O.Box 22885 Alexandria VA 22304 USA

معرفی

این اداره با هدف گسترش مبانی اسلامی در میان مردم، به برگزاری کلاس های آموزش قرآن، مبانی اسلام، تفسیر، حفظ و تجوید قرآن و ادبیات عربی می پردازد. از دیگر فعالیت های آن می توان به برپایی نماز جمعه و نماز اعیاد اسلامی اشاره کرد.

ساختار: این مرکز را یک هیئت اجرایی اداره می کند.

کتاب: نقد قدیانیزم، مقایسة اسلام و قدیانیزم، ناجی موعود چه کسی است ؟

مقاله: آیا احمدیه (قدیانیز) می تواند پاسخ دهد ؟ «کتاب قرن»، بررسی نقد گرایانه، اعتقاد اسلامی بر خاتمیت پیامبر (ص).

6. انجمن اسلامی جعفریه میامی، فلوریدا(Islamic Jaffaria Association, Miami,Florida)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: محمد اقبال

سال تأسیس: 1989 میلادی

تلفن: 5576835-305

دورنگار:5576835-305

سایت: www.ijamiami.org

ایمیل:webmaster@ijamiami.org

نشانی:10554 NW132 Street,Hialeah Gardens, FI 33016

معرفی

انجمن جعفریه، علاوه بر برپایی فرایض مذهبی، مدرسه ای اسلامی به نام مدرسة میامی را تحت پوشش دارد که به آموزش قرآن و معارف شیعی به علاقه مندان می پردازد. این انجمن دارای کتابخانه ای حاوی کتاب های اسلامی شیعی است.

از جمله برنامه های جنبی آن، فعالیت های ورزشی است.

ساختار: این مرکز، زیر نظر ریاست و با هیئت مدیره اداره می شود.

7. انجمن اسلامی رالی(Islamic Center of Raleigh)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی، پژوهشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: سامی عبدالباقی

تلفن: 9572 - 834 (919)

دورنگار: 9572 - 834 (919)

سایت: www.Islaml.org

ایمیل: iarl@bellsouth.net

نشانی: of Raleigh, 808 Atwater St, Raleigh, NC27607 Islamic Center

معرفی

انجمن رالی, با در اختیار داشتن سه مدرسه الایمان، الفرقان و البیان، خدماتی مانند برگزاری کلاس های آموزش قرآن، تفسیر، ادبیات عرب و سیرة پیامبر (ص) برگزاری سخنرانی و نماز جمعه و جماعت را به مسلمانان ارائه می کند. از دیگر خدمات این انجمن راه اندازی کتابخانه ای حاوی کتب اسلامی است.

ساختار: این مرکز، دارای کمیته های مختلفی همانند کمیتة زنان، جوانان، ورزش و آموزش است و همچنین یک مجلس شورا و یک کمیتة اجرایی دارد که زیر نظر ریاست آن فعالیت می کنند.

پژوهش های در دست انجام: پژوهشی در موضوع هنر اسلامی

8. انجمن اسلامی ساوث بِی(South Bay Islamic Association)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

مسئول: محمد جان جوا

سال تأسیس: 1977 میلادی

تلفن: 9389 -947 (408)

دورنگار:4744-294 (408)

سایت: www.sbia.net

ایمیل: sbia-sj@yahoo.com

نشانی:South Bay Islamic Association,325N.Third St. San jose-CA 95112,USA

انجمن ساوث بی یازده کمیتة تخصصی، از جمله کمیته مذهبی،کمیتة نشر، کمیتة ارتباطات و کمیتة اجتماعی دارد که هر یک زیر نظر یک مدیر اداره می شود. از فعالیت های این انجمن می توان به برگزاری نماز جماعت و نماز جمعه و نیز کلاس های قرآن برای کودکان اشاره کرد. این انجمن از کتابخانة تخصصی اسلامی برخوردار است. در سایت انجمن یکی از جالب ترین صفحات، صفحة ویژة کودکان است که مطالب بسیار متنوعی ارائه می کند.

ساختار: این مرکز، دارای هیئت رئیسه و هیئت امنا است که رئیس مرکز را انتخاب می کند.

نشریه: خبر نامة انجمن اسلامی سوس بی، که به صورت pdf نیز موجود است، مجله اقرأ.

9. انجمن اسلامی کارول تون(Islamic Association of Carrollton)

کشور:آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: عارف دورانی

سال تأسیس:1991 میلادی

تلفن: 1191-466 (972)

دورنگار:1191-466 (972)

سایت: www.carroltonmasjid.org

ایمیل: info@carroltonmasjid.org

نشانی:P.OBox 116406, Carrolton,Texas,USA 75011- 6406

معرفی

این انجمن به فعالیت هایی چون اقامة فرایض دینی، برگزاری محافل و مجالس اسلامی و سخنرانی محققان مسلمان می پردازد. انجمن دارای مدرسه ای اسلامی است که به آموزش قرآن و تفسیر به علاقه مندان میپردازد؛ همچنین کتابخانه ای حاوی کتاب های اسلامی در اختیار دارد.

ساختار: این مرکز دارای سه کمیتة اجرایی، امکانات و دعوت است.ادارة مرکز بر عهدة کمیتة اجرایی است و مدرسة اسلامی را فرد دیگری اداره می کند.

مقاله: زکات المال، فضائل ماه رمضان و روزه داری، نماز کامل، مسیح در اسلام و مسیحیت، برخی اعجاز قرآن، کلماتی حکیمانه از قرآن، جنگ در اسلام.

10. انجمن اسلامی کالین کانتی(Islamic Association of Collin County)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

سال تأسیس: 1991 میلادی

تلفن: 5800- 491 - 972

دورنگار: 6482 - 208- 972

نشانی: Independence Parkway, Plano, Texas 750236401

معرفی

این انجمن،در راستای تأسیس مدارس اسلامی و برگزاری کلاس های آموزش تفسیر، تجوید و سیرة پیامبر (ص) به زبان های اردو، انگلیسی و عربی و نیز بر پایی نشست های تخصصی اسلامی با حضور اندیشمندان مسلمان فعالیت می کند.

ساختار: این مرکز را یک شورای مشورتی اداره می کند.

نشریه: خبرنامة ماهانه که شامل اخبار مرکز است.

کنفرانس: نشست های بسیاری در زمینه های اسلامی برگزار شده است و نشست دیگری نیز با عنوان اسلام و آینده برگزار خواهد شد.

11. انجمن تجاری جعفری(JAFARI Business Association)

کشور:آمریکا

ماهیت: فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: وقار نقوی

تلفن: 4629 - 226 - 732

دورنگار:4629-226 - 732

سایت: www.jafari.org

ایمیل: waqar@jafari.org

نشانی: Nj 07095, Second Street,wood Bridge,New jersey,104

معرفی

اهداف این انجمن عبارتند از:

1- ارتقای سطح تجاری و رشد اقتصادی جوامع اسلامی؛

2- ایجاد شبکة تجاری در جهان اسلام در جهت بهبود وضعیت اقتصادی جوامع مسلمان؛

3- ایجاد شبکه ای تجاری در جامعه؛

4- ایجاد طیف وسیعی از فرصت های شغلی و سرمایه گذاری برای اعضای جامعه؛

5- ترویج روحیة همکاری، هماهنگی و مشاوره میان بخش های تجاری جامعه؛

ساختار: این مرکز با هیئت مدیره و زیر نظر مسئول فعالیت می کند.

نشریه: خبرنامة ماهانه که حاوی اطلاعات و خبرهایی در مورد تجارت اسلامی است.

کنفرانس: نخستین کنفرانس تجاری شیعه.

سایر فعالیت ها: ارائة خدمات تجاری مشاوره ای به کارهای تجاری جدید، کمک به گروه های تجاری جهت برخورداری از کمک های مالی، ارائة اطلاعات به سرمایه گذاران بالقوه، انجام پروژه هایی که موجب رشد جامعه می شود، حمایت مالی از سمینارها و کارگاه های توسعة تجارت، آموزش اعضای جامعه در مورد فرصت های تجاری جدید.

12. انجمن جامعة مسلمانان بندرسان فرانسیسکو(Muslim Community Association of the San Francisco Bay Area)

کشور: آمریکا

ماهیت:آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: رضی محی الدین

سال تأسیس: 1981 میلادی

تلفن:0647- 970 (408)

دورنگار:9561-970 (408)

سایت: www.mca.sfba.org

ایمیل:razi@mca-sfba.org

نشانی: Scott Boulvard,Santa Clara,CA950523003

معرفی

این انجمن با هدف ترویج عمل به تعالیم قرآن و سنت و بر قراری صلح، عدالت و صفا در میان جوامع اسلامی راه اندازی شده گردید و به ارائة خدمات مذهبی و اجتماعی به مسلمانان در چهل کشور جهان از جمله ایالات متحده، ژاپن، کامبوج، ویتنام، بوسنی و ساکنان منطقه سان فرانسیسکو می پردازد.از جمله فعالیتهای انجمن می توان به خدمات عمومی شامل برگزاری نماز جماعت، کلاس های آموزش مهارت شغلی و کاریابی و خدمات اجتماعی شامل مساعدت های مالی برای اسکان پناهندگان و دایر کردن کلاس های آموزش زبان انگلیسی برای آنان اشاره کرد.همچنین این انجمن دو مسجد و یک مدرسه تحت پوشش دارد که در آن کلاس های فقه،تجوید قرآن و حدیث برگزار می شود.

ساختار: این انجمن دارای یک کمیتة اجرایی و هیئت امنا است.

نشریه: خبرنامة انجمن جامعة مسلمانان.

13. انجمن حسینی شیکاگوی بزرگ (مرکز آموزش های اسلامی) (Islamic Education Center) Husaini Association of Greater Chicago)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: سید علی یوسف

سال تأسیس: 1972 میلادی

تلفن: 5533-469 (630)

دورنگار:5598-469 (630)

سایت: www.iechusaini.org

ایمیل: iechusaini@yahoo.com

نشانی: N121 Goodrich,Glendale Hights,IL60139-33712

معرفی

مهمترین فعالیت های این انجمن عبارتند از: برگزاری کلاس های آموزش قرآن، تفسیر و سیرة نبوی (ص) تأسیس مدرسة یکشنبه،آگاهی دادن به مسلمانان دربارة حقوق خویش و برگزاری مراسم سخنرانی با حضور علمای شیعه.

این انجمن در صدد است تا با اتمام برخی از پروژه ها، فعالیت خود را توسعه بخشیده وخدمات گسترده تری را به شیعیان سراسر آمریکا ارائه دهد.

ساختار: این انجمن، دارای یک هیئت مدیره و یک هیئت امنا است که با همکاری یکدیگر فعالیت های انجمن را بر عهده دارند.

14. انجمن حقوق بشر وکلای زن مسلمان(کرامه)(Karamah-Muslim Women Lawyers for Human Rights)

کشور: آمریکا

ماهیت: پژوهشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: دکتر عزیزه الحبری

سال تأسیس: 1993 میلادی

تلفن: 7302- 234 (202)

دورنگار:7304- 234 (202)

سایت: www.karamah.org

ایمیل: karamah@karamah.org

معرفی

این انجمن در راستای اهداف خود به فعالیت های زیر پرداخته است: بررسی مسائل داخلی و بین المللی حقوق مسلمانان به خصوص زنان مسلمان، انجام تحقیقات و ارائة آموزش های مربوط به دفاع از حقوق بشر، مبارزه با تجاوز به حقوق مسلمانان، برگزاری گردهمایی و دوره های آموزشی در راستای اهداف انجمن و همکاری با سایر سازمان های بین المللی اسلامی.

ساختار: هیئت مدیره و هیئت مشاوران ادارة این انجمن را بر عهده دارند.

مقاله: انتشار مقالاتی در مورد حقوق زنان، حقوق بشر، دموکراسی و اسلام، آزادی های مدنی، آزادی دینی، حل اختلافات، تفکر و تمدن اسلامی، اسلام و غرب و سایر مسائل حقوق اسلامی.

کنفرانس: پروژة پلورالیسم، دانشگاه هاروارد.

سایرفعالیت ها: میزگرد درمورد حقوق بشر مسلمانان در آمریکا، دورة مطالعات اسلامی،جلسة بحث و تبادل نظر درمورد حقوق قانونی زنان افغان، جلسات مختلف با هیئت های بین المللی مسلمانان.

15. انجمن دانشجوی مسلمان دانشگاه مینسوتا(Muslim Student Association-University of Minnesota))

کشور:آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: بلال ممدانی

تلفن:7611-627(612)

دورنگار:5933-703(612)

سایت: www.tc.umn.edu/~muslimsa

ایمیل: muslimsa@tc.umn.edu

نشانی: Washington Ave SE#126 Minneapolis MN 55414300

معرفی

این انجمن با هدف تأمین خواسته ها و تقاضاهای مسلمانان مینسوتا تأسیس شده ودر جهت ایجاد وحدت میان مسلمانان، به فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی بر طبق سنت های اسلامی، برگزاری جشن های اسلامی،ایجاد روابط دوستانه میان مسلمانان و غیر مسلمانان و تلاش در جهت آشنا ساختن غیر مسلمانان علاقه مند به تعالیم اسلامی می پردازد.

ساختار: این انجمن را رئیس زیر نظر هیئت مدیره اداره می کند.

16. انجمن داشجویان دانشگاه ایلینوی(Muslim Student Association at Illinois University)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: بصیرتاج الدین

سایت:www2.uiuc.edu/ro/msa

ایمیل:msa@uiuc.edu

نشانی:MSA-UIUC,280 Illini Union,Urbana,IL61801

معرفی

این انجمن مکانی برای گردهمایی داشجویان مسلمان در جهت تبلیغ و گسترش دین اسلام است. در این راستا به رفع نیازهای دانشجویان مسلمان، فراهم کردن زمینة آشنایی آنان با یکدیگر و ایجاد ارتباط و پیوند بین شان و نیز با دانشجویان غیر مسلمان، ارائة خدمات ورزشی و برگزاری کلاس های آموزش قرآن و سخنرانی می پردازد.

ساختار: این انجمن را یک شورا (هیئت اجرایی) مرکب از رئیس، خزانه دار، مدیر بازاریابی، رئیس مددرسانی، مدیرداخلی و...... اداره می کند.

نشریه: خبرنامة هفتگی که حاوی مطالب و اطلاعاتی در خصوص انجمن و اسلام است.

17. انجمن دانشجویان مسلمان آمریکا و کانادا(Muslim Students Association of the US and Canada)

کشور:آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: دولتی

مسئول: تارک الگوهری

سال تأسیس:1963 میلادی

تلفن: 7900-820 (703)

دورنگار: 7888-820 (703)

سایت:www.msa-natl.org

ایمیل:office@msa-national.org

نشانی: MSA of The US and Canada,P.O.Box 18612, Washington,DC20036

معرفی

این انجمن از قدیمی ترین مراکز اسلامی آمریکا است که اولین نشریات و جزوات مذهبی را در آمریکا منتشر کرده است. از فعالیت های آن می توان به برگزاری کنفرانس های متعدد محلی و بین المللی با همکاری دیگر مراکز اسلامی اشاره کرد.

شایان ذکر است در گردهمایی سالانة انجمن،نزدیک به 2500 نفر از مسلمانان شرکت می کنند.

اهداف مورد نظراین انجمن عبارتند از:

1- کمک به سازمان های دانشجویی مسلمان برای اجرای برنامه ها و پروژه های اسلامی؛

2- مساعدت به دانشجویان مسلمان جهت سازماندهی فعالیت های اسلامی؛

3- همکاری با سازمان های دانشجویی مسلمان؛

4- دعوت همگانی و فراگیر به اسلام؛

5- برگزاری کلاس های آموزش قرآن و زبان عربی.

ساختار: این انجمن، دارای کمیتة اجرایی است که زیر نظر ریاست مرکزی است. اعضای این کمیته را دانشجویان با ارسال رأی خود به مرکز انتخاب می کنند.

نشریه: افق های اسلامی، الاتحاد، پیوند انجمن دانشجویان مسلمان. (MSA LINK)

18. انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه اُلد دمینین(Muslim Student Association at Old Dominion Uni)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: امیر خان

تلفن: 8609-423 (757)

دورنگار:8609-423 (757)

سایت:www.Odu.edu/ao/msa

ایمیل:amir- khn@yahoo.com

نشانی: W 49th St,Norfolk, VA- 235081442

معرفی

این انجمن فعالیت های متعددی را انجام می دهد، از جمله: برگزاری جلسات ماهانه و هفتگی با موضوعات اسلامی و برپایی کلاس های آموزش قرآن، فقه و عقاید دینی.

انجمن متشکل از دویست نفر از کشورهای مختلف جهان است.

ساختار: این انجمن دارای کمیتة اجرایی است که رئیس آن برای مدت یک سال انتخاب می شود.

مقاله: این انجمن مقالات و جزوات متعددی را در موضوع های اسلامی به چاپ رسانده است.

نشریه: خبرنامة ماهانه که حاوی اخبار انجمن است.

19. انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه ایالت فلوریدا(Muslim Student Association Florida State University)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: ایمان کرامان

سال تأسیس: 1978 میلادی

تلفن:2525-644 (850)دورنگار: 2525-644 (850)

سایت:http://mailer.fsu.edu/~mkaspog/msa/index.htm

ایمیل: yahoo.com@amun17

نشانی: Florida State University,Tallahassee,FL 32306

معرفی

این انجمن با هدف مقابله با تبلیغات مسموم بر ضد اسلام به ویژه پس از حادثة یازده سپتامبر، به آموزش فرهنگ و ارزش های اسلامی به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و دانشجویان اقدام می کند. این آموزش ها از سطح علمی بالایی برخوردار بوده و به مطالعة تطبیقی فرهنگ اسلامی با سایر فرهنگ ها می پردازد.

ساختار: این انجمن شامل هیئتی اجرایی است که از رئیس، قائم مقام، خزانه دار، منشی، مدیر روابط عمومی و هماهنگ کنندة تشکیل یافته است.

نشریه: خبرنامة ماهانه که حاوی اطلاعات و مطالبی دربارة انجمن است.

20. انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه ایلینوی جنوبی در کاربون دِیل(Muslim Student Association of Southern Illinoise University at Carbondale(Islamic Center Carbondale ICC)

کشور:آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

تلفن: 2770-457-618

دورنگار:2770-457-618

سایت:www.siu.edu/~msa

ایمیل: siucl@mailcity.com

نشانی:ICC,511 S.Poplar St.CarbondaleII,62901

معرفی

این انجمن در جهت تحقق اهداف خود به فعالیت های زیر می پردازد:

برگزاری کلاس های آموزش زبان عربی و معارف اسلامی، برپایی گردهمایی هایی در روزهای جمعه و سخنرانی های تخصصی اسلامی.

اهداف مورد نظر انجمن عبارتنداز:

1- معرفی اسلام، پیشینه و فرهنگ و ارزش های آن به غیر مسلمانان؛

2- گسترش روابط دوستانه با دیگر دانشجویان کمپ؛

3- کمک به تازه مسلمانان وارده شده به کمپ دانشگاه جهت آشنایی با زندگی جدید و سازگاری باآن و برقراری ارتباط با هم کیشان.

ساختار: این انجمن، دارای هیئت اجرایی است که فعالیت های آن را بر عهده دارد.

نشریه: خبرنامة اسلام دِیل.

21. اتحادیة مسلمانان آمریکای لاتین(Latin American Muslim Unity (LAMU))

کشور:آمریکا

ماهیت:پژوهشی، فرهنگی

وابستگی:خصوصی

سایت: www.latinmuslims.com

ایمیل: Latinmuslims@hotmail.com

نشانی:P.O.Box 300, Canoga Park,CA91305

معرفی

این اتحادیه با اهداف زیر تشکیل شده است:

1- ایجاد وحدت میان جوامع مسلمان آمریکای لاتین مقیم درآمریکا و کانادا؛

2- گسترش پیام اسلام در میان این مسلمانان؛

3- ایجاد هماهنگی بین فعالیت های مسلمانان آمریکای لاتین؛

4- تأسیس و راه اندازی مدارس اسلامی در آمریکای لاتین؛

5- انتشار مطالب و مباحث مختلف اسلامی به زبان اسپانیولی در رسانه ها؛

6- اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان جهت ارتقای مبانی و معارف اسلام در آمریکای لاتین؛

7- انجام تحقیقات دربارة تاریخچة حیات و میراث مسلمانان در آمریکای لاتین؛

8- بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی مسلمانان این منطقه از طریق سرمایه گذاری های استراتژیک؛

9- رفع مشکلات مسلمانان آمریکای لاتین در سراسرجهان؛

10- ایجاد تحول در آیندة این منطقه با هدایت آن به سوی دین اسلام؛

ساختار: این اتحادیه زیر نظر ریاست و با هیئت اجرایی اداره می شود.

نشریه: خبرنامه مرکز که حاوی مطالب بسیاری در مورد اسلام در آمریکای لاتین است.

22. انجمن اسلامی اهل البیت (ع) (مرکزالمهدی)((lABA) Islamic Ahlul Bayt Association (AL –Mahdi Center))

کشور: آمریکا

ماهیت:آموزشی و فرهنگی

وابستگی:خصوصی

مسئول: دکتر عبدالله یاسین

سال تأسیس: 1997 میلادی

تلفن: 9855-291-(512)

دورنگار:9855-291 (512)

سایت:www.iaba.austin.org

ایمیل: alqaem@msn.com

نشانی:P.O Box 202583,Austin, TX78720- 2583

معرفی

این انجمن مسلمانان کشورهای مختلف مقیم آمریکا را تحت پوشش قرار می دهد. انجمن اسلامی اهل البیت دارای سالن نمازخانه، کتابخانه و چندین کلاس درس است.فعالیت های اصلی آن عبارتند از: برگزاری نماز جماعت و مراسم مذهبی و برگزاری کلاس های آموزشی معارف اسلامی در آخر هفته.

ساختار: این مرکز را کمیتة اجرایی زیر نظر ریاست آن اداره می کند

23. انجمن اسلامی دیترویت بزرگ(Islamic Association of Greater Detroit)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی،پژوهشی، فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: جوکاکو طیب

سال تأسیس: 1978 میلادی

تلفن:5657-852 (248)

دورنگار: 5657-852 (248)

سایت: www.iagd.net

ایمیل: rtaufiq@iagd.net

نشانی: W. Auburn Road., Rochester Hills,Michigan 48307865

معرفی

برخی از فعالیت های این انجمن عبارتند از: ارائة خدمات اجتماعی، آموزشی و مذهبی، برگزاری کلاسهای آموزش قرآن و تفسیر، جلسات هفتگی و ماهانه و کلاسهای آموزش خانواده.

ساختار:هیئت مدیره و هیئت امنا ادارة این مرکز را بر عهده دارند و فردی را به عنوان رئیس مرکز انتخاب می کنند.

مقاله: عشق چیست؟ دربارة اسلام و مسلمانان آمریکایی، عهدهای شکسته.

نشریه:خبرنامة ماهانه که شامل اخبار مرکز و مقاله هایی با موضوع های اسلامی است.

پژوهش های دردست انجام: پژوهش در مورد مسلمانان آمریکا و فعالیت های آنها.

24. انجمن اسلامی ویر جینیای غربی(Islamic Association of West Virginia)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: دِرار احمد

سال تأسیس: 1987 میلادی

تلفن:1031-744 (304)

سایت: www.iawv.org

ایمیل: email@iawv.org

نشانی:Islamic Association of West Virginia, P.O Box 8414,South Charleston WV 25303

معرفی

برخی فعالیت های این انجمن عبارتند از: برگزاری نمازجماعت،فعالیت های اسلامی ماهانة بانوان مسلمان و برپایی کلاس های آموزش برای جوانان و خانواده ها.

ساختار: این مرکز، دارای کمیتة اجرایی زیر نظر ریاست مرکزی است.

مقاله: مقالات بسیاری در موضوعات مختلف اسلامی مانند زنان، قرآن، رمضان و...... به چاپ رسیده است.

25. انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه بین المللی فلوریدا(Muslim Studentc Association of Florida International University)

کشور:آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: فواز الاُمیم

تلفن: 2000-348 (305)

دورنگار: 2000-348 (305)

سایت:www.fiu.edu/~msafiu

ایمیل:amedeth@yahoo.com

نشانی:MSA Student Activities,GC 340,FIU South,Miami,FL,33199,USA

معرفی

این انجمن که متشکل از گروهی از دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه فلوریداست، با هدف اشاعة تعالیم دینی و پناه دادن به دانشجویان مسلمان در این دانشگاه تشکیل شده است.

انجمن به فعالیت هایی چون برگزاری سخنرانی، برپایی محافل آموزشی و نمایش فیلم هایی دربارة اسلام می پردازد.

اهداف مورد نظر انجمن عبارتند از:

1- ارائة برداشتی صحیح و شایسته از اسلام به غیر مسلمانان؛

2- تقویت پیوند برادری میان مسلمانان؛

3- آموزش شیوة زندگی به مسلمانان براساس تعالیم قرآن و سنت؛

ساختار: این انجمن، دارای هیئت علمی و اجرایی زیر نظر یک ریاست مرکزی است.

سایر فعالیت ها: برگزاری سخنرانی و میزگرد در مورد اسلام و برگزاری نشست سالانه با موضوع های اسلامی از فعالیت هایی است که انجام گرفته و برخی نیز در دست اقدام است.

26. انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه پنسیلوانیا(University of Pennsylvania Muslim Students Association)

کشور: آمریکا

ماهیت: فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: انجوم چیما

سال تأسیس: 1963 میلادی

سایت: www.upenn-msa.org

ایمیل: info@upenn-msa.org

نشانی:Muslim Students Association, C/O the Houston Hall Information Center, Houston Hall lst Floor Lobby,3417 Spruce St. Philadelphia,PA 19104- 6306

معرفی

این انجمن در پنج زمینة خدمات اجتماعی، جمع آوری اعانه، آموزش مبانی اسلام، سیاست و توسعة اجتماعی به فعالیت می پردازد. از اهداف انجمن می توان به ایجاد یک جامعة پویا و متحد اسلامی در پنسیلوانیا که فعالیت های اسلامی را گسترش دهد و در دسترس قرار دادن یک منبع آموزنده برای غیر مسلمانان جهت درک هر چه بیشتر معارف اسلامی اشاره کرد.

ساختار: این انجمن را هیئت اجرایی زیر نظر رئیس اداره می کند.

نشریه: خبرنامة المؤذن.

27. انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه تگزاس در آستین(Muslim Students Association, University of Texas at Austin)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: زین یونس

تلفن: 3029 - 350 - 512

دورنگار:3029 – 350 - 512

سایت: http://studentorgs.utexas.edu/msa

ایمیل: gurulari@mail.utexas.edn

نشانی: Nueces St, Austin, TX 787051906

معرفی

از اهم فعالیت های این انجمن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

برگزاری کلاس های آموزشی در زمینة قرآن، فقه، تاریخ و سیرة نبوی(ص)، دستگیری از مسلمانان نیازمند، تعلیم مبانی اسلام به کودکان و برگزاری نمازهای جمعه و جماعت.

ساختار: این انجمن را کمیته ای اجرایی با سرپرستی ریاست آن اداره می کند.

28. انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه تمپل(Temple University Muslim Student Association)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: شهید محی الدین

تلفن: 12152042499

دورنگار: 12152042499

سایت: www.temple.edu/msa

ایمیل: simsima05@hotmail.com

نشانی:Temple University Student Activities Center, P.O.Box 125,13th Montgomery Sts,Philadelphia, PA 1922

معرفی

این انجمن سازمانی دانشجویی است که از بدو تأسیس تا کنون در راستای تأمین نیازهای اجتماعی و مذهبی جامعة مسلمانان تمپل و ترویج معارف اسلامی در دانشگاه تلاش می کند. از میان فعالیت های انجمن میتوان به برگزاری کلاس های تجوید برای خواهران و برادران، جلسات قرآنی برای خواهران و برپایی نماز جمعه اشاره کرد.

ساختار: این انجمن را هیئت مدیره زیر نظر مسئول اداره می کند.

29. انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه تولِین(Muslim Student Association at Tulane University)

کشور:آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: افران محمد

سایت: www.tulane.edu/~msa

ایمیل: Mas-tulanea@yahoo.com

نشانی: Al-Rahma Mosque, 7103 Burthe Street, New Orleans, LA 70118

معرفی

این انجمن با راه اندازی کمیته ای به نام «کمیتة آموزشی و فرهنگی مسلمانان (MECCA) برای بیداری همگان» و از طریق برگزاری سخنرانی، گفت و گو و نشست های فرهنگی به انجام فعالیت هایی چون آموزش فرهنگ ومیراث اسلامی به دانشجویان ومعرفی تأثیراسلام برشکوفایی و رشد تمدن بشری می پردازد.

برخی از فعالیت های انجمن، درمسجد دانشگاه به نام «مسجدالرحمن» انجام می شود.

ساختار: کمیتة اجرایی (MECCA) شامل مقام ریاست، قائم مقام، منشی، خزانه دار، مدیر رسانه ای و...... به ادارة انجمن می پردازد.

نشریه: خبرنامة مناره به صورت آنلاین.

30. انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه جورج واشنگتن(The Muslim Students Association, The George Washington University)

کشور:آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: عمرماتادر

تلفن: 4949-994 (202)

دورنگار: 4949-994 (202)

سایت: www.gwu.edu/~msa

ایمیل: omar@gwu.edu

نشانی:C/O MSA, The George Washington University, 2121 Eye St,N.W. Washington D.C., 20052

معرفی

این انجمن برای ایجاد وحدت در میان مسلمانان،آنان را به انجام فعالیت های مشترک تشویق می کند وبرای معرفی اسلام، به فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی می پردازد. برگزاری نمازهای یومیه ونمازجمعه، برپایی مراسم مذهبی، برگزاری سخنرانی های مختلف در راستای ایجاد رابطة صمیمی میان دانشجویان مسلمان و غیر مسلمان و آموزش تعالیم اسلامی به غیر مسلمانان، از دیگر فعالیت های این انجمن به شمار می آید.

ساختار: این انجمن با همکاری قائم مقام، منشی ها، خزانه دار و کمیته های اجتماعی،آموزشی،دعوت و انتشارات و همچنین مسئول خدمات اجتماعی و وب مستر زیر نظر رئیس اداره می شود.

نشریه: خبرنامة نورالهدی.

31. انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه دِلاور(The Muslim Students Association of University of Delaware)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: س. محمد

تلفن:2791-831 (302)

دورنگار:2791-831 (302)

سایت: http:// copland.udel.edu/stu-org/msaud/

ایمیل: haqf@udel.edu

نشانی: Association, 310 Student Center Newark, DE 19716 َMuslim Studentsَ

معرفی

این انجمن دارای ساختمانی به نام «دارالاسلام» است که پذیرای مسلمانان و غیرمسلمانان علاقه مند به آشنایی با اسلام است. از فعالیت های آن به برگزاری کلاس های آموزش زبان عربی، نشست هایی با عنوان مباحث اسلامی و نمایش فیلم هایی با مضامین اسلامی می توان اشاره کرد.

انجمن در صدد تحقق اهداف زیر است:

1- آموزش همگانی فرهنگ اسلامی در محیط دانشگاه؛

2- تبدیل اسلام به دینی برتر در این محیط؛

3- رفع سوء برداشت های موجود از معارف اسلامی؛

ساختار: این انجمن را کمیتة اجرایی به سرپرستی ریاست و عضویت قائم مقام، منشی، خزانه دار، نمایندة عموم و هیئت مشاوران فارغ التحصیل اداره می کنند.

نشریه: خبرنامة انجمن که حاوی اطلاعات و مطالبی در مورد اسلام است.

32. انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه دوک(Muslim Student Association at Duke Univesity)

کشور:آمریکا

ماهیت: فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: سارا گاچ

سایت: www.duke.edu/web/MSA

ایمیل: seg7@ duke. edu (ریاست دانشگاه)

نشانی: C/O MSA, Duke University, Durham, NC 27708, USA

معرفی

این انجمن در جهت اهداف خود به برپایی جلسات بحث، سخنرانی و ضیافت در مناسبت های مذهبی فرهنگی و نیز جلسات هفتگی در مرکز خواهران انجمن اقدام می کند.

اهداف مورد نظر انجمن عبارتند از:

1- معرفی و ترویج تعالیم اسلامی؛

2- آموزش تعالیم اسلامی از طریق فعالیت های مذهبی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بر مبنای سنت های اسلامی؛

3- ترویج و تبلیغ علوم اسلامی به غیر مسلمانان؛

ساختار: این انجمن را کمیتة اجرایی زیر نظر ریاست مرکز اداره می کند.

کنفرانس: در هفتة بیداری اسلام گردهمایی هایی در خصوص مسائل اسلامی برگزار می شود.

33. انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه دولتی اُرِگان(Muslim Students Association Oregon State University)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

تلفن:1000-737 (541)

دورنگار: 1000-737 (541)

ایمیل: msawebmaster@lists.orst.edu

معرفی

این انجمن برگسترش تعالیم اسلامی بر مبنای قرآن و احادیث پرداخته و شبهات و سؤالات موجود دربارة موضوعات اسلامی را پاسخ می دهد.

کتاب: کتاب های شرح اصول ایمان، مفهوم ضمنی و جدایی ناپذیر سنت و هشدار در مورد بدعت گذاری، درس های مهمی برای امت مسلمان، من می خواهم توبه کنم اما......، جایگاه سنت در اسلام، درک اسلام و مسلمین و زندگی پس از مرگ را منتشر کرده است.

34. انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه دولتی کلورادو(Muslim Student Association Colorado University)

کشور: آمریکا

ماهیت:آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

تلفن: 1477-491 (970)

دورنگار: 1477-491 (970)

سایت: www.colostate.edu/orgs/MSA

ایمیل: msa@Lamar.colostate.edu

نشانی:P.O.Box204, Lory Student Center, Colorado State University,USA

معرفی

دراین انجمن، گروهی از دانشجویان به حفظ و آموزش تعالیم اسلامی به مردم می پردازند. این انجمن برای نیل به اهداف ذیل فعالیت می کند:

1- ارائة خدمات مختلف به دانشجویان دانشگاه دولتی کلورادو، شامل فعالیت های ورزشی، حمایت و مشاوره از طریق سخنرانی، نمایش فیلم و برگزاری نشست های تخصصی؛

2- ارتقای سطح آگاهی عمومی از اسلام و مسائل جهان اسلام.

ساختار: این انجمن، دارای هیئت علمی و اجرایی زیر نظر ریاست مرکزی است.

نشریه: خبرنامة انجمن که حاوی اخبارو اطلاعاتی درمورد اسلام و جهان اسلام است.

35. انجمن داشجویان مسلمان دانشگاه کلمبیا(Muslim Students Association, Columbia University)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: سابریناکریم

سایت:www.columbia.edu/cu/msa

ایمیل: msa@columbia.edu

نشانی: C/O MSA,2960 Broadway,New York, NY 10027-6902

معرفی

این انجمن از قدیمی ترین مجامع اسلامی درآمریکا است که با هدف کمک به مسلمانان جهت تقویت ایمان، شناخت دین،زدودن کج فهمی ها از اسلام و تعامل با دیگر مسلمانان تأسیس شده است.

این انجمن در راستای ایجاد جمعیتی مستحکم از مسلمانان و کمک به رفع مشکلات و مسائل مذهبی آنان، ماهانه دو نشست برگزار می کند و در آن مسائل و موضوعات اسلامی را مورد بررسی و آموزش قرار می دهد.

ساختار: این انجمن دارای کمیتة اجرایی زیرنظر ریاست مرکزی است.

نشریه: خبرنامة ماهانه.

36. انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه لویولا شیکاگو(Muslim Students Association, Loyola University Chicago)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول:بلال صفری

تلفن:8548-508 (733)

دورنگار: 8548-508 (733)

سایت:www.luc.edu/orgs/msa

ایمیل: b-safadi@hotmail.com

نشانی:C/O MSA, Loyola University Chicago,820 N,Michigan Av, chicago, Il 60611

معرفی

انجمن در صدد دست یابی به اهداف ذیل است:

1- معرفی تاریخ، فرهنگ و ارزش های اسلامی به مسلمانان و غیر مسلمانان؛

2- ایجاد روابط دوستانه میان دانشجویان؛

3- کمک به دانشجویان تازه وارد مسلمان برای انطباق با محیط جدید.

این انجمن دارای یک مسجد با نام«بیت الاسلام» است که درآن علاوه برفرایض مذهبی،سخنرانی نیز دربارة موضوعات اسلامی برگزارمی گردد. نشانی پستی مسجد به این شرح است:

Skyscraper Buildng 1020 West Sheridan Rd chicago IL 60626

ساختار: این انجمن زیر نظر ریاست و همکاری قائم مقام، منشی، خزانه دار، مشاوران، مدیر مسجد و...... اداره می شود.

کتاب: کتاب الکترونیکی اسلام.

نرم افزار: نرم افزارهای چند رسانه ای صوتی- تصویری تفسیر و تلاوت قرآن مجید، برنامة محاسبة اوقات شرعی، برنامة ماه، برنامة مناره.

37. انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه هیوستن(MSA at University of Houston)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: زهیرالدین مالک

تلفن: 9370-743 (713)

دورنگار: 9370- 743 (713)

سایت:www.uh.edu/campus/msa

ایمیل: msa@uh.edu

نشانی:C/O MSA, 4800 Calhoun Rd., Houston, TX 77204َ

معرفی

از مهم ترین فعالیت های این انجمن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

برگزاری جلسات قرائت، ترجمه و تفسیر قرآن کریم، برپایی مراسم مذهبی و اسلامی، ارائة برنامه های تفریحی – آموزشی و برگزاری محافل علمی بسیار با همکاری دانشجویان دانشگاه و دیگر مراکز اسلامی.

ساختار: این انجمن زیر نظر ریاست و با همکاری خزانه دار، بخش روابط عمومی، مسئول آموزش و کمیتة مرکزی مشاوره اداره می شود.

کتاب: کتاب هایی در زمینة اصول و عقاید مذاهب اسلامی که به صورت آنلاین در سایت انجمن موجود است.

نرم افزار: نرم افزارهای آموزش قرائت قرآن، قرآن به زبان انگلیسی، اوقات شرعی.

38. انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه وست ویرجینیا(Muslim Students Association at WVU)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: محمد سالم

سال تأسیس: 1975 میلادی

تلفن: 7396-598 (304)

دورنگار: 7396-598 (304)

سایت: www.wvu.edu/~msa

ایمیل: msa@wvu.edu

نشانی: 441 Harding Ave,Morgantown,WV26505

معرفی

این انجمن متعلق به افرادی است که دغدغة اسلام داشته و علاقه مند به نشر آن هستند و هدف اصلی آن، اتحاد مسلمانان و گسترش اسلام در میان غیر مسلمانان است. در این راستا کلاس های آموزش عربی و قرآن،سخنرانی و تله کنفرانس (کنفرانس از راه دور) را برگزار می کند.

ساختار: انجمن متشکل از یک کمیتة اجرایی شامل ریاست، قائم مقام رئیس، دبیرکل، خزانه دار و روابط عمومی است و از همکاری مشاوران نیز بهره می گیرد.

نشریه: خبرنامة الکترونیکی الرساله.

کنفرانس: کنفرانسی با نام « اسلام را بیاب» به زودی برگزار خواهد شد.

39. انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه ویرجینیا(Muslim Students Association, at The University of Virginia)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

سال تأسیس: 1991 میلادی

تلفن: 0311-924 (434)

دورنگار: 0311-924 (434)

سایت: www.student.virginia.edu/~islam

ایمیل: uva-msa@virginia.edu

نشانی: MSA University of Virginia, P.O.Box 400715, SAC Box#222Charlottesville,VA 22904- 4701

معرفی

این انجمن با هدف گسترش دین اسلام به انجام خدماتی چون برگزاری کارگاه های آموزشی، فعالیت های ورزشی و آموزشی و آموزش قرآن و زبان عربی می پردازد.

ساختار: ادارة این انجمن را شورایی متشکل از رئیس، منشی و اعضای شورا بر عهده دارند.

نشریه: انتشار نشریة اسلامی که در بردارندة مقالات، اشعار و نقاشی های مورد علاقة مسلمانان دانشجو است.

40. انجمن دانشجویان مسلمان کالتِک(Caltech Muslim Students Association)

کشور: آمریکا

ماهیت: فرهنگی

وابستگی: خصوصی

تلفن: 6811-395 (626)

دورنگار: 6811-395 (626)

سایت: www.cco.caltech.edu/~calmsa/calmsa.html

ایمیل: calmsa@cco.caltech.edu

نشانی: East California Boulevard Pasaden, CA 911251200

معرفی

این انجمن که متشکل از گروهی از افراد مذهبی و اجتماعی است، امکان بحث وگفت وگو در موضوعات مورد علاقة مخاطبان و به خصوص مسلمانان را فراهم آورده و در صدد ارائه تفسیری جامع و صحیح از اسلام است.

برخی از موضوعات این سخنرانی ها و گفت وگو عبارتند از: امور مالی در اسلام، بُعد فراموش شدة دین، رمضان و اهمیت روزه، هنر اسلامی، زنان در اسلام، زندگی پس از مرگ، مسیحیت از دیدگاه اسلام، جهاد و بحث درگیری اعراب و اسرائیل و دموکراسی و اسلام.

ساختار: این انجمن دارای هیئت اجرایی زیر نظر ریاست مرکزی است.

41. انجمن دانشجویان مسلمان ویسکانسین مدیسن(Muslim Students Association at UW Madison)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: نصوح مالاس

تلفن: 4221-262 (608)

دورنگار: 4221-262 (608)

سایت: www.sit.wisc.edu/~msa

ایمیل: uwmsacommittee@yahoogroups.com

نشانی: Union Soutw,227 NRandall Ave., Room 303 B,Madison, WI53715

معرفی

اهدافی که این انجمن پیگیر آن است، عبارتند از:

1- آموزش مبانی اسلام بر اساس قرآن و سنت؛

2- ترغیب و تشویق دانشجویان مسلمان دانشگاه به شرکت در فعالیت های مذهبی؛

3- آگاهی بخشی دربارة تعالیم اسلامی و توسعة فعالیت های آموزشی در جهت نشر این تعالیم.

ساختار: این انجمن را هیئت اجرایی اداره می کند.

مقاله: چندین مقاله در موضوع های مرتبط با اسلام به چاپ رسیده است که از آن جمله می توان به مقاله ای دربارة زنان و آزادی های فردی اشاره کرد.

نشریه: انجمن چندین خبرنامه را با موضوعات مختلف چاپ می کند.

42. انجمن دانشمندان مسلمان علوم اجتماعی((AMSS) Association of Muslim Social Scientists)

کشور: آمریکا

ماهیت: فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: دکتر مقتدرخان

سال تأسیس: 1972 میلادی

تلفن: داخلی ( 120) 1133-471 (703)

دورنگار: 3922- 471 (703)

سایت: www.amss.net

ایمیل: coordinator@amss.net

نشانی: P.O. Box 669, Herndon, VA 20172, USA

معرفی

این انجمن، درصدد است تا با گرد هم آوردن پژوهشگران مسلمان و غیر مسلمان در محیطی آموزشی، دیدگاه اسلام را دربارة مسائل جهانی مرتبط با رفاه مسلمانان بررسی کند.

انجمن برای تحقق اهداف زیر فعالیت می کند:

1- ایجاد و گسترش تفکر اسلامی از طریق تحقیقات علمی و نقادانه جهت بهبود وضعیت جوامع و مؤسسات اسلامی؛

2- کمک به اعضا در بررسی مسائل معاصر از دیدگاه اسلام و فراهم آوردن امکانات و فرصت های تحقیق در این زمینه؛

3- کمک به توسعة نهادینه در جوامع مسلمان آمریکا و سایرکشورها؛

4- ارتباط با سایر سازمان های آموزشی و حرفه ای در جهت دست یابی به این اهداف.

ساختار: این مرکز را هیئت اجرایی زیر نظر ریاست اداره می کند.

نشریه: بولتن انجمن که به صورت فصلنامه منتشر می شود.

کنفرانس: سی و دومین کنفرانس سالیانة انجمن، کنفرانس منطقه ای انجمن.

43. انجمن دانشمندان و مهندسان مسلمان(The Association of Muslim Scientists and engineers)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی، پژوهشی، فرهنگی

وابستگی: خصوصی

سال تأسیس: 1969 میلادی

تلفن: 6338-947 ( 517)

دورنگار: 6338-947 ( 517)

سایت: www.amse.net

ایمیل: amse@amse.net

نشانی: Association of Muslim Scientist, and engineers P.O. Box 38,Plainfield, IN46168, USA

معرفی

این انجمن با هدف هماهنگ سازی فعالیت های دانشمندان و مهندسان مسلمان آمریکای شمالی شکل گرفته و درصدد است تا بر مبنای اصول اسلامی، سطح دانش فنی مسلمانان را ارتقا داده و زمینة بی نیازی از فناوری های غربی را فراهم می آورد. نیز در تلاش است با شناسایی دانشمندان و مهندسان مسلمان و بسیج نمودن آنها در برگزاری سمینارها، کنفرانس ها و مباحث گروهی، این انجمن را به محلی برای تبادل نظر اعضا و ارتقای سطح حرفه ای و دینی افراد مبدل سازد.

ساختار: هیئت اجرایی زیرنظر ریاست این انجمن را اداره می کند.

کتاب: اسلامی کردن نگرش ها.

مقاله: مقالات زیادی را این انجمن به چاپ رسانده است که برخی از آنها عبارتند از: اسلام و جامعة مدرن، علم در فلسفة اسلامی و علم و توحید.

نشریه: نشریة دانشمند مسلمان و خبرنامة سالیانه که گزارش برگزاری کنفرانس های این انجمن است.

کنفرانس: برگزاری کنفرانس های سالیانه برای گرد آوری دانشمندان از سراسر دنیا.

44. انجمن شیعیان میدوست (مسلمانان سازمند)(Midwest Association of Shia Orgonized Muslims)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: سید عروج الحسن

تلفن: 9718- 283 ( 773)

دورنگار: 9718 – 283 ( 773)

سایت: www.masom.com

ایمیل: info@masom.com

نشانی: P.O.Box: 59916, Chicago, IL 60659

معرفی

انجمن شیعیان در جهت اهداف خود به فعالیت های زیر می پردازد:

تفسیر قرآن کریم، تنظیم تقویم و اوقات شرعی، ارائة مقاله و سخنرانی دربارة اسلام و حجاب و پاسخ به شبهات اهل سنت.

اهداف این انجمن به شرح ذیل است:

1- برگزاری فعالیت های دینی و آموزشی مطابق با مذهب تشیّع؛

2- ارائة خدمات آموزشی و برگزاری مراسم اجتماعی؛

3- ایجاد و گسترش تفاهم و همکاری میان شیعیان سراسر جهان؛

ساختار: این انجمن را هیئتی با نظارت ریاست مرکزی اداره می کند.

مقاله: مقالات بسیاری در موضوع های مختلف اسلامی از جمله حجاب و واقعة عاشورا به چاپ رسیده است

45. انجمن مسلمانان اثنی عشری نورث وست (ایمان)(Ithnasheri Muslim Association of the Northwest (IMAN))

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: جواد خاکی

سال تأسیس: 1997 میلادی

تلفن: 4626- 202 ( 206)

سایت: www.iman-wa.org

ایمیل: iman@iman-wa.org

نشانی: P.O. Box 6544, Bellevue, WA 98008- 0544

معرفی

انجمن مسلمانان برای تحقق اهداف زیر تشکیل شده است:

1- پرورش افراد در جهت پیشرفت معنوی و تقرب به درگاه الهی؛

2- انجام فعالیت های مذهبی، فرهنگی و آموزشی بر اساس مبانی تشیع؛

3- مساعدت در برپایی مراسم های مذهبی و اجتماعی شیعیان؛

4- ایجاد و حفظ حسن نیت در جامعه؛

5- ارائة خدمات به مردم تحت عنوان یکی از مراکز مسلمان شیعه در واشنگتن.

ساختار: این انجمن، زیر نظر ریاست و با هیئت اجرایی اداره می شود.

نشریه: خبرنامة ماهانه که حاوی اخبار و اطلاعاتی در مورد انجمن است.

سایر فعالیت ها: این انجمن، مدرسه ای اسلامی دارد که در روزهای یکشنبه جهت آموزش مفاهیم اسلامی به کودکان دایراست.

46. انجمن مسلمانان ایرانی آمریکای شمالی (ایمان)(Iranian Muslim Association of North America (IMAN))

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: دکتر محمد صادق نمازیخواه

تلفن: 8181- 202 ( 310)

دورنگار: 0878- 202 ( 310)

سایت: www.iman.org

ایمیل: iman@iman.org

نشانی CA 90034 Motor Ave., Los Angeles, 3376

معرفی

انجمن ایمان مرکزی فرهنگی غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که برای ایجاد همکاری و ارتباط اقوام و مذاهب مختلف با جامعة مسلمانان ایران تأسیس شده است. این انجمن در راستای آشنا شدن جوانان با هویت مذهبی، فرهنگی و ملی خود اقدام به برگزاری برنامه های تفریحی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی می کند. همچنین در این انجمن جوانان با زبان فارسی نیز آشنا می شوند.

ساختار: این انجمن را رئیس و هیئت مدیره اداره می کنند.

کنفرانس: سمینار و گفتمان هایی دربارةتاریخ اسلام، تاریخ ایران، ادبیات، هنر، صنعت و امور اجتماعی از جمله: سمینار ماهانة عرفان در تعالیم مولوی ( مثنوی)؛ مولوی و طلوع شمس؛ خودخواهی، پلی به سوی توسعة شخصی.

47. انجمن مسلمانان شیعه منطقة بِی اریا(Shia Maslim Association Of Bay Area)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

مسئول: سجاد میر

سال تأسیس: 1979 میلادی

تلفن: 9496- 238 ( 408)

سایت: www.saba-igc.org

ایمیل: saba@saba-igc.org

نشانی: South White Rd, San Jose, CA 951482725

معرفی

ادارة این انجمن را گروهی به نام جوانان الحسنین بر عهده دارند. از جمله فعالیت های این انجمن، برگزاری کلاس های آموزش زبان عربی و فارسی، فهم و درک قرآن و یادگیری قوانین و فلسفة اسلام است. از برنامه های آیندة این انجمن ایجاد بانک اطلاعاتی اعضا و توسعة نشریة ماهانه از نظر کمی و کیفی است.

ساختار: این انجمن را هیئت امنای 9 نفره اداره می کند.

نشریه: ماهنامه ای که شامل حدیث، تفسیر، داستان هایی از ائمه معصومین (ع) و...... است.

کنفرانس: کنفرانس جوانان الحسنین.

48. انجمن مطالعات خاورمیانة آمریکای شمالی(Middle East Studies Association of North America (MESA))

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی، پژوهشی

وابستگی: خصوصی

مسئول: لوری برند

سال تأسیس: 1966 میلادی

تلفن: 5850- 621- 520

دورنگار: 9095- 626- 520

سایت: /http://fp.arizona.ed/mesassoc

ایمیل: mesana@u.arizona.edu

نشانی: N Santa Rita Ave, The University of Arizina, Tucson AZ 857211219

معرفی

مهم ترین فعالیت این انجمن، مطالعه دربارة اوضاع خاورمیانه، شمال آفریقا و جهان اسلام است.

ساختار: این انجمن با هیئت مدیرة نُه نفره و زیر نظر ریاست اداره می شود و دارای کمیتة برنامه ریزی، کمیتة اخلاقیات، کمیتة انتشارات، کمیتة آزادی آکادمیک در خاورمیانه و شمال آفریقا است.

مقاله: مسیح، قرآن و روز رستاخیز؛ فیلم های ایرانی به عنوان متون فرهنگی آموزش زبان؛ نظامی گری در سیاست مغربی؛ تفکر افراطی در اسلام.

نشریه: بولتن انجمن مطالعات خاورمیانه، خبرنامة آنلاین انجمن مطالعات خاورمیانه (MESA).

کنفرانس: برگزاری کنفرانس هایی در مورد مطالعات خاورمیانه و جهان اسلام.

49. باشگاه اسلامی دِس پِلینز(Islamic Community Center of Des Plaines)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: غلام فاروقی

سال تأسیس: 1989 میلادی

تلفن: 1100- 824 ( 847)

دورنگار: 9482- 824 ( 847)

سایت: www.Islamiccommunitycenter.com

ایمیل: Admin@islamiccommunitycenter.com

نشانی: Potter Rd., Des Plaines, IL 60016480, USA

معرفی

باشگاه اسلامی دس پلینز فعالیت هایی چون آموزش قرآن و احکام اسلامی، کمک به مسلمانان در امور مختلف و ایجاد کتابخانة تخصصی اسلامی را در دستور کار خود دارد. در وب سایت این باشگاه، مطالب بسیاری دربارة معارف اسلامی وجود دارد که برای تازه مسلمانان می تواند مفید باشد.

اهداف مورد نظر باشگاه عبارتند از:

1- ترویج ارزش های اسلامی؛

2- ارتقای سطح دانش و آگاهی مسلمانان.

ساختار: هیئت مدیره و ریاست مرکزی ادارة این باشگاه را بر عهده دارد.

مقاله: مقالات بسیاری در این باشگاه به چاپ رسیده که عمدة موضوع های آن اعتقادی و سیاسی است.

نشریه: خبرنامة ماهانه که حاوی اخبار و اطلاعاتی در مورد این باشگاه و جهان اسلام است.

50. باشگاه مسلمانان(Muslim Community Center)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: آزاد ایجاز

سال تأسیس: 1981 میلادی

تلفن: 3454- 384 ( 301)

دورنگار: 6281- 384 ( 301)

سایت: www.mccmd.org

ایمیل: mcc@mccmd.org

نشانی: New Hampshire Av, Silver Spting, Maryland 2090515200

معرفی

این باشگاه به فعالیت های زیر مشغول است:

برگزاری کلاس های تفسیر قرآن، ادبیات عرب، آموزش خانواده، ایجاد و توسعة رابطة دوستانه و فهم متقابل میان مسلمانان، نشر تعالیم اسلامی و برگزاری اردوی سالیانه با شرکت تعداد زیادی از مسلمانان.

ساختار: این باشگاه را هیئت مدیره ای 9 نفره و هیئت امنای 5 نفره تحت ریاست مرکزی اداره می کنند.

کتاب: جزوات زیادی در این باشگاه با موضوع های مختلف اسلامی به چاپ رسیده است.

51. بنیاد اسلامی سن لوئیز بزرگ(Islamic Foundation of Greater St. Louis)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

سال تأسیس: 1974 میلادی

تلفن: 7878- 394- 636

دورنگار: 7878- 394- 636

سایت: www.ifgstl.com

ایمیل: pr@explorestlouis.com

نشانی: 517MO 63011 Weidman Rd, St. Louis,

معرفی

بنیاد و مرکز اسلامی وست کانتی سن لوئیز ( شامل مسجد دارالاسلام و مدرسة روزانة اسلام و وست پاین) کتابخانه ای حاوی کتب و نوارهای صوتی و تصویری اسلامی را تحت پوشش دارد.مرکز اسلامی سن لوئیز علاوه بر ارائة خدمات اجتماعی گوناگون به مسلمانان منطقه، کلاس های آموزشی مفاهیم اسلام را نیز برگزار می کند.

ساختار: این بنیاد، دارای مجمع مشورتی است که ادارة آن را بر عهده دارد.

نشریه: خبرنامة بنیاد.

52. بنیاد اسلامی ویلا پارک، ایلینوی آمریکا(Islamic Foundation, Villa Park, IL, USA)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: عبدالحمید دوگر

سال تأسیس: 1974 میلادی

تلفن: 8800- 941 ( 630)

دورنگار: 8804- 941 ( 630)

سایت: www.islamicfoundationvp.org

ایمیل: ahdogar@islamicfoundationvp.org

نشانی: W. highridge Road, Villa Park, IL 60181330, USA

معرفی

این بنیاد با هدف تأمین نیازهای مذهبی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی مسلمانان و نیز تقویت شخصیت اسلامی در آنان در جهت ایفای نقش در جامعة آمریکا و سراسر جهان به فعالیت می پردازد. در حال حاضر، این بنیاد دارای یک مسجد و مدرسة اسلامی تمام وقت در پایان هفته و نیز کتابفروشی اسلامی است. کتابخانة مدرسة اسلامی بنیاد حاوی انواع کتاب های اسلامی درسی و غیر درسی است.

ساختار: این بنیاد، زیر نظر ریاست و با کمیتة اجرایی اداره می شود.

53. بنیاد السنه آمریکا(The As- Sunnah Foundation of America (ASFA))

کشور: آمریکا

ماهیت: فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: شیخ محمد هشام قبّانی

تلفن: 3400- 744 ( 810)

دورنگار: 0639- 963 ( 810)

سایت: www.sunnah.org

ایمیل: staff@sunnah.org

نشانی: G4417 S. Saginaw Street, Burton, MI, United States

معرفی

این بنیاد دفاتری در اروپا، پاکستان، اندونزی و مالزی دارد که با هدف احیای ارزش های اسلامی و دعوت همگانی به دین اسلام، همکاری نزدیکی با مؤسسات بزرگی نظیر الازهر دارند. این بنیاد برای تحقق اهداف خود، جمعی از محققان و اندیشمندان را گرد هم آورده تا به تدریس، تألیف و ترجمه در زمینة تعالیم اسلامی بپردازند.

اهداف مورد نظر بنیاد عبارتند از:

1- ایجاد وحدت در میان مسلمانان؛

2- ارتقای سطح آگاهی مسلمانان از طریق آموزش؛

کتاب: دائره المعارف عقاید اسلامی، عقاید اهل سنت در مقابل نهضت «سَلَفی»، پیامبران در برزخ، حدیث اسراء و معراج، عقاید الاسلامیه، اسامی و صفات خدا.

نشریه: خبرنامة مسلمان.

54. بنیاد الهدی(AL- Huda Foundation)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

سایت: www.Al-Huda.com

ایمیل: shamsin@aol.com

نشانی:W Al-Huda Foundation, NJ USA N100

معرفی

بنیاد الهدی با هدف رشد فکری و معنوی جوانان مسلمان از طریق نشر کتاب های اسلامی و برگزاری سخنرانی، تأسیس شده است.

ساختار: مسئولیت این بنیاد به صورت ریاست واحد است.

کتاب: ترجمه قرآن کریم، پیامبر اسلام، زندگی 12 امام (ع) از اهل بیت، نهج البلاغه، الاسلام، برخی حقایق قرآن.

نشریه: خبرنامه «پیام ادامه دارد.....».

سایر فعالیت ها: برخی از ادعیه همچون: دعای ندبه،عرفه و فرج به صورت فایل الکترونیکی Real» در سایت قرار گرفته است.

55. بنیاد آموزش بین المللی اقرأ(IQRA International Educational Foundation)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

سال تأسیس: 1983 میلادی

تلفن: 4072- 673-847

دورنگار: 8733- 274- 773

سایت: www.iqra.org

ایمیل: orders@iqra.org

نشانی: Skokie Boulevard, Skokie, Illinois. 60077450

معرفی

هدف این بنیاد به کارگیری روش های آموزشی مدرن در آموزش مطالعات اسلامی به کودکان مسلمان، از پیش دبستانی تا دبیرستان است. در این راستا بنیاد با همکاری مربیان، مجریان، والدین و اعضای جامعه و از طریق افزایش کیفیت محتوای آثار اسلامی و توسعة سیستم آموزش اسلامی، تحصیل علوم دینی را برای دانش آموزان تسهیل می کند.

ساختار: این بنیاد با رئیس و هیئت مدیره اداره می شود.

کتاب: زنان در قرآن، سنت ها و تفسیر؛ اورشلیم، یک شهر، سه دین.

56. بنیاد تربیت اسلامی(Islamic Training Foundation)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

تلفن:1461- 355 ( 775)

دورنگار: 0393- 355 ( 775)

سایت: www.islamist.org

ایمیل: info@islamist.org

نشانی: Islamic Training Foundation, P.O. Box 3443 Sparks NV 89432 3443 USA

معرفی

این بنیاد، مرکز تربیتی و آموزشی اسلامی است که با برگزاری سخنرانی،جلسات پرسش و پاسخ و ارائة نوارهای ویدیویی، به آموزش و تربیت مسلمانان می پردازد.از دیگر فعالیت های آن، برگزاری سمینارهای مختلف است.

ساختار: این بنیاد، دارای یک هیئت اجرایی است که با نظارت یک ریاست مرکزی اداره می شود.

کتاب: راه های موفقیت در سیرة اسلام.

57. بنیاد علوی(The Alavi Foundation)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

سال تأسیس: 1973 میلادی

تلفن: 8333- 944 ( 212)

دورنگار: 0325- 921 ( 212)

سایت: www.alavifoundation.org

نشانی:Fifth Av, Suite 2320, NewYork, NY 10110500

معرفی

بنیاد علوی برای دست یابی به اهداف ذیل فعالیت می کند:

1- توسعة فرهنگ همزیستی میان مردم با نژاد، عقاید و فرهنگ های مختلف؛

2- ایجاد انگیزه برای مطالعه و فراگیری مسائل اسلامی و هنرهای اسلامی؛

3- کمک به سایر مراکز اسلامی؛

برگزاری کلاس های زبان فارسی و پخش کتب اسلامی.

58. بنیاد مؤسسة بازار آزاد اسلامی(Islamic Free Market Institute Foundation)

کشور: آمریکا

ماهیت: فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: خالد صفوری

سال تأسیس: 1998 م

تلفن: 7174- 955 ( 202) دورنگار: 0261- 785 ( 202)

سایت: www.islamicinstitute.org

ایمیل: general@islamicinstitute.org

نشانی: L Street, NW, Suite 200, Washington DC 20036 1920

معرفی

مؤسسه بازار آزاد که خود را الهام بخش نهضت های سیاسی اسلامی می داند،فعالیت های ذیل را در دستور کار دارد:

ارائة تحقیقات دربارة جمعیت شناسی در جامعة اسلامی، تأسیس کتابخانه ای مشتمل بر کتاب هایی با موضوعات اجتماعی و اقتصادی، بررسی و پژوهش در موضوعات سیاسی مرتبط با مسلمانان، ایجاد گروه های فکری و حمایت گر و سازمان های سیاسی در راستای گسترش فعالیت های مسلمانان، برگزاری کنفرانس هایی با موضوع بازار آزاد و پدیدة خصوصی سازی در داخل و خارج از کشور که با هدف تبادل اطلاعات میان رهبران بازرگان مسلمان انجام می شود.

اهداف مورد نظر مؤسسه عبارتند از:

1- ایجاد تفاهم میان جامعه مسلمانان آمریکا و رهبران سیاسی این کشور؛

2- اعمال دیدگاه اسلام در مسائل مالی و اجتماعی و وارد کردن مسلمانان در فرایندهای تصمیم گیری؛

3- تربیت مسلمانان فعال و بسیج کردن جامعة اسلامی در سطوح ایالتی و فدرال برای تأثیر گذاری بر مسائل جامعة مسلمانان؛

4- تلاش و مبارزه برای افزایش مشارکت مسلمانان در انتخابات؛

5- ارائة تعالیم اسلامی و سنتی به سیاست مداران آمریکا؛

ساختار: این مؤسسه زیر نظر ریاست و با هیئت مدیره اداره می شود.

مقاله: جایگاه زن در اسلام، نگاهی به اسلام، حقوق بشر در اسلام، اسلام و بازار آزاد.

نشریه:خبرنامة ماهانه که حاوی مطالبی در مورد اقتصاد اسلامی است.

59. بنیاد مسلمانان آمریکایی(American Moslem Foundation)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: دکتر محمود سرام

سال تأسیس: 1988 میلادی

تلفن: 9989- 638 ( 253)

دورنگار: 8787- 588 ( 253)

سایت: www.americanmoslemfdtn.org

ایمیل: ammof@americanmoslemfdtn.org

نشانی: SE 256th St, Covington,Washington 9804215004

معرفی

عمده فعالیت های این بنیاد در حوزه آموزشی و امور مذهبی است.راه اندازی پروژه « خانة رحمت» جهت ارائه آموزش های مذهبی از دیگر فعالیت های آن است.

بنیاد برای تأمین اهداف زیر فعالیت می کند:

1- برگزاری کلاس های مختلف قرآن، تفسیر و ادبیات عرب؛

2- حفظ میراث مذهبی مسلمانان در آمریکا به منظور تقویت حس همزیستی در آنان.

ساختار: این بنیاد دارای یک هیئت مدیره است که اداره آن را بر عهده دارد.

60. جامعة اسلامی آمریکای شمالی (Islamic Society of North America)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: شیخ محمد نور عبدالله

تلفن: 8157- 839 ( 317)

دورنگار: 1840- 839 ( 317)

سایت: www.isna.net

ایمیل: President@isna.net

نشانی: P. O. Box 38, Plainfield, IN 46168,USA

معرفی

جامعه اسلامی آمریکای شمالی از بزرگ ترین مراکز اسلامی در آمریکا به شمار می رود.

اهداف مد نظر آن به این شرح است:

1- چاپ و نشر مجلات و مقالات اسلامی؛

2- تأسیس مدارس اسلامی؛

3- کمک رسانی به دیگر مراکز اسلامی؛

4- برگزاری کلاس های متعدد آموزش و اردوهای سالانه.

ساختار: این مرکز دارای یک مجلس مشورتی زیر نظر ریاست مرکزی است.

مقاله: مقاله هایی در موضوعات اسلامی از قبیل اسلام در آمریکا و زنان به چاپ رسیده است.

نشریه: مجله Horizones Islamic (افق های اسلامی).

کنفرانس: این مرکز ده ها کنفرانس در موضوعات مختلف اسلامی برگزار نموده است و برگزاری چندین کنفرانس نیز در دست اقدام است. کنفرانس دعوت به سوی صلح و عدالت یکی از مهمترین کنفرانس های این مرکز در سال 2002 بوده است.

61. جامعة اسلامی بوستون(Islamic Society of Boston)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

مسئول: سامه احمد

سال تأسیس: 1981 میلادی

تلفن: 3546- 876 ( 617)

دورنگار: 6268- 876 ( 617)

سایت: www.isboston.org

ایمیل: info@isboston.org

نشانی: TheIslamic Society of Boston, 204 Prospect St. Cambridge, MA 02139 USA

معرفی

جامعه اسلامی بوستون وابسته به جمعیت اسلامی آمریکای شمالی به فعالیت های گسترده ای دست زده است. از جمله: برگزاری کلاس های قرآن و تفسیر، سخنرانی های هفتگی، کلاس های ویژه بانوان، جلسات حفظ قرآن برای کودکان و کنفرانس ها و جلسات درموضوعات مختلف مذهبی.

مقاله: مقالات زیادی در این مرکز به چاپ رسیده است؛همانند برای عدل در مقابل هر چیزی بایستید، حملات تروریستی به مسلمانان بوستن، در دعاهایتان کمک بخواهید و......

نشریه: خبرنامة هفتگی و ماهنامة اخبار مسلمان (Muslim News).

کنفرانس: برگزاری کنفرانس سالانه که به زودی با ارائة مقالات و سخنرانی های مختلف برگزار خواهد شد. عنوان این کنفرانس « مسلمانان آمریکایی در قرن بیست و یکم، فرصت ها و چالش ها» است.

62. جامعه اسلامی دانشگاه هاروارد(Harvard Islamic Society)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: طارق یاسین

سال تأسیس: 1955 میلادی

سایت: www.digitas.harvard.edu/~his

ایمیل: his@digitas.harvard.edu

نشانی: Harvard Islamic Society, c/o Harvard College, University Hall, lst Floor, Student Activities Office, Cambridge, MA 02138

معرفی

این مرکز، سازمانی دانشجویی است که فعالیتهایی نظیر برگزاری جلسات، برطرف کردن نیازهای دینی مسلمانان، ترویج اسلام در دانشگاه هاروارد، برگزاری سخنرانی، میز گرد و ارائه آموزشهای اسلامی را انجام می دهد.

ساختار: این مجمع با هیئتی اجرایی متشکل از ریاست، قائم مقام، منشی، خزانه دار، مشاوران فارغ التحصیل و... اداره می شود.

کنفرانس: در هفته بیداری اسلام ( 2003 م) به برگزاری مباحثی از قبیل ازدواج و حجاب در اسلام و نماز و معنویت می پردازد.

63. جامعه اسلامی فولسم(Islamic Society of Folsom)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: ریاض صدیق

سال تأسیس: 1995 میلادی

تلفن: 1368- 353 ( 916)

دورنگار: 1368- 353 (916)

سایت: www.folsommasjid.net

ایمیل: Riazsiddique@hotmail.com

نشانی: Glenn Drive, Suite 100,Folsom, CA 95630870

معرفی

این مرکز در راستای اهداف خود فعالیت های زیر را انجام می دهد: تدریس قرآن به عنوان بهترین راهنمای زندگی و حدیث به عنوان کارآمدترین ابزار برای رسیدن به سعادت، برگزاری نشست و سخنرانی، کلاسهای حفظ و تجوید قرآن کریم، کلاس های حفظ و تجوید قرآن کریم، کلاس های سیره برای برادران و خواهران و دعوت همگانی به اسلام.

ساختار: این مرکز، دارای هیئت اجرایی است که تحت ریاست مرکزی فعالیت می کند.

نشریه: مجله مرکز اسلامی فولسم که هر دو ماه یکبار منتشر می شود.

64. جامعه اسلامی کالج میدل بری(Islamic society of Middlebury College)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: بلال حبیب

تلفن: 2543-443 ( 802)

دورنگار: 2543- 443 ( 802)

سایت: http://community.middlebury.edu/~islamic

ایمیل: Islamic@middlebury.edu

نشانی: MC Box 4231, Middlebury, VT 05753

معرفی

از مهم ترین فعالیت های جامعة اسلامی کالج، برگزاری کلاس های آموزش قرآن و زبان عربی و ارائه خدمات اجتماعی به دانشجویان مسلمان است. این مرکز کتب مورد نیاز کلاس ها از جمله قرآن، کتاب های حدیثی، فقه السنه و تفسیر قرآن را در اختیار مخاطبان قرار می دهد.

ساختار: این مرکز با کمیته ای اجرایی و زیر نظر ریاست مرکزی اداره می شود.

نشریه: خبرنامه هفتگی مناره که شامل اخبار و اطلاعاتی در مورد مجمع است.

65. جامعه اسلامی کانزاس سیتی بزرگ(Islamic Society of Greater Kansas City)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: محمد البدوی

تلفن:2267 - 763 (816)

دورنگار: 6468 – 763 ( 816)

سایت: www.isgkc.org

ایمیل: information@isgkc.org

نشانی: P.O.Box 410891,Kansas City, MO 64141

معرفی

هدف از راه اندازی این مرکز، کمک به مردم کانزاس در امور دینی است. در این راستا فعالیت هایی نظیر برگزاری فرایض دینی اسلام، برپایی محافل تفسیر و قرائت قرآن و ارائة مشاوره به مسلمانان در مورد مسائل شخصی و اسلامی را انجام می دهد. این مرکز بخشهای مختلفی چون مدرسه اسلامی کانزاس سیتی بزرگ، مدرسه پایان هفته و مسجد را نیز تأسیس کرده است.

ساختار: این مرکز، دارای هیئت مدیره و کمیته اجرایی است.

مقاله: عقاید اسلامی، شخصیت فرد مسلمان، نخستین مسلمان، نماز، رمضان، حج و عید، زندگی پس از مرگ، زنان.

نشریه: خبرنامة النور.

66. جامعة علوم اسلامی و اجتماعی(Graduate School of Islamic and Social Sciences)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

مسئول: دکتر طاها جابرالعلوی

تلفن: 7477- 779 ( 703)

دورنگار: 7999 – 779 (703)

سایت: www.siss.edu

ایمیل: school@siss.edu

نشانی: - A Miller Drive S. E. Leesburg, VA 20175 USA780

معرفی

جامعه علوم اسلامی برای تأمین اهداف ذیل تأسیس شده است:

1- ایجاد ارتباط میان دانش و ارزش های والای انسانی؛

2- ایجاد ارتباط میان دین و استدلال به عنوان مکمل یکدیگر؛

کتابخانة این جامعه با نام ابن خلدون حاوی 35000 جلد کتاب در موضوعات ادبیات عرب، فلسفه، اقتصاد، حدیث، علوم اجتماعی، تفسیر، مطالعات زنان و... بوده و از کتابخانه های غنی اسلامی در آمریکا به شمار می رود.

ساختار: این مرکز با هیئت علمی و تحت نظر ریاست مرکزی اداره می شود.

مقاله: مقالات بسیاری در موضوعات مختلف اسلامی به چاپ رسیده است که از آن جمله می توان به مقالاتی در مورد مسئلة حجاب و قوانین سیاسی اشاره نمود.

پژوهش های در دست انجام: پژوهش در مورد فرهنگ و تمدن اسلام.

67. جامعه مسلمانان آمریکایی(Muslim American Society)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: دکتر سهیل قانونچی

سال تأسیس: 1963 میلادی

تلفن: 6525- 998- ( 703)

دورنگار: 6525- 988- ( 703)

سایت: www.masnet.org

ایمیل: mas@masnet.org

نشانی: P.O. Box 1896, Falls Church, VA 22041

معرفی

جامعه مسلمانان آمریکا با هدف آموزش اسلام در همة سطوح، فعالیت هایی چون برگزاری نشست هایی با موضوعات اسلامی، برپایی مراسم های مذهبی، ایجاد کتابخانة اسلامی و راه اندازی مدرسة عمومی را جزء برنامه های خود قرار داده است.

اهداف این مرکز به شرح زیر است:

1- رساندن پیام اسلام به مسلمانان و غیر مسلمانان؛

2- تشویق مسلمانان به شرکت در ساختن جامعه ای اخلاقی و معنوی؛

3- ترویج ارزش های نظام خانواده بر اساس تعالیم اسلامی؛

4- ایجاد و تقویت اتحاد میان مسلمانان و سازمان های اسلامی در جهت همکاری مشترک.

ساختار: این مرکز، دارای کمیته اجرایی و تحت ریاست مرکزی است.

مقاله: درود بر خواهران شجاع ما که با حجابند، پندی به مسلمانان ساکن آمریکا.

نشریه: مجله مسلمانان آمریکایی.

68. جامعة مسلمانان آمریکایی (شعبة نیویورک)(Muslim American Society ( MAS – NY = MAS Chapter in New York))

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

سال تأسیس: 1992 میلادی

تلفن: 2325905- ( 718)

دورنگار: 2325103 ( 718)

سایت: www.mas-ny.org

ایمیل:ny.org info@mas-

نشانی: Muslim Youth Center, 1933 Bath Ave., Brooklyn, NY 11214

معرفی

این مرکز سازمانی مذهبی، آموزشی، اجتماعی و خیریه است و در جهت تحقق اهداف ذیل فعالیت می کند:

1- رساندن پیام اسلام به مسلمانان و غیر مسلمانان و ایجاد تفاهم در میان آنها؛

2- تشویق مسلمانان به مشارکت در پی ریزی جامعه ای اخلاقی و معنوی؛

3- ارائه راهکارها و پیشنهادهای اسلامی و عملی برای حل مشکلات موجود در جامعه؛

4- ترویج ارزشهای نظام خانواده بر اساس مبانی اسلام؛

5- ترویج ارزش های انسانی اسلام، مانند اخوت، مساوات، عدالت، مروت، همدردی با همنوعان و صلح.

ساختار: این مرکز با رئیس و هیئت مدیره اداره می شود و دارای چندین بخش از جمله: تربیت،جوانان و خواهران است.

مقاله: اسلام و سیاست عدم خشونت، اطمینان به خدا و تأثیر آن.

69. جامعة مسلمانان منطقة آل دالس(All Dulles Area Muslim Society (ADAMS))

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: امام محمد مجید

سال تأسیس: 1983 میلادی

تلفن: داخلی 101،1325 - 433 – 703 دورنگار: 8611- 434- 571

سایت: www.adamscenter.org

ایمیل: waseem4adams@yahoo.com

نشانی: ADAMS Center, P. O. Box 1085, Herndon, VA 20172

معرفی

این مرکز خدمات مذهبی و اجتماعی در پرتو تعالیم قرآن و سنت از جمله ترویج ارزش های مذهبی از طریق فعالیت های اجتماعی را ارائه می کند.هنچنین در راستای پیوند میان مسلمانان با فرهنگ های مختلف، سمینارهای هفتگی برگزار می کند. گفتنی است که جوانان در فعالیت های اسلامی مرکز، نقش بسزایی ایفا می کنند. این مرکز مدرسه ای را تحت پوشش دارد که در روزهای یکشنبه به آموزش قرآن و سایر تعالیم دینی می پردازد.

ساختار: این مرکز زیر نظر ریاست و با کمیتة اجرایی و هیئت امنا اداره می شود.

نشریه: خبرنامة ماهانه که حاوی مطالبی در مورد مسلمانان است.

70. جماعت شیعة اثنی عشری پنسیلوانیا(Shia Ithna-Ashari Jamaat of Pennsylvania (SIJPA))

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: محمد خاکو

تلفن: 1900 - 398 ( 610)

دورنگار: 1918 – 398 (610)

سایت: www.sijpa.org

ایمیل: secretary@Sijpa.org

نشانی: Shia Ithna-Asheri Jamaat of Pennsylvania, Al-Ahad Islamic Center 1500 Ridgeview Drive, Allentown, PA 18104, USA

معرفی

این مرکز، علاوه بر برپایی مراسم مذهبی، فعالیت های متعددی از جمله تأسیس مرکز اسلامی «الأحد» را در دستورکار قرار داده است. بیشتر فعالیت های این مرکز به مراسم شیعیان اختصاص دارد.فعالیت های ورزشی، برگزاری اردوهای آموزش مفاهیم و مبانی اسلام و معرفی حوزه های علمیه موجود از فعالیت های جدید این مرکز به شمار می آید.

ساختار: این مرکز با هیئت اجرایی اداره می شود که دو سال یک بار انتخاب می گردند و همچنین دارای هیئت امنای 3 نفره است که به مدت پنج سال این سمت را بر عهده دارند.

کنفرانس: کنفرانس جوانان در مورد ارزش های اسلامی.

71. جماعت شیعه اثنی عشری لس آنجلس، کالیفرنیا(Shia Ithna-Asheri Jamaat of Los Angeles, California)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی، پژوهشی، فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: مظاهر کِرمالی

تلفن: 7442- 942- 562

دورنگار: 9722- 942- 562

سایت: www.lajamaat.org

ایمیل: webmaster@Lajamaat.org

نشانی: Serapis Avenue, Pico Rivera, CA7925

معرفی

این انجمن در راستای اهداف خود به فعالیت های زیرمی پردازد: برپایی فرایض دینی، تأسیس مدرسه ای اسلامی با هدف تعلیم آموزه های مکتب تشیع به علاقه مندان، راه اندازی مجالس جشن و نوحه سرایی در مناسبت های مذهبی مختلف، اطلاع رسانی به مسلمانان منطقه دربارة اخبار جهان اسلام به خصوص اخبار سیاسی و ایراد سخنرانی های مذهبی، شایان ذکر است جوانان در انجام فعالیت های این مرکز نقش ویژه ای دارند.

ساختار: این مرکز با هیئت اجرایی و زیر نظر ریاست فعالیت دارد.

مقاله: ماه مبارک رمضان، تونل بیت المقدس: تمام شده اما اثبات نشده، سپاه صحابه یا سپاه یزید، از محققان بپرسید

72. جماعت شیعة اثنی عشری نیویورک(Shia Ithna-Asheri Jamaat of NY (SIJNY))

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: عبدالرسول خلفان

تلفن: 7680- 507 ( 718)

دورنگار: 7680- 507 ( 718)

سایت: www.sijny.org

ایمیل: info@sijny.org

نشانی: Street, Woodside, NY 1136748-67

معرفی

این مرکز یک مدرسة اسلامی به نام مدرسه الحسین است که به آموزش مبانی تشیع به علاقه مندان می پردازد. همچنین محافل قرائت و تفسیر قرآن، جلسات بحث در مورد مسائل اسلامی و سمینارهایی با موضوعات مختلف اسلامی برگزار می کند.

ساختار: این مرکز، زیر نظر ریاست و با کمیتة مدیریتی اداره می شود و دارای یک بخش زنان نیز است.

مقاله: مقالات آنلاین: اقتصاد اسلامی مبانی ایدئولوژیک و حقوقی آن، درآمدی بر اسلام توسط آیت الله العظمی گلپایگانی (ره)، روابط فرهنگی میان مسیحیت و اسلام، واکنش اهل سنت نسبت به عصمت اهل بیت (ع) و....

نرم افزار: نرم افزارهای چندرسانه ای دعا، نوحه، مجالس، زیارت و مناجات.

نشریه: مجلة النساء.

73. جمعیت اسلامی دانشگاه بوستُن(The Islamic Society of Boston University)

کشور: آمریکا

ماهیت: فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: سلمان شازیب

سایت: http://peoplebu.edu/isbuact

ایمیل: isbuact@bu.edu

نشانی: George Sherman Union – 4th Floor, 775 Commonwealth Av, Boston, MA 02125

معرفی

این مرکز برای دست یابی به اهدافی، مانند تقویت روحیه برادری در میان مسلمانان دانشگاه، کمک به فهم هر چه بیشتر دین اسلام در جامعه و ارائه منابع اسلامی به مسلمانان و غیر مسلمانان فعالیت می کند. در این راستا اقداماتی از قبیل برگزاری نشست ها و کنفرانس های مختلف را در دستورکار خود قرار داده است.

گفتنی است اتحادیة خواهران مسلمان دانشگاه نیز در سال گذشته با هدف گسترش فعالیت های اجتماعی، فرهنگی واسلامی خواهران تأسیس گردید.

ساختار: این جمعیت دارای کادر اجرایی زیر نظر ریاست مرکزی است.

مقاله: تصور غلط از حجاب، گروه های مذهبی دانشگاه باید به همه مذاهب اجازه فعالیت دهند.

نشریه: یک نشریه روزانه به صورت رایگان انتشار می یابد.

74. جمعیت اسلامی ریچموند بزرگ(Islamic Society of Greater Richmond (ISGR))

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

تلفن: 4177 – 673 – ( 804)

دورنگار: 1147 – 750 ( 804)

سایت: www.isgr.org

ایمیل: info@isgr.org

نشانی: Rigsby Rd, Richmond, Virginia 23226-2915 USA6324

معرفی

این مرکز فعالیت های خود را در دو بخش عبادی و آموزشی سامان داده است. فعالیت های عبادی شامل برگزاری مراسم عقد و عروسی زوج های جوان است و فعالیت های آموزشی مشتمل است بر تأسیس مدرسة اسلامی برای کودکان در روز یکشنبه ( آخرهفته) با ارائه برنامه هایی نظیر آموزش قرآن و داستان، آموزشهای اسلامی برای خواهران و ارائه خدمات اطلاع رسانی مانند در اختیار گذاشتن کتب اسلامی

مقاله: مقالات بسیاری در موضوعات حدیث، قرآن، اسلام و... در این مرکز نگاشته شده است که عناوین برخی از آنها عبارتند از: ازدواج های متعدد در اسلام؛ انواع حدیث؛ دوست داشتن واقعی پیامبر (ص)؛ قرآن چیست ؟ راهی به سوی قرآن.

75. جمیعیت اسلامی مونموث کانتی(Islamic Society of Monmouth County)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: محمد مسعد

سال تأسیس: 1986 میلادی

تلفن: 3321 – 671 ( 732)

دورنگار: 3321 – 671 ( 732)

سایت: www.Islamicsocietyofmonmouthcounty.org

نشانی: Red Hill Rd, Middletown, NJ 07748, USA496

معرفی

از فعالیتهای اصلی این مرکز، ارائة خدمات مذهبی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی به مسلمانان منطقه است.

این مرکز برای تأمین اهداف ذیل فعالیت می کند:

1- ارائة خدمات به مسلمانان مونموث کانتی؛

2- تعلیم مبانی اسلام به مسلمانان و غیر مسلمانان؛

3- تأسیس یک مرکز اسلامی برای کودکان؛

4- تحکیم اتحاد مسلمانان؛

5- همکاری با دیگر مراکز اسلامی در راستای این اهداف.

ساختار: این مرکز، دارای هیئت مدیره زیر نظر ریاست مرکزی است.

نشریه: خبرنامة ماهانه که اخبار مرکز و مراکز اسلامی همجوار را در بر می گیرد.

76. جمعیت اسلامی ورسِِستر بزرگ(Islamic Society of Greater Worcester)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: دکتر منصور خان

تلفن:4377 – 752 ( 508)

دورنگار: 4377 – 752 ( 508)

سایت: www.isgw.org

ایمیل: aelkerm@massmed.org

نشانی:Laurel St, Worcester MA 0160557, USA

معرفی

از مهم ترین اقدامات این جمعیت، آموزش قرآن، ادبیات عرب و تفسیر است. این فعالیت ها در مدرسة این مرکز در روز یکشنبه انجام می شود که بسیار مورد استقبال علاقه مندان قرار می گیرد. همچنین در طول هفته کلاس هایی دربارة تاریخ زندگانی پیامبر(ص)، حدیث بخاری و سیره زندگانی صالحان برگزاری می گردد. از دیگر فعالیت های این مرکز، تلاش در جهت گسترش همکاری و همدلی میان پیروان مذاهب مختلف است.

ساختار: این مرکز دارای کمیتة اجرایی است که زیر نظر هیئت امنای 5 نفره فعالیت می کنند.

77. جمعیت قرآن و سنت(The Quran and Sunnah Society)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

تلفن: 3763 – 893 ( 313)

دورنگار: 3748 – 893 ( 313)

سایت: www.qss.org

ایمیل: Quransunna@aol.com

نشانی: 19800 Van Dyke, Detroit, MI 48234, USA

معرفی

این مرکز با هدف دعوت مردم به دین اسلام وکمک به آنان برای فهم مبانی اسلام تأسیس شده است و تاکنون خدماتی چون کتابخانه آنلاین که در آن می توان متن کامل کتاب ها را مطالعه کرد و در کنار فهرست چکیدة مختصر آن را دید. از طرح های جالب وب سایت این مرکز، کتابخانة صوتی است که در آن کتاب ها به صورت صوتی قابل دریافت هستند. بیشتر این کتاب ها در موضوعات قرآن، عقاید، عبادات، سنت و فقه میباشند.

از دیگر فعالیت های این مرکز، برگزاری کلاس های هفتگی با آموزش مبانی توحید با محوریت کتاب «القول المفید فی شرح کتاب التوحید» است.

ساختار: این مرکز، دارای کمیته های مختلفی است که هر کدام بخشی از فعالیت های مرکز را به عهده گرفته است.

کتاب: چندین کتاب در این مرکز به چاپ رسیده است که به صورت آنلاین در سایت موجود است. از جمله: نوآوری های حج و عمره، اشتباهاتی که باید در نماز از آن ها پرهیز کرد، صفات صلاه النبی (ص) و مناسک حج و عمره.

مقاله: جایگاه سنت، حدیث قول و مقالاتی در موضوع نماز، قرآن و سنت و ... به چاپ رسیده است.

کنفرانس: برگزاری کنفرانس های سالانه در موضوعات مختلف اسلامی که شانزدهمین آن برگزار خواهد شد.

78. دارالإسلام(Dar al Islam)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

سال تأسیس: 1979 میلادی

تلفن: 4515 – 685 – 505

دورنگار: 4515 – 685 – 505

سایت: www.daralislam.org

ایمیل: rcoburn@igc.apc.org

نشانی: Dar al Islam, P. O. Box 180, Abiquiu, NM 87510

معرفی

این مرکز برای بهبود وضعیت جامعه مسلمانان، به آموزش، همکاری با سایر مؤسسات و انجام برنامه های مفید برای مسلمانان و غیر مسلمانان می پردازد.

در این راستا اهداف ذیل را پیگیری می کند:

1- انتقال علوم صحیح و واقعی اسلامی به مردم آمریکا؛

2- تقویت ساختارهای اخلاقی و اجتماعی جامعه؛

3- ایجاد پیوند میان مسلمانان و سایر افراد معتقد به اهداف مرکز؛

4- رسیدگی به مسائل مسلمانان آمریکا؛

ساختار: این مرکز، دارای هیئت اجرایی است که ادارة این مرکز را بر عهده دارد.

نشریه: خبرنامة ماهانه که حاوی اخبار مرکز و مسائل اسلام می باشد.

سایر فعالیت ها: دارالاسلام دارای یک مسجد و مدرسه نیز است که به منظور پرکردن خلأ آگاهی آمریکایی ها نسبت به مسائل اسلام به آموزش، ایجاد مدارس، کالج ها و گروه های انتشاراتی توجه خاصی دارد.

79. دفتر اطلاعات اسلامی هاوایی (Islamic Information Office of Hawaii)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

سال تأسیس: 1996 میلادی

تلفن: 6262 – 947 ( 808)

دورنگار: 6223 – 947 ( 808)

سایت: www.iio.org

ایمیل: mah@iio.org

نشانی: P.O. Box 11011, Honolulu, HI 96828

معرفی

این دفتر وابسته به انجمن اسلامی هاوایی است و با هدف ارائة مبانی دین اسلام و راه حل های اسلامی به جهانیان، جمع آوری، انتشار و توزیع اطلاعات مرتبط با اسلام و جهان اسلام تأسیس شده است. در حال حاضر به مسلمانان هاوایی خدمات ارائه می کند.

مدرسه القصی تحت پوشش این دفتر، برای آموزش زبان عربی، انجام مطالعات مذهبی و حفظ و قرائت قرآن فعالیت می نماید.ساختار: این مرکز با هیئت اجرایی و زیر نظر رئیس اداره می شود.

80. سازمان امامیة پیتزبرگ ( مرکز اسلامی زینبیه)(Imamia Organization of Pittsburgh (Zainabia Islamic Center))

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: سید ظفر زیدی

سال تأسیس: 1998 میلادی

تلفن: 9381 – 798 – 412 – ( 001)

دورنگار: 9381 – 798 – 412 – ( 001)

سایت: www.imamia.com

ایمیل: info@imamia.com

نشانی: Islamic School, 507 Beatty Road, Monroeville, PA 15146,U.S.A.

معرفی

این سازمان به ارائة خدمات به شیعیان منطقة پنسیلوانیای غربی و ترویج تعالیم اسلامی بر مبنای قرآن و سیره اهل بیت (ع) و حفظ و ترویج ارزش های اسلامی می پردازد. در راستای تأمین این اهداف، مرکز اسلامی زینبیه را تأسیس کرده است. این سازمان مدرسه ای اسلامی را تحت پوشش دارد که عقاید، فقه، حدیث، اخلاق، حفظ و تفسیر و قرائت و دیگر علوم قرآنی، مطالعة تطبیقی ادیان و گفت وگوی شیعه و سنی را آموزش میدهد.

ساختار: این مرکز زیر نظر ریاست و با کمیتة اجرایی اداره می شود.

مقاله: مقالات زیادی در موضوعات مختلف اسلامی در خبرنامة این مرکز به صورت ماهانه منتشر می شود؛ از جمله: مقاله ای راجع به کربلا.

نشریه: خبرنامة ماهانه که حاوی مطالبی در موضوعات مختلف اسلامی است.

81. سازمان بین المللی زنان مهندس پاکستانی(The International Organization of Pakistani Women Engineers (IOPWE))

کشور: آمریکا

ماهیت: فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: نبیها مؤیدی

سال تأسیس: 1995 میلادی

سایت: www.iopwe.org

ایمیل:info@iopwe.org

نشانی: P. O. Box 610704, San Jose, CA 95161-0704, USA

معرفی

این سازمان با هدف زدودن نگرش های منفی در مورد نقش اجتماعی زنان پاکستانی در جامعه و کمک به ارتقای سطح آگاهی و علمی آنان تأسیس شده است. در این راستا پروژه هایی نظیر اعطای بورس تحصیلی و وام فارغ التحصیلی، نظارت الکترونیک، بازدید از مدارس پاکستان و برگزاری سمینار را سازماندهی می کند.

ساختار: این مرکز با هیئت مدیره و کمیتة اجرایی، زیر نظر ریاست فعالیت می کند.

مقاله: زنان مسلمان و پروژه های ملی، زن و اسلام.

نشریه: خبرنامة سازمان (IOPWE).

82. سازمان هنر و معماری اسلامی(Islamic Arts and Architecture)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی

سایت: www.Islamicart.com

ایمیل: Mgiuao@yahoo.com

نشانی: Islamic Arts and Architecture Organization, 5270 Timberline Rd.Columbus, ohio 43220,USA

معرفی

این سازمان دارای یک مدرسة معماری است. در این مدرسه، تاریخ و هنر معماری اسلامی تدریس می شود. بخش کتاب شناسی مدرسه نیز به اطلاع رسانی به دانشجویان علاقه مند به کتب معماری اسلامی می پردازد.

مقاله: این مرکز مقالات بسیاری را در زمینه های مختلف معماری اسلامی به چاپ رسانده است.

پژوهش های در دست انجام: پژوهش در زمینة معماری اسلامی.

83. شرکت بین المللی فیلاکه(Failaka International, Inc)

کشور: آمریکا

ماهیت: پژوهشی

وابستگی: خصوصی

سال تأسیس: 1996 میلادی

تلفن: 6891 – 829 ( 312)

دورنگار: 4248 – 391 ( 209)

سایت: www.failaka.com

ایمیل: contact@failaka.com

نشانی: West Adams, Suite 908, Chicago, IL 60607, USA 1201

معرفی

شرکت فیلاکه، نخستین شرکتی است که بر اطلاعات عملکردی صندوق ها و درایی های خالص اسلامی نطارت داشته و آنها را منتشر کرده است. یکی از طرح های آن، برنامة اطلاعات مالی اسلامی (HIFIP) است.

شرکت فیلاکه با تأسیس مرکز اطلاعات و تحقیقات، در جهت تأمین بودجه تحقیق در مورد محصولات و خدمات مالی اسلامی وتوسعة آنها و نیز ارائه تحلیل های صنعتی و مطالعات بازاریابی فعالیت می کند.

ساختار: این مرکز با یک گروه اجرایی زیر نظر مسئول فعالیت می کند.

مقاله: انتشار مقالات تحقیقاتی در مورد اقتصاد و سرمایه گذاری.

کنفرانس: نخستین کنفرانس بانکداری اسلامی، سمینار بین المللی بانکداری و امور مالی اسلامی، کنفرانس بانکداری اسلامی – جهانی.

84. شورای امور اجتماعی مسلمانان(Muslim Public Affairs Council)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: سلام المرایتی

سال تأسیس: 1988 میلادی

تلفن: 3443 – 383 ( 213)

دورنگار: 9674 – 383 (213)

سایت: www.mpac.org

ایمیل: salam@mpac.org

نشانی: Wilshire Boulevard, #217 Los Angeles, CA 900103010

معرفی

این شورا برای تحقق اهداف زیر فعالیت می کند:

1- معرفی هویت مسلمانان آمریکایی؛

2- تربیت زنان و مردان نسل آینده براساس اهداف و بینش های این شورا؛

3- به تصویر کشیدن چهرة واقعی اسلام در رسانه های جمعی و فرهنگ عامه؛

4- آموزش مبانی اسلام به مسلمانان و غیر مسلمانان؛

5- ایجاد روحیة همبستگی میان مسلمانان و غیر مسلمانان؛

ساختار: این شورا، دارای هیئت امنا تحت ریاست مرکزی است.

مقاله: ارتباط دادن حج با ترور؟ یادآوری یک نسل کشی دیگر، فلسطین: مردمی در بند، آشکارسازی راز فتوا.*

*. شناسه

85. مرکزالحوار(Al-Hewar Center)

کشور: آمریکا

ماهیت: فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: صبحی قندور

سال تأسیس: 1994 میلادی

تلفن:6277 - 281 (703) دورنگار: 0528- 281 (703)

سایت: www.alhewar.com

ایمیل: alhewar@alhewar.com

نشانی:P.O.Box 2104 Vienna Virginia 22180 USA

معرفی

این مرکز با هدف زدودن تصویر منفی از اعراب و مسلمانان در جامعة آمریکا و ایجاد تفاهم میان جامعة اعراب و آمریکا تشکیل شده است. در این راستا سعی کرده است محیطی مناسب برای بحث و تبادل نظر میان مسلمانان و دیگران فراهم آورد.

ساختار: این مرکز، زیرنظر مدیریت «مجله الحوار» اداره می شود.

کتاب: انتشار کتبی در مورد خاورمیانه، اعراب و اسلام.

نشریه: مجله الحوار.

مقاله: مقالات در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اعتقادی در مجله الحوار به چاپ می رسد.

86. مرکز اسلامی اُلدبریج(The Islamic Center of Old Bridge)

کشور: آمریکا

ماهیت: آموزشی و فرهنگی

وابستگی: خصوصی

تلفن: 2030 - 583 (732)

سایت: www.masjidicob.com

ایمیل: icob@masjidicob.com

نشانی: Route35 North, Laurence Harbor,NJ08879205

معرفی

این مرکز دارای یک مؤسسة اسلامی مسجد و کتابخانة عمومی با تعداد زیادی کتاب در موضوعات مختلف اسلامی است. برخی از فعالیت های آن عبارتند از: برگزاری کلاس های قرآن، حدیث و تفسیر، دعوت همگانی به اسلام و نشر و تبلیغ معارف اسلامی.

ساختار: این مرکز با نظارت امام جماعت مسجد اداره می شود.

مقاله: قرآن مقدس، گفت و گو با یوسف اسلام، حجاب، مسلمانان بزرگ قرن بیستم.

87. مرکز اسلامی کلمبیا (مسجد المسلمین)(Islamic Center of Colombia (Masjid al-Muslimin))

کشور: آمریکا

ماهیت: فرهنگی

وابستگی: خصوصی

مسئول: محمد سید عدلی

سال تأسیس: 1981 میلادی

تلفن: 7242 - 254 (803) دورنگار: 7242 - 254 (803)

سایت: www.almasjid.com

ایمیل:islamiccenterofcolombia@yahoo.com

نشانی:Islamic Centerof Colombia,Masjid al Muslimin,1929 Gerais Street, Colombia, SC 29201, USA این مرکز که در نزدیکی دانشگاه کارولینای جنوبی قرار دارد، به ارائة رهنمودهای اسلام به دانشجویان مسلمان این دانشگاه می پردازد و در جهت دعوت همگانی به اسلام، کلاس ها، سخنرانی ها و جلسات مشاوره را برگزار می کند.

همچنین مدرسه ای اسلامی را تحت پوشش دارد که در پایان هفته، قرآن، احادیث، سیرة اسلامی و تاریخ اسلام آموزش می دهد. این مرکز از مؤسسات مربوط به زنان مسلمان و فعالیت های آنها حمایت می کند و برنامه های آموزشی نیز برای جوانان در نظر می گیرد.

ساختار: این مرکز یک مجلس شورا، کمیتة برادران، کمیتة خواهران و کمیتة امنیت دارد و با یک مجمع مشورتی اداره می شود.