مجلات > انقلاب اسلامی و دفاع مقدس > امید انقلاب > مهر 1387 - شماره 394


خانه و مدرسه من!

پدید آورنده : مریم رامادان ، صفحه 33

انجمن اولیا و مربیان مظهر همکاری خانه و مدرسه در تعلیم و تربیت دانش آموزان است، خانه ومدرسه دو نهاد تربیتی مهم بشمارمی آیند که در صدر عوامل تاثیرگذار بر روند رشد و تکامل رفتار آینده سازان جامعه قرار دارند.

اولیا به عنوان صاحبان اصلی سرمایه های ارزشمند، دارای حق اظهار نظر، نظارت و در برخی موارد حق دخالت در مسایل آموزش و پرورش هستند، تنهادراین صورت است که فرآیند پیچیده و عمیق تعلیم و تربیت به شکل درست و شایسته اجرا و موجب رشد و تعالی خواهد شد. در عین حال مهمترین نقش در پرورش فکری و روانی کودک به عهده مدرسه است و از سوی دیگر تا زمانی که اهمیت ارتباط میان خانواده و مدرسه برای اولیا روشن نشود نمی توان آنها را در مسایل آموزش و پرورش مشارکت داد.

خانه و مدرسه زمانی رسالت آموزشی و تربیتی خود را به نحو مطلوب اجرا می کنند که از وظایف خود شناخت کافی داشته باشند و نقش تربیتی خاص خود را با بصیرت اجرا کنند.

یک روانشناس کودک درباره اهمیت ارتباط میان والدین با مدرسه می گوید: وقتی کودک می بیند که والدین، مدرسه و فعالیت های مربوط به آن را مهم می دانند در درون خود احساس رضایت می کنند.

شرکت در جلسات خانه و مدرسه به دانش آموز می فهماند که اطلاعات بی واسطه و آزادانه بین والدین و آموزگار او رد و بدل و این امر باعث می شود دانش آموز برای مدرسه و آموزگارش احترام بیشتری قایل شود.

وی معتقد است: کودکانی که والدینشان در فعالیتهای مربوط به مدرسه شرکت می کنند نوعی روحیه اجتماعی پیداکرده و نسبت به جامعه و مسایل مربوط به آن احساس مسوولیت بیشتری دارند.

به نظر یک کارشناس علوم تربیتی هم مهمترین عامل رشد انجمن های اولیا و مربیان انسجام فکری اولیا، مربیان و مدیران واحدهای آموزشی است.

وی عنوان کرد بررسی ها نشان می دهد وجود این انجمنها در واحدهای آموزشی و در پیشرفت علمی دانش آموز نقش بسزایی داشته است. البته ارتباط خانه و مدرسه فرصت مناسبی برای مشارکت اولیا در برنامه های آموزشی و تربیتی است و

این امر در شکل دهی شیوه های تربیتی واحد وتحقق اهداف آموزش و پرورش با اهمیت است.

در نهایت هماهنگی بین رویه های تربیتی در خانه و مدرسه و همچنین ثمره پیوند این دونهاد، به انسجام شخصیت دانش آموزان منجر می شود

اما ایا این جلسات می تواند از جلسات مالی و مشکلات اجرایی مدرسه پا را فراتر بگذارد و به مسائل بزرگتری بپردازد.

تجربه نشان داده است که ممکن است و بسته به همت و همراهی اولیا و مربیان موثر و مفید.خواهد بود.