مجلات > عقيدتی، فرهنگی، اجتماعی > پیام صادق > مهر تا اسفند 1385، شماره 66، 67 و 68


اخبار معاونت آموزشی

پدید آورنده : ، صفحه 31

اخبار و گزارش دفتر پشتیبانی آموزش و آزمونهای خاص:

1-برگزاری آزمون دکتری در 3 رشته : علوم اقتصادی - علوم سیاسی - حقوق خصوصی (آبانماه 85)

2-برگزاری آزمون سراسری معارف اسلامی(اسما) ورودی به دکتری (آبانماه 85)

3-برگزاری امتحان جامع ورودی به کارشناسی ارشد پیوسته

4-برگزاری آزمون جامع زبان (انگلیسی و فرانسه) ورودی به دکتری

5-برگزاری همایش تشویق دانشجویان ممتاز علمی (یادواره شهید امینی)در تاریخ 85/11/17 با حضور رییس و معاونان دانشگاه، رؤسای دانشکده هاو دانشجویان ودانش آموختگان دانشگاه با همکاری اداره کل روابط عمومی و بین المللی

6-پرونده بررسی شده با موضوعات مختلف در شورای بررسی پایان نامه ها 51 مورد.

7-تشکیل 13 جلسه شورای بررسی پایان نامه ها.

8-تشکیل 10 جلسه شورای آموزشی

9-تشکیل 9 جلسه کمیسیون آموزشی

10 - تشکیل 5 جلسه شورای بررسی غیبتها

پذیرفته شدگان دکتری

نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی دانشگاه پذیرفته شده

قبولی دکتری الهیات

عباس خسروی فارسانی الهیات، معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه اصفهان

قبولی دکتری رشتة اقتصاد

حسین میرشجاعیان معارف اسلامی واقتصاد دانشگاه تهران

قبولی دکتری رشتة سیاسی

محمد شجاعیان معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات

حسین شریفی معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات

محمد جمشیدی معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه تهران

محمدرضا اقارب پرست معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات

قبولی دکتری رشتة حقوق

عبدالمهدی حیدری معارف اسلامی و حقوق دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات

محمد مهدی حاجیان معارف اسلامی و حقوق دانشگاه تربیت مدرس/ تهران (پردیس قم) آزاد

مصطفی جلالی ورنامخواستی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه تهران(پردیس قم )

علی شهسواری معارف اسلامی و حقوق دانشگاه تربیت مدرس

شهید شاطری پور معارف اسلامی و حقوق دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات

مهدی اسماعیلی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات

سیدعلی خزائی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه تهران (پردیس قم) آزاد- واحد علوم و تحقیقات

قبولی دکتری رشتة مدیریت

سجاد سیاح معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه تهران

جلال غفاری معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه تهران

عبدالله بیچرانلو معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه تهران

سید صادق بحرینی معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات

سیدمجتبی امامی معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه تهران ( پردیس قم )

سعید شیرزادی معارف اسلامی و مدیریت تهران / شهید بهشتی

مرتضی رجوعی معارف اسلامی و مدیریت اصفهان / تهران(پردیس قم)

مهدی نجفی معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه تهران

مرتضی سلطانی معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه تهران / شهید بهشتی

سیدجعفر زنوزی معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

مهدی ذوالفقارزاده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه تهران ( پردیس قم )

وحید خاشعی معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه شهید بهشتی/ تربیت مدرس