مجلات > علمی، خبری > معارف > مهر 1384، شماره 29


فصلنامة پژوهشی اندیشـة نوین دینی

پدید آورنده : ، صفحه 62

اشاعه و گسترش اندیشه های نوین در حوزة کلام دینی و تقویت باورها و آموزه های اعتقادی و در کنار آن ارتقای سطح علمی و ایجاد زمینه های تحقیق و پژوهش جهت استادان معارف اسلامی دانشگاه های سراسر کشور، به عنوان هدف انتشار این فصلنامه ذکر شده است.

دکتر کلانتری، معاون محترم امور اساتید، مدیر مسئول این نشریه است که شماره اول آن در تابستان امسال منتشر می شود، دکتر احد فرامرز قراملکی هم سردبیری این فصلنامه را برعهده دارد. اعضای هیأت تحریریه این فصلنامه (به ترتیب حروف الفبا) عبارتند از: غلامرضا اعوانی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، عبدالحسین خسروپناه استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، احد فرامرز قراملکی دانشیار دانشگاه تهران، ابراهیم کلانتری استادیار دانشگاه الزهرا، محمد محمدرضایی دانشیار دانشگاه تهران، فتح الله نجارزادگان دانشیار دانشگاه تهران، علی نصیری استادیار دانشگاه علم و صنعت.

در اولین شماره از این فصلنامه مقالات زیر به چاپ رسیده است:

مبانی کلامی حق و تکلیف/ آیت الله استاد عبدالله جوادی آملی، تأمل معرفتی و روش شناختی دربارة جدایی فروید و یونگ/ احد فرامرز قراملکی و جنان ایزدی، چیستی معرفت در معرفت شناسی معاصر/ عبدالحسین خسروپناه، انسان کامل در عرفان اسلامی/ محمد نصیری، نقد الگوی URI در مسأله دین و جهانی شدن/ زینب برخورداری، سفسطه پروتاگوراس و انسان محوری/ مسلم محمدی.

اساتید محترم می توانند جهت ایجاد ارتباط با مسئولین این نشریه و دریافت اشتراک از نشانی های زیر استفاده کنند:

نشانی: قم، خیابان صفائیه، جنب کوچه 37، پلاک 723، صندوق پستی 3456-37185 دورنگار: 7747240

پست الکترونیکی: Andishe@maaref site.com

برای اشتراک سالانه(چهار شماره) 2000 تومان به شماره حساب 72096 به نام آقایان کلانتری و مبینی بانک تجارت قم، شعبه شهدا (15310) واریز نمایید.

فصلنامة تخصصی مطالعات انقلاب اسلامی

مطالعات انقلاب اسلامی در بخش اهداف خود، به اشاعه و گسترش اندیشه های سیاسی - اسلامی در حوزة مطالعات انقلاب اسلامی، بررسی مقایسه ای انقلاب های معاصر، اندیشة سیاسی امام خمینی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تقویت باورها و آموزه های اعتقادی و ارزشی انقلاب اسلامی و در کنار آن ارتقای سطح علمی و ایجاد زمینه های تحقیق و پژوهش جهت استادان معارف اسلامی دانشگاه های سراسر کشور اشاره کرده است.

شمارة اول این نشریه به مدیر مسئولی دکتر کلانتری معاون محترم امور اساتید و سردبیری دکتر عباس ملکی در تابستان سال جاری به چاپ می رسد. در این شماره عناوین زیر به چشم می خورد:

جمهوری اسلامی ایران و چالش کارآمدی/ بهرام اخوان کاظمی، مبانی انسان شناسی انقلاب اسلامی/ نجف لک زایی، تأثیرات منطقه ای و جهانی انقلاب اسلامی ایران/ مصطفی ملکوتیان، انقلاب اسلامی ایران و نظام بین الملل موشکافی در طیف همسویی تا تقابل/ عباس ملکی، نگاهی به کارنامه نظام جمهوری اسلامی/ محمدرضا مرندی، جایگاه و نقش رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقایسه آن با قوانین اساسی دموکراسی های غربی/ مسعود اخوان کاظمی، کارآمدی حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی/ محسن رضوانی، تفاوت انقلاب اسلامی گرایش های افراطی اخیر در جهان/ مارک کتس.

اعضای هیأت تحریریه این فصلنامه عبارتند از: دکتر بهرام اخوان کاظمی عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز، حجت الاسلام و المسلمین حمید پارسانیا عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم، آیت الله عباسعلی عمید زنجانی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر محمدرضا مجیدی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر ابراهیم کلانتری عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا، دکتر منوچهر محمدی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر محمدرضا مرندی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر مصطفی ملکوتیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دکتر عباس ملکی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف، دکتر علی اکبر ولایتی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، حجت الاسلام و المسلمین محمدجواد نوروزی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

اساتید محترم جهت ایجاد ارتباط و دریافت اشتراک مجله می توانند از این نشانی ها استفاده کنند:

نشانی: قم، خیابان شهدا(صفائیه)، روبروی بانک سپه، شماره 723، صندوق پستی 3456-37185.

تلفن: 3و7735472؛ 8-7734327 نمابر: 7747240.

پست الکترونیکی: Islamic Revolution@maaref Sit.com

برای اشتراک سالانه(چهار شماره) 2000 تومان به شماره حساب 72096 به نام آقایان کلانتری و مبینی بانک تجارت قم، شعبه شهدا (15310) واریز نمایید.