مجلات > عقيدتی، فرهنگی، اجتماعی > دیدار آشنا > خرداد 1380، شماره 12


مسابقه دیدار; همراه با جوایز ارزنده

پدید آورنده : ، صفحه 1

قابل توجه شرکت کنندگان محترم

الف) ماخذ پاسخ سؤالات مسابقه، کتاب وصیت نامه الهی سیاسی امام قدس سره می باشد.

ب) هرچند ممکن است برخی از پاسخ ها از لحاظ معنی و مفهوم درست باشد، آنچه موردنظر است انطباق با متن اصلی کتاب است.

ج) در صورت پاسخ غلط و یا انتخاب بیش از یک گزینه در هر سؤال، نمره منفی تعلق خواهد گرفت.

د) مهلت ارسال پاسخنامه تا پایان وقت اداری روز 15/4/8 می باشد که به نشانی قم خیابان سپاه - سپاه 10 - 12 متری ولی عصر (عج)، پلاک 27 - دفتر مجله دیدار آشنا ارسال نمایید.

1- حضرت امام قدس سره به چه کسانی وصیت می کنند که نگذارند دستگاه های خبری و مطبوعات و مجله ها از اسلام و مصالح کشور منحرف شوند؟

الف) شورای نگهبان و شورای قضاییه و دولت در هر زمان ب) مجلس شورای اسلامی در حال و آینده

ج) رئیس جمهور و رؤسای جمهور ما بعد د) همه موارد

2- این سخن از کیست؟ «اکنون که باید از بین برویم، چرا باید با دست خود برویم »

الف) دکتر شهید بهشتی ب) مرحوم مدرس ج) امام خمینی قدس سره د) هیچکدام

3- شاید جمله «لن یفترقا حتی یردا علی الحوض » اشاره باشد بر این که بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله

الف) آنچه که در فهم من و تو نیاید و تحمل آن فوق طاقت اگر نگویم ممتنع است.

ب) مهجوریت عترت بیش از قرآن بوده است. ج) هرچه بر یکی از این دو گذشته است بر دیگری گذشته است. د) الف و ب.

4- وصیت حضرت امام قدس سره به نویسندگان و روشنفکران و صاحب عقدگان چیست؟

الف) آیا سزاوار نیست که به این ملت مظلوم محروم کمک کنید.

ب) آیا بهتر نیست که با فکر و قلم و بیان خود، دولت و مجلس و ملت را برای حفظ میهن خود راهنمایی نمایید.

ج) با یاری خود حکومت اسلامی را استقرار دهید. د) همه موارد

5- حضرت امام قدس سره در وصیت به نویسندگان و روشنفکران و اشکال تراشان چه کسانی را نور چشم آنان می خوانند؟

الف) آنان را که خداوند مهدورالدم فرموده. ب) جوانان بی گناهی که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

ج) کسانی که با صراحت اسلام را محکوم می کنند. د) کسانی که بر ضد اسلام قیام مسلحانه می کنند.

6- کج فهمان بی اطلاع چگونه با برداشت خود، چهره نورانی اسلام را پوشانیده اند؟

الف) در گفتار و نوشتار خود طوری وانمود کرده اند که اسلام طرفدار بی حد و مرز سرمایه داری است.

ب) از مخالفت با مسائل سیاسی حاکم در اسلام دست برنداشته اند.

ج) با اسلام به معارضه پرداختند. د) راه را برای مغرضان و دشمنان اسلام باز نمودند.

7- چه کسانی به مخالفان توطئه گر و بازی گران سیاسی کمک می کنند؟

الف) سرمایه داران ب) روحانی نماها ج) مخالفان احکام اسلام د) همه موارد

8- به چه علت کسانی با اصل جمهوری اسلامی و حکومت آن مخالفت شدیدی می کنند و برای خدا در براندازی آن فعالیت می نمایند؟

الف) تا به مقصد شومی برسند. ب) زیرا از روی انصاف مقایسه نمی کنند.

ج) به علت بعضی اشتباهات و یا بعضی خطاهای عمدی یا غیرعمدی که از اشخاص مختلف سرزده و مخالف با احکام اسلام بوده است.

د) برای دنیا دست به این عمل می زنند.

9- فداکاری و حماسه آفرینی قوای مسلح و بسیج و مردم و بازماندگان شهدا به خاطر:

الف) انتقام خون از دست رفتگان است و رضایت خاطر بازماندگان ب) فرونشاندن آتش خشم خویش است و حفظ مرزها.

ج) عشق و علاقه و ایمان سرشار آنان است به خداوند متعال و اسلام و حیات جاویدان د) همه موارد

10- «اکیدا» توصیه می کنم که به بوق های تبلیغاتی مخالفان اسلام و جمهوری اسلامی...

الف) گوش ندهید مگر اینکه بعد از آن نظر جمهوری اسلامی را بشنوید. ب) گوش ندهید.

ج) برای اطلاع از خوف ابرقدرتها گوش دهید. د) گاهی گوش دهید تا متوجه سمپاشی آنها باشد.

11- توصیه آن است که اگر فرد یا افرادی را دیدند که در صدد است بذر نفاق در میان روحانیون و دانشگاهیان بیفکند...

الف) او را ارشاد و نصیحت نمایند و مواظب رفتار و حرکاتش باشند. ب) او را به انزوا کشانند.

ج) او را ارشاد و نصیحت نمایند اگر تاثیر نکرد از او روی گردان شوند. د) چنین فردی نیاز به ارشاد ندارد باید از او روی گردان شوند.

12- چه کسانی فکر قدرت بومی را سرکوب و مایوس نموده و می نمایند؟

الف) روشنفکران ب) سرمایه داران ج) نویسندگان و گویندگان غرب و شرق زده د) همه موارد

13- در دانشگاه ها نقشه آن است که...

الف) جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزش های خودی منحرف سازند. ب) روحانیون را از سر راه بردارند.

ج) قشر تحصیل کرده را از یکدیگر جدا کنند. د) جوانان را سرکوب و با آنان با خشونت رفتار شود.

14- امام قدس سره به ملت وصیت می کنند که در هر دوره از انتخابات...

الف) وکلایی غیرمنحرف از صراط مستقیم به مجلس بفرستند. ب) وکلای بدون گرایش به مکتب های انحرافی و مطلع به مسائل روز و سیاست های اسلامی به مجلس بفرستند.

ج) وکلای دارای تعهد به اسلام و جمهوری اسلامی به مجلس بفرستند. د) همه موارد

15- مسامحه در امر مسلمین...

الف) نشانه بی تفاوتی جامعه است ب) گناه کبیره است ج) از گناهان نابخشودنی است. د) گناه صغیره است.

16- خواست و توصیه حضرت امام قدس سره از شورای نگهبان چیست؟

الف) اشخاص متعهد به مذهب را به عنوان وکیل انتخاب کنند ب) اعتبارنامه نمایندگان منحرف را رد کنند.

ج) با احساس اولین قدم نفوذی از طرف مخالفین به اسلام هوشیار باشند. د) با کمال دقت و قدرت وظایف اسلامی و ملی خود را ایفا کنند.

17- وصیت امام قدس سره به ملت شریف ایران در مورد انتخابات چیست؟

الف) متدینین متعهد به مجلس بفرستند. ب) نمایندگان شایسته و متعهد به اسلام انتخاب کنند.

ج) مسامحه نکنند د) در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب می کنند روی ضوابطی باشد که اعتبار می شود.

18- مسامحه کردن ملت در امر انتخاب خبرگان به چه معناست؟

الف) خبرگان را روی موازین شرعیه و قانون انتخاب نکردن. ب) عدم انتخاب نمایندگان دلسوز

ج) بی توجهی به سرنوشت نسل آینده د) مشورت نکردن با طبقه تحصیل کرده متعهد

19- این دعوی (کهنه شدن احکام اسلام) به مثابه آن است که گفته شود:

الف) قواعد عقلی و ریاضی در قرن حاضر باید عوض شود و به جای آن قواعد دیگر نشانده شود.

ب) سیاست و راه بردن جامعه، چیزهایی که نیست که با مروز زمان کهنه شود.

ج) نور خورشید در قرن حاضر باید به رنگ دیگر درآید. د) دخالت درحکومت و سیاست را به مثابه یک گناه و فسق بدانیم.

20- حضرت امام قدس سره کسانی که حکومت و سیاست را جدا می دانند با چه صفاتی یاد می کنند؟

الف) دنیاخواهان و خودفروشان ب) دین فروشان و دنیاخواهان ج) ساده لوحان و کسانی که بدون تعلق و تامل صحبت می کنند. د) کسانی که نقشه موذیانه دارند و نادانند.