مجلات > قرآن و حدیث > بشارت > مهر و آبان 1377، شماره 7


سر مقاله:دوراندیشی

پدید آورنده : ، صفحه 4

شجاعت، جسارت و اقدام، نعمت دوران جوانی و سجیه جوانمردان است. جوان که سراسر انرژی و حرکت است و خالی از دلبستگی ها و ملاحظات، اهل درنگ و مسامحه نیست و برای هراقدامی دلیری می کند و بی مهابا و گاه بی ملاحظه گام در راه می گذارد و گاه شجاعت او موجب از دست رفتن دور اندیشی می شود. چنانکه امام علی(ع) فرمود:

«آفة الشجاع اضاعة الحزم»

قاطعانه تصمیم گرفتن و با عزمی استوار برسر تصمیم ماندن ارزشمند است؛ به شرط آنکه با دوراندیشی ، تدبیر و تأمل در عواقب امور همراه باشد. سرعت عمل و انعطاف پذیری جوانان، هرچند در اصل نعمتی بزرگ است، اگر با دوراندیشی و عاقبت نگری همراه نشود مخاطره آمیز است. بسیارند جوانانی که با آرزوهای بلند و امیدهای سرشار، تصمیماتی عافیت سوز و بدفرجام می گیرند، یا با پرداختن به مسائل نقد و روزمرّه و خوشی ها و مطلوب های زودگذر، سرمایه فردای خود را امروز خرج می کنند.

آنانکه سرد و گرم ایام را چشیده اند، به زندگی دوراندیشانه تر می نگرند و به یمن تجارب گذشته، قدمهای استوارتری به سوی آینده برمی دارند. کسانی که تجربه شان بیشتر باشد دوراندیش تر خواهند بود.

امام علی(ع) فرمود: من یجرّب یزدد حزماً.

مــرد هنـرمنـد خـــرد پیـشه ر عمر دو بایست در این روزگار

تـا به یکـی تجـربه آرد به دست بـا دگــری تجـربه گیـرد به کـار

امّا اینکه نمی توان دوبار زیست چه باید کرد؟ جوانی که خود کوله بارش از تجربه تهی است، چگونه می تواند دوراندیش باشد؟ بررسی عواقب هرکار و مشورت با اهل خرد، راه وصول به مقصود است. همه تمدن و پیشرفت نوع انسانی، محصول استفاده آیندگان از تجارب گذشتگان است. دریغ است که از تجارب گذشتگان بهره نگیریم و با کوله بار تهی پای در راه زندگی نهیم. باید با مشورت، خود را در عقول دیگران سهیم سازیم و از خزانه گرانقدر آراء و اندیشه دیگران، وام بگیریم، تا به نوبه خود آنرا به نسل های آینده بازپرداخت کنیم.

صاحبان اندیشه ودانشمندان اند و افراد با تجربه و دوراندیش بهترین کسانی هستند که می توان با آنها مشورت کرد، چه زیباست برای جوانان که قوّت و جسارت جوانی را با دوراندیشی و حکمت بیامیزند؛ تا با گامهای استوار به سوی مقصدی روشن حرکت کنند.

«بشارت»