مجلات > عقيدتی، فرهنگی، اجتماعی > گلبرگ > اردیبهشت 1380، شماره 15


سخنان گوهربار حضرت امام حسن عسگری(ع)

پدید آورنده : محمد افشاری ، صفحه 76

زیبایی، جمال برون است و زیبایی عقل جمال درون.

تمام پلیدی ها در خانه ای قرار داده شده که کلید آن دروغ است.

به هوش باش تا اندیشه ات در رزق مقسوم تو را از انجام تکالیف واجبت باز ندارد.

هر کس بیشتر از حدشرعی در وضو آب بریزد و بشوید مثل کسی است که وضویش را نقض کرده است.

دوست نادان، موجب رنج و زحمت انسان می شود.

هرکس پارسایی خوی او. و کرم سرشت او و بردباری عادت او باشد، دوستانش بسیار شوند و فراوان تمجید می شود.

سزاوارترین مردم به محبت کردن کسی است که مردم از او امید محبت کردن دارند.

هیچ بلایی نیست مگر این که در پیرامون آن، از طرف خداوند نعمتی است.

با کسی جدال مکن تا احترام و ارزشت از بین نرود و مزاح و شوخی نکن تا بر تو گستاخ نشود.

شجاعت را اندازه ای است که اگر از آن درگذشت مایه نابودی است و دوراندیشی هم حدی دارد که اگر از آن حد گذشت ترس است.

در ادب همین بس که اعمال ناشایستی که دیگران انجام می دهند تو انجام ندهی.

اصرار در خواهش ها حرمت تو را می شکند و به تو سختی می رساند؛ پس صبر پیشه کن تا خدا دری از رحمت به روی تو بگشاید تا دخول در آن برایت آسان باشد.

هر عزیز که حق را زیر پا بگذارد ذلیل می شود و هر ذلیلی که حق را به پا دارد عزیز می شود.